Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22831

Hankkeen nimi: DEX Skills - Digitaalisen työntekijäkokemuksen koulutusohjelma

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2267669-3

Jakeluosoite: Wolffintie 36 F 11

Puhelinnumero: 0504084969

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.muova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lammi Miia Elina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miia.lammi(at)muova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504084969

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemia on siirtänyt työntekoa kotitoimistoihin niillä aloilla ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyö onkin nostanut yritysten ja organisaatioiden digitaalisen työn ja niissä olevat haasteet uuteen valoon. Miten yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmät ja ohjelmistot palvelevat työn tekemistä? Miten ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöä voitaisiin tehostaa?
Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan englanninkielinen verkkokoulutusohjelma digitaalisen työntekijäkokemuksen (DEX digital employee experience) tutkimiseen ja kehittämiseen. Koulutusohjelma suunnataan erityisesti ulkomaalaistaustaisille työttömille, mutta se soveltuu myös vaikeasti työllistyville sekä teollisuuden ja julkisen sektorin työntekijöille ja yrittäjille. Koulutusohjelma luo uutta osaamista, jonka avulla nykyiset ja tulevat työtekijät voivat käyttää digitaalisia työkaluja tehokkaasti ja siten mahdollisuuden toimia työtehtävissä entistä sitoutuneempina, taitavampina ja tuottavampina. Koulutusohjelma luo uutta osaamista digitaalisten teknologioiden rajapinnoille, tukee digiloikkaa ja edistää työttömien työllistymistä alan yrityksissä ja organisaatioissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutusohjelma suunnataan erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ulkomaalaisille työttömille. Lisäksi kohderyhmään kuuluu laaja-alaisesti osatyökykyiset, työttömät, opiskelijat ja nuoria sekä työssä olevat ja itsensä työllistävät henkilöt.

Hanke vahvistaa asukkaiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta parantamalla nuorten, vaikeasti työllistyvien ja ulkomaalaistaustaisten koulutusmahdollisuuksia ja työllistymistä sekä digitaitoja.
Osallistujat voivat hyödyntää uutta osaamista työnteon tehostamisessa, ohjelmistojen hankintapäätöksissä ja vaatimusmäärittelyssä sekä työprosessien ja ohjelmistokokemusten parantamisessa. Lisäksi osaamista voidaan hyödyntää käyttäjäystävällisempien digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja myynnissä erilaisille kohderyhmille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koulutusohjelman välillisenä kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja julkiset organisaatiot, jotka hyötyvät hankkeen tuloksista uuden digitalisaation liittyvän osaamisen muodossa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 077

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 122 055

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 152 596

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 152 568

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan, Kyrönmaan

Kunnat: Kruunupyy, Kaskinen, Vöyri, Pedersören kunta, Laihia, Pietarsaari, Mustasaari, Kristiinankaupunki, Uusikaarlepyy, Närpiö, Vaasa, Luoto, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeelle on tehty toimintaympäristöanalyysi sukupuolinäkökulmasta Lapin Letkan suvauskoneella. Projektin henkilökuntaan ja ohjausryhmään osallistuu sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Teollisuuden toimiala ja digitaalisten ratkaisujen palveluyritykset ovat miesvaltaisia aloja. Hanke laajentaa muum muassa naisvaltaisten liiketalouden ja hallinnon alojen osaamista käyttäjälähtöisyydessä, mikä parantaa alojen työllistymistä digitalisaatioon liittyvissä tehtävissä. Näin ollen hankkeella oletetaan olevan positiivisia vaikutuksia tasa-arvon näkökulmasta. Projektin tavoite ja toimet tähtäävät siihen, että teollisuuden ala lisää houkuttelevuutta sekä miesten että naisten keskuudessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti ei ei keskity tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 10
Projekti vahvistaa digitalisaatio-osaamista ja etätyöskentelytaitoja ja siten edistää immateriaalisten ratkaisujen käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 10
Koulutus toteutetaan verkkoratkaisuna, eikä edellytä matkustamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Digitaaliset ratkaisut vähentävät materiaalisten ratkaisujen hyödyntämistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 7
Digitaaliset ratkaisut vähentävät ilmastopäästöjä ja saasteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 5
Mikäli työpaikat sijaitsevat Natura-alueella, digitaaliset ratkaisut vähentävät päästöjä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 10
Digitaaliset ratkaisut vähentävät liikenteen päästöjä ja materiaalin käyttöä tarjoomassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Digitaaliset ratkaisut vähentävät teollisuuden energiatarvetta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Teollisuuden ja julkisen sektorin vahvistaminen digitalisaatiossa edistää alueen elinkeinojen kestävää kehittämistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
KOulutusohjelma on verkkopohjainen ja koulutus edistää digitaalisten ratkaisujen tehokasta käyttöä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Verkkopohjainen koulutus ei edellytä matkustamista ja digitalisaation vahvistaminen vähentää ihmisten ja tavaroiden kuljettamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Digitalisaation aiheuttaman informaatioähkyn, työn sirpaloitumisen vähentämisen odotetaan parantavan ihmisten työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Pehmeämpien taitojen kehittäminen digitalisaatiossa voi edistää naisten sijoittumista perinteisesti miesvaltaisille aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Digitaitojen vahvistaminen erityisesti ulkomaalaistaustaisten, osatyökykyisten ja työttömien keskuudessa edistää yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 2
Etätyöratkaisut mahdollistavat työskentelyn kotiympäristössä, mikä edistää paikallisten palveluiden käyttöä.
Ympäristöosaaminen 2 3
Digitaalisten ratkaisujen laaja hyödyntäminen on osa ympäristömyötäistä toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koronapandemia vahvisti etätyön trendiä ja nosti yritysten ja organisaatioiden digitaalisen työn ja niissä olevat haasteet uuteen valoon. On tarpeen luoda entistä parempi tasapaino työn tuottavuuden, uuden oppimisen ja työhyvinvoinnin välille. DEX Skills -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin verkkokoulutusohjelma digitaalisen työntekijäkokemuksen tutkimiseen ja kehittämiseen. Englanninkielinen koulutusohjelma suunnattiin erityisesti ulkomaalaistaustaisille työttömille, mutta se soveltuu myös teollisuuden ja julkisen sektorin työntekijöille ja yrittäjille sekä vaikeasti työllistyville. Koulutusohjelma luo uutta osaamista, jonka avulla nykyiset ja tulevat työtekijät osaavat toimia digitaalisessa työympäristössä sitoutuneina, taitavina ja tuottavina. Koulutusohjelma luo uutta osaamista digitaalisten teknologioiden rajapinnoille, tukee digiloikkaa ja edistää työttömien työllistymistä alan yrityksissä ja organisaatioissa.