Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22835

Hankkeen nimi: Monikulttuurinen ohjaustyö Ohjaamossa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0115776-3

Jakeluosoite: PL 12

Puhelinnumero: 029 469 6000

Postinumero: 00511

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.diak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Helander Katja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erityisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.helander(at)diak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 349 7073

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina Porin kaupunki, työvoimaviranomaiset sekä maahanmuuttajatyötä tekevät järjestöt. Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat Ohjaamo Porin maahanmuuttajataustaiset asiakkaat (n. 16 – 29 -vuotiaat), joista valtaosa on työttömiä tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia. Toissijaista kohderyhmää on Ohjaamo Porin henkilökunta.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Ohjaamo Porin maahanmuuttajataustaisille asiakkaille suunnattuja omakielisiä palveluja heidän koulutus- ja työllistymisvalmiuksiensa parantamiseksi ja työllistymisensä tukemiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä Ohjaamo Porin henkilökunnan edellytyksiä antaa monikulttuurista ohjausta.

Hankkeen aikana kehitetään Ohjaamo Porin tarjoamia yksilö- ja ryhmämuotoisia omakielisiä palveluja maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. Palvelujen avulla osallistujia ohjataan omalla koulutus-/ urapolulla eteenpäin, esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamisessa, koulutusalakohtaisessa tiedonhaussa, hakumenettelyissä ja valintakoekäytännöissä, aiemmin ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnistamisessa ja tunnustamisessa, työpaikan etsimisessä, CV:n laatimisessa, työhaastatteluun valmistautumisessa ja työnhaussa yleisesti.

Osallistujia ohjataan mahdollisimman paljon kaksikielisesti, suomen kielellä ja omalla äidinkielellä. Kaksikielisyys edistää osallistujien aktiivista osallistumista sekä mahdollistaa asioiden syvemmän ymmärryksen. Osallistujilla on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun heille tärkeistä teemoista omalla äidinkielellään, jolloin luottamus omiin kykyihin ja opiskelu- ja työllistymispolulla etenemiseen vahvistuu.

Lisäksi hankkeen aikana kehitetään Ohjaamo Porin nettisivujen ja some-kanavien ajankohtaista viestintää monikieliseksi. Sekä kartoitetaan Ohjaamo Porin ohjaustyötä tekevien ammattilaisten monikulttuurisen osaamisen tarpeet ja tarjotaan heille koulutusta osaamisen päivittämiseksi.

Hankkeen myötä Ohjaamo Pori tavoittaa entistä useamman tukea tarvitsevan kohderyhmään kuuluvan nuoren, toimintaan osallistuvien nuorten omat tavoitteet selkiytyvät ja opiskelu- ja työllistymisvalmiuksien vahvistumisen myötä maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat edenneet omalla koulutus- ja työllistymispolullaan. Lisäksi Ohjaamo Porin ohjaushenkilöstön monikulttuurinen ohjausosaaminen on vahvistunut, ja he ovat saaneet uudenlaista osaamista maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaamiseen ja tukemiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat Porissa asuvat maahanmuuttajataustaiset 16 – 29 -vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea työllistyäkseen/ kouluttautuakseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat Ohjaamo Porin henkilökunta, maahanmuuttajien omat järjestöt ja yhteisöjensä avainhenkilöt sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten perheenjäsenet ja muut läheiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 251 633

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 314 542

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty sukupuolianalyysiä. Työelämä ja koulutus ovat Suomessa sukupuolen mukaan eriytyneitä, ja tästä on olemassa tutkimus- ja tilastotietoa. Sukupuolinäkökulma toteutuu toiminnan kautta, ja se on osa monikulttuurisen ohjauksen näkökulmaa. Ohjaamo Porin henkilöstön osaamista pyritään kehittämään laajan monikulttuurisen ohjauksen näkökulman mukaisesti, johon sisältyy myös ohjattavan sukupuolen huomioiminen, tasa-arvon ja syrjinnän ehkäisyn näkökulmat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimitaan monikulttuurisen ohjauksen periaatteiden mukaisesti, joihin yhtenä osana kuuluu sukupuolisensitiivisyys. Hankkeen tavoitteena on Ohjaamo Porin henkilökunnan osaamisen kehittyminen niin, että ohjauksessa huomioidaan aidosti nuoren yksilöllinen osaaminen, kyvyt ja persoonallisuus. Monikulttuurisen pedagogiikan asiantuntijat ovat sitoutuneet reflektoimaan omia mahdollisia ennakko-oletuksiaan, ja rakentamaan ohjausta, jossa ei lyödä lukkoon sukupuolen merkitystä tai ennalta rajattuja rooleja. Samalla tuodaan näkyväksi se, että kasvatukselliset ympäristöt eivät ole neutraaleja ja irrallisia yhteiskunnallisista normeista, ja pyritään painottamaan näiden valta- ja hierarkiarakenteiden tunnistamista ja tiedostamista. Tämä on osa monikulttuurisen ohjauksen viitekehystä, jossa painottuvat kriittinen pedagogiikka ja ohjattavan voimaantuminen. Sukupuolisensitiivisesti toimiva ohjaaja mm. tukee ohjattavia hakeutumaan sukupuolelleen epätyypillisiin ammatteihin ja auttaa ohjattaviaan löytämään oman henkilökohtaisen polkunsa heidän osaamistensa ja vahvuuksiensa kautta, ja tukea heidän toimintakykyään oman elämän valintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi sukupuolisensitiivinen ohjaus edistää moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta, ja toimii syrjintää vastaan ennaltaehkäisevästi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta välillisesti hanke tukee myös sukupuolten tasa-arvoa ohjauksellisten lähestymistapojen kautta. Monikulttuurinen ohjaus sisältää sukupuolinäkökulman, ja Ohjaamo Porin henkilökunnan koulutuksessa pyritään korostamaan sitä, miten tuetaan nuorten omia elämänvalintoja ja voimaantumista mm. sukupuolinäkökulma tiedostaen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa vältetään tarpeetonta paperijätettä ja erilaisten dokumenttien tulostamista. Tuotettavat aineistot (koulutus- ja ohjausmateriaalit) ovat ensisijaisesti sähköisessä muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hanke tukee kestävän kehityksen toimintaedellytyksiä ja erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutus- ja työelämäosallisuutta. Tällöin syrjäytyminen vähenee ja alueen elinvoimaisuus vahvistuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Hankkeen tarjoamat neuvonta- ja ohjauspalvelut maahanmuuttajataustaisille nuorille sekä Ohjaamo Porin henkilökunnan monikulttuurisen ohjausosaamisen vahvistaminen ovat aineettomia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Ohjaamo Porin nettisivujen ja some-kanavien kehitystyön tarkoituksena on, että kaikkien asiakkaiden ei tarvitse asioida fyysisesti Ohjaamossa. Osa hanketyöntekijöiden yksilöohjauksesta tapahtuu etänä ja hanketiimin sisäiset palaverit, sekä palaverit yhteistyökumppanien kanssa, järjestetään verkossa, jolloin matkustamistarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 4
Hanke edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointia tukemalla heidän koulutukseen osallistumistaan ja työllistymistään sekä ehkäisemällä syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Hanke edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten yhdenvertaisuutta suomea äidinkielenään puhuviin nähden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 4
Hanke edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Hankkeen toiminta on eri kulttuureja kunnioittavaa. Hanke vaikuttaa välillisesti erilaisuuden hyväksymiseen ja eriarvoisuuden vähentymiseen sekä edistää monikulttuurisuutta ja kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta.
Kulttuuriympäristö 5 2
Hankkeen kaikessa toiminnassa huomioidaan kulttuurin merkitys voimavaroille ja hyvinvoinnille. Kulttuuri nähdään hankkeessa hyvinvointia lisäävänä ja osallisuutta vahvistavana mahdollisuutena. Hanke mahdollistaa suomalaiseen kulttuuriympäristöön tutustumista ja eri kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kulttuurituntemuksen syventymistä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-