Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22827

Hankkeen nimi: Tilapäisen suojelun piirissä olevien ja maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Kainuussa - TILMA

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää tilapäisen suojelun piirissä olevien ja muiden ulkomaalaistaustaisten työllistymistä kainuulaisiin yrityksiin, yhdistyksiin ja julkiselle sektorille. Näin tuetaan näiden työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien henkilöiden työllistymistä ja kotoutumista Suomeen. Samalla maakunnan työantajat saavat työntekijöitä helpottamaan osaajapulaa.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä tilapäisen suojelun piirissä olevat ja muuut ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Toisena kohderyhmänä ovat yritykset, yhdistykset ja julkiset työnantajat, jotka tarvitsevat työntekijöitä. Näin edistetään Kainuun työmarkkinoiden kehittymistä. Vaikuttavuuden ja sujuvuuden takaamiseksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä TE-palvelujen, kuntien työvoimapalveluiden ja yrittäjäyhdistysten kanssa.

Hankkeen toimenpiteissä keskitytään siihen, että kohderyhmän jäsenet työllistyisivät kainuulaisiin yrityksiin. Työnhakijoita avustetaan löytämään avoimia työpaikkoja ja käymään keskusteluja työnantajien kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on työllistyminen, mutta tarvittaessa henkilöitä avustetaan myös koulutuksen ja opintojen suunnittelussa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan työllistymistä helpottavaa lyhytkestoista täsmäkoulutusta, kuten korttikoulutuksia hankkeen osallistujille.

Kainuulaisia työnantajia aktivoidaan rekrytoimaan henkilöitä kohderyhmistä. Työnantajia avustetaan kertomaan työtehtävistä ja niihin liittyvistä seikoista potentiaalisille hakijoille. Hankkeen kautta yritykset saavat opastusta ja tukea rekrytointiin. Hankkeen keskeisempinä konkreettisina tuloksina ovat työllistyneet tilapäisen suojelun piirissä olevat ja maahanmuuttajat. Tavoitteena on, että vähintään 250 henkilöä työllistyy hankkeen toimenpiteiden avulla joko koko - tai osa-aikaisesti kainuulaisille työpaikoille. Lisäksi tavoitteena on, että 50 henkilöä kohderyhmästä hakeutuu jatkokoulutukseen alueen oppilaitoksiin.

Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanke kestää 17 kk 1.6.2022-31.10.2023. Hankkeen budjetti on 318 228 € muodostuen pääasiassa henkilöstökuluista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan ostopalvelujen kautta mm. korttikoulutuksia ja tulkkauksia. Hanketta rahoitetaan ESR- ohjelmasta, omarahoitus jakautuu Kajaanin ammattikorkeakoulun ja yritysrahoitukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat tilapäisen suojelun piirissä olevat ja muut maahanmuuttajat, joilla on työlupa- tai työnteko-oikeus. Heillä on statuksena tilapäinen suojelu ja siinä merkintä työskentelyluvasta tai sitten heille on myönnetty työlupa muutoin. Toisena kohderyhmänä ovat yrityksissä, yhdistyksissä ja julkisella sektorilla rekrytoinnin parissa työskentelevät henkilöt, jotka palkkaavat henkilöitä töihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työpaikkojen muu henkilöstö, työvoimapalveluissa työskentelevät asiantuntijat, kohderyhmän alaikäiset lapset. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös maahanmuuttajien kanssa työskentelevät 3. sektorin järjestöt (mm. Suomen punainen risti).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 103 414

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 268 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Ristijärvi, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ennakkotietojen perusteella on arvioitu, että kohderyhmässä on merkittävästi enemmän naisia. Tämä johtuu siitä, että ukrainalaisten pakolaisten määrä on suuri ja heistä suurin osa on naisia. Muissa maahanmuuttajaryhmissä miesten osuus on suurempi. Näiden ryhmien määrä on pienempi, eikä näköpiirissä ole, että muut ryhmät kasvaisivat nopeasti. Työpaikkojen osalta Kainuussa on paljon miesvaltaisia toimialoja. Poikkeuksen muodostaa sote-sektori, jossa naisvaltaisia työpaikkoja on paljon. Myös työvoimapula on suurin sote-sektorilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ennakkotietojen perusteella on arvioitu, että kohderyhmässä on merkittävästi enemmän naisia. Tämä johtuu siitä, että ukrainalaisten pakolaisten määrä on suuri ja heistä suurin osa on naisia. Muissa maahanmuuttajaryhmissä miesten osuus on suurempi. Näiden ryhmien määrä on pienempi, eikä näköpiirissä ole, että muut ryhmät kasvaisivat nopeasti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeisin tavoite on maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen kainuulaisiin työpaikkoihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
EI vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikkusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Maahanmuuttajien työllsityminen edistää taloudellisesta kestävyyttä eri tavoin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Maahanmuuttajien työllistyminen alueen työpaikkoihin on kestävän elinkeinorakenteen merkittävää edistämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa kehitetään palveluita kohderyhmälle ja yrityksille työllistymisen edistämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Maahanmuuttajien työllistyminen edistää kohderyhmän ja koko yhteisön hyvinvointia sitä kautta, että työmarkkinoille saadaan uutta työvoimaa.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Maahanmuuttajisssa naisten osuus on nyt kasvussa ukrainan pakolaisten kautta, joten heidän työllistymisensä edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Työ on perusoikeus, jota hankkeessa edisetetään. Näin se vahvistaa maahanmuuttajien yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta osana yhteisöä erittäin merkittävästi.
Kulttuuriympäristö 0 6
Maahanmuuttajien työllistyminen edistää myös kulttuuriympäristön kehittymistä maakunnassa välillisesti, koska maahanmuuttajat integroituvat yhteisöön ja tuovaa omaa kultuuriaan ja osaamistaan osaksi yhteisöä
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi