Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22829

Hankkeen nimi: VALO: Valmennusta - Apua Luottamuksella - Opastusta yhteiskuntaan

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys ALJANS ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2914212-5

Jakeluosoite: Kiteentie 27A

Puhelinnumero: 0465352120

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: Kitee

WWW-osoite: http://www.aljans.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haikara Natalia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aljans.kitee(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0456416868

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kitee ja Tohmajärvi ovat rajaseudun kuntia, joissa asuu paljon heikossa työmarkkina-asemassa olevia sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat ohjausta ja valmennusta integraatiossa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työllistymisessä.
Hankkeemme toimenpiteiden avulla pyritään vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla työttömille maahanmuuttajatyönhakijoille valmennusta, myös henkilökohtaista, työpaikkaohjausta, suomen kielen ja työelämän suomen kielen koulutusta sekä digitaitojen koulutusta, sekä parantamalla maahanmuuttajatyöttömien työelämävalmiuksia. Työllistämiseen tähtäävien toimenpiteiden kautta parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työikäisten maahanmuuttajien työllistymistä. Yhdistyksen tausta ja resurssit ovat tukemassa erityisesti venäjänkielisten maahanmuuttajien tai maassa asuvien kohderyhmää, mutta hankkeen toimenpiteisiin otetaan mukaan kaikki paikalliset maahanmuuttajat.
Hankkeen toiminnan kautta vahvistetaan Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan välistä yhteistyötä, sekä tehdään yhteistyötä muiden projektien ja organisaatioiden kanssa, esimerkiksi ToKi-hanke, Keti, Kiteen Evankelinen Kansanopisto ja Työ- ja elinkeinotoimisto.
Hankkeen tuloksena asiakkaat saavat valmennusta sähköisien asiointipalvelujen käyttöön ja paremman suomen kielen taidon ja työelämäsanastoa, sekä ohjausta työhön ja koulutukseen hakeutumiseen. Neuvontapisteen toiminta useilla paikkakunnilla, madaltaa integroitumista yhteiskuntaan näillä eri paikkakunnilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeemme kohderyhmänä ovat Keski-Karjalan työikäiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät maahanmuuttajat, työssä olevat, joilla on heikot suomen kielen- ja digitaidot tai jotka miettivät alan vaihtoa, yrittäjyyttä tai opintoja. Painopiste on venäjänkielisissä maahanmuuttajissa, mutta hankkeen toimenpiteisiin otetaan mukaan kaikki paikalliset maahanmuuttajat. Ulkomaalaistaustaisia asukkaita on Kiteellä ja Tohmajärvellä yli 750 henkilöä, yli 5% väestöstä, vuoden 2019 tilaston mukaan, luvut kasvavat jatkuvasti pääosin opiskelijoiden ja pakolaisten vuoksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat varsinaiselle kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot, kuten Tohmajärven kunta, Kiteen kaupunki, Keti, KELA, TE-toimisto, Kiteen Evankelinen Kansanopisto ja kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät, kuten Pohjois-Karjalan yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 084

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 95 083

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 119 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 119 129

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty erillistä toimintaympäristöanalyysia sukupuolinäkökulmasta. Yleinen tietämys toimintaympäristöstä yhdistyksellä on toimijakenttänsä kautta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu mies- ja naisnäkökulmat tarjoamalla valmennusta ja hankkeen palveluita tasapuolisesti kaikille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on tarjota valmennusta ja valmennusta maahanmuuttajille sukupuolesta riippumatta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien työllisyystilannetta ja saada työvoimaa ja opiskelijoita paikkakunnan yrityksiin ja oppilaitoksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Neuvontapistepalvelu kehittyy ja paranee.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Itsensä kehittäminen ja työskentelyvalmiuksen parantaminen edistävät hyvinvointia ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tulevaisuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 8 6
Kun parannetaan maahanmuuttajien kielitaitoja, osaamista käyttää sähköisiä kanavia, tutustumaan paikallisiin ihmisiin, yrityksiin ja harrastusmahdollisuuksiin, parannetaan maahanmuuttajien arvoa yhteiskunnan jäseninä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 5
Hanke edistää suvaitsevan ilmapiirin luomista Keski-Karjalassa mm. yhteistapaamisilla.
Kulttuuriympäristö 4 3
Tapahtumissa lisätään tietoutta paikallisesta kulttuuriympäristöstä.
Ympäristöosaaminen 1 1
Valmennuksissa otetaan huomioon myös ympäristöosaaminen työelämän taitona.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Valmennusta – Apua Luottamuksella – Opastusta yhteiskuntaan -hankkeen tavoitteena oli edistää maahanmuuttajien integroitumista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä vahvistaa heidän työllistymisen edellytyksiään.
Hankkeen kohderyhmänä olivat Keski-Karjalan työikäiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät sekä pitkäaikaistyöttömät ja toistuvaistyöttömät maahanmuuttajat, jotka tarvitsivat ohjausta ja valmennusta integraatiossa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työllistymisessä.
Hankkeen tavoitteet toteutettiin järjestämällä Kiteellä ja Tohmajärvellä maahanmuuttajatyönhakijoille suomalaisen työelämän valmennuksia, digitaitojen ja työelämän suomi -koulutuksia. Hankkeen aikana pidettiin työpaikkaohjauksia, myös henkilökohtaisia, tutustumiskäyntejä paikallisissa yrityksissä, työkokemusten jakamistapahtumia, sekä asiantuntijaluentoja ja keskustelutilaisuuksia. Kiteellä, Tohmajärvellä ja Kesälahdella pidettiin neuvontapisteitä, joissa ohjattiin ja neuvottiin maahanmuuttajia työllistymis-, koulutus- ja työhakukysymyksissä, sekä asiakirjojen laadinnassa.
Hankkeen toimenpiteiden avulla pyrittiin lisäämään maahanmuuttajien tietoisuutta suomalaisesta työelämästä, koulutuksesta, arjen asioiden hoidosta sähköisessä ympäristössä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja kielestä. Lisäksi maahanmuuttajien suomen kielen taitoa vahvistamalla mahdollistettiin heidän edellytyksensä työllistymiseen, työuransa Suomessa selkeyttämiseen ja työnhakemiseen liittyvien valmiuksien parantamiseen.
Tuloksena hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien tietämys suomalaisesta yhteiskunnasta, kulttuurista ja työelämästä kasvoi merkittävästi. Heidän suomen kielen taitonsa vahvistui ja työnhakuvalmiudet parantuivat merkittävästi. Lisäksi heidän digitaaliset taitonsa kehittyivät ja vahvistuivat. Hankkeessa kerättiin osallistujilta palautetta käyttäen itse kehitettyjä palautelomakkeita sekä suullisia palautteenanto mahdollisuuksia ryhmätoiminnan yhteydessä. Palautteen perusteella hankkeen merkittävimpinä saavutuksina korostuivat verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden merkitys osallistujille, sekä uusien hyödyllisten taitojen oppiminen.
Suuri osa hankkeeseen osallistunutta maahanmuuttajaa siirtyi suoraan avoimille työmarkkinoille tai aloitti tutkinto-opiskelun hankkeen päättyessä. Useat osallistujista ohjattiin hankkeen aikana tai sen päätyttyä heille tarkoituksenmukaisiin palveluihin, kuten työpajoihin, työkokeiluihin, kuntoutukseen tai kansalaisjärjestöjen toimintaan. Moni hankkeeseen osallistuneista oli tilanteessa, jossa avoimet työmarkkinat eivät vielä olleet ajankohtaisia heille työ- ja toimintakykynsä puolesta, ja heitä ohjattiin tarpeen mukaan sopiviin palveluihin.

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan kanssa, sekä muiden projektien ja yhdistysten kanssa, kuten esimerkiksi ToKi-hanke, Digituki-hanke ja Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni). Hankkeen toiminnan kautta vahvistettiin maahanmuuttajien ja paikallisten organisaatioiden välistä yhteistyötä, sekä lisättiin maahanmuuttajien keskinäistä vuorovaikutusta.

Tämän hankkeen ansiosta maahanmuuttajat ovat saaneet arvokasta tukea ja ohjausta, mikä on auttanut heitä integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan. Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja muiden hankkeiden kanssa on vahvistanut yhteisöjen välistä solidaarisuutta ja avannut ovia uusille mahdollisuuksille. Hankkeen tulokset osoittavat, että oikeanlaista tukea ja ohjausta tarjoamalla voimme edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja auttaa heitä rakentamaan parempaa tulevaisuutta Suomessa.

Toivotamme kaikille hankkeeseen osallistuneille ja heidän yhteistyökumppaneilleen menestystä ja jatkuvaa yhteistä työtä yhteiskuntamme monimuotoisuuden edistämiseksi.