Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22836

Hankkeen nimi: DIGI-HYVE: Hyvinvointia tukevien digitaitojen edistäminen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Aapistie 5 A

Puhelinnumero: +358 294 485613

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kääriäinen Maria Susanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maria.kaariainen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 294 485613

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta: Covid-19-pandemian seurauksena digitaalisen median (esim. some, digipelaaminen) käyttö on lisääntynyt merkittävästi nuorten arjessa, mikä on vaikuttanut myös hyvinvointiin. Lisäksi korona-aikana nuorten mielenhyvinvoinnin ongelmat, yksinäisyys ja vaikeus sitoutua toimintoihin ovat lisääntyneet. Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat kokeneet haasteelliseksi tunnistaa nuorten digitaalisen median käytön hyvinvointiriskejä ja ohjata nuoria median käyttöön hyvinvointia edistäen. Näihin uudenlaisiin tarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä ammattilaisten digihyvinvointiosaamisen vahvistamiseksi sekä koronakriisistä selviämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tavoitteet: DIGIHYVE-hanke on Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen koulutushanke, jonka tavoitteena on kehittää, pilotoida ja toteuttaa digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus nuorten (>12v.) parissa työskentelevien ammattilaisten ja alan opiskelijoiden uusiin osaamistarpeisiin. Lisäksi hankkeessa luodaan nuorten digihyvinvointiosaajien verkosto monialaisen yhteistyön edistämiseksi. Hanke tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja (esim. verkkokoulutus, digiverkosto, palvelutarjotin) COVID-19-pandemian ja digitalisaation aiheuttamiin uudenlaisiin osaamisvaatimuksiin, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin tilannekuvan (POPSote 2021) mukaiseen nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja monialaisen yhteistyön vahvistamisen tarpeeseen sekä yhteiskunnalliseen jatkuvan oppimisen tarpeeseen työelämässä (VN 2020). Hanke lisää välillisesti nuorten hyvinvointia, yhteiskunnan toimintaan osallistumista ja työmarkkina-aseman parantamista.

Toimenpiteet: TP1) kehittää ja pilotoida digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus osaamismerkkeineen hankkeen kohderyhmän (nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ja alan opiskelijat) osaamistarpeisiin yhteiskehittämisen avulla; TP2) toteuttaa digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus hankkeen kohderyhmälle, mikä sisältää mm. tutkittuun tietoon perustuvaa oppimateriaalia, toiminnallisia harjoituksia, animoituja digimedioita ja podcasteja sekä digipalvelutarjottimen. Lisäksi luodaan nuorten digihyvinvointiosaajien digiverkosto monialaisen yhteistyön lisäämiseksi; TP3) johtaa tavoitteellisesti hanketta, viestiä ja arvioida tuloksia, edistää verkkokoulutuksen jatkohyödyntämistä ja levittämistä digihyvinvointiosaamisen kehittämiseksi, COVID-19-pandemiasta selviämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tulokset: Hankkeessa kehitettävä digihyvinvointiosaamista lisäävä verkkokoulutus osaamismerkkeineen, digipalvelutarjotin, nuorten digihyvinvointiosaajien verkosto ovat konkreettisia tuotoksia, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen laajasti nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja vahvistamaan hyvinvointialueilla, maakunnissa ja kunnissa toteutettavaa monialaista yhteistyötä COVID-19-pandemian aiheuttamien haasteiden korjaamiseksi ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdistuu nuorten parissa työskenteleviin ja tuleviin ammattilaisiin (opiskelijat).

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
-ammattilaiset, jotka työskentelevät nuorten parissa koulutus-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluissa julkisella tai yksityisellä sektorilla tai järjestöissä Pohjois-Pohjanmaalla (esim. opettajat, terveydenhuoltohenkilöstö, kuraattorit, sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät)
- Oulun yliopiston terveystieteiden ja Oulun ammattikorkeakoulun sote-alan ammattikorkeakouluopiskelijat ja heidän opettajansa

Hankkeeseen palkatut hanketyöntekijät eivät ole hankkeen kohderyhmää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat digitaalista mediaa käyttävät nuoret sekä koulutus- ja sote-palveluita käyttävät asiakkaat ja sitä kautta koko suomalainen yhteiskunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 141 957

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 957

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 177 448

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 177 448

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Ylivieskan

Kunnat: Alavieska, Oulu, Ylivieska, Muhos, Tyrnävä, Lumijoki, Kempele, Hailuoto, Sievi, Merijärvi, Kalajoki, Oulainen, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke kohdistuu nuorten parissa työskentelevien ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmät voivat työskennellä tai opiskella aloilla, jotka ovat selvästi naisvaltaisia (esim. sote- ja opetusala).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan naiset ja miehet tasapuolisesti ja heidän osaamistaan kehitetään tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke voi välillisesti edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, koska kaikkia hankkeeseen osallistuvia kohdellaan tasa-arvoisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Hankkeen viestinnässä ja materiaalien tuottamisessa hyödynnetään paljon digitaalisia välineitä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanketoiminnassa sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei osoitettavissa välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei osoitettavissa välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei osoitettavissa välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Hankkeen dokumentit laaditaan digitaalisessa muodossa ja jaetaan sähköisesti. Paperin käyttöä minimoidaan ja syntyvä jäte kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei osoitettavissa välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös yksityisellä sektorilla, nuorten parissa työskentelevät, joiden osaamista kehittämällä hanke edistää välillisesti elinkeinoelämän kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Hankkeessa edistetään ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista sekä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä työelämässä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia välineitä työskentelyyn, viestintään ja osaamisen kehittämiseen, mikä vähentää liikkumisen tarvetta ja kohderyhmän työ- ja opiskeluajan käyttö tehostuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Hanke edistää ammattilaisten digihyvinvointiosaamista, jonka avulla he pystyvät työssään tunnistamaan digitaalisen median riskitekijöitä ja kohdentamaan avun tarjoamista nuorille. Hanke edistää välillisesti nuorten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Hanke edistää välillisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hankkeen toimenpiteissä naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hankkeessa tuetaan kohderyhmään kuuluvien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Kielellisesti hankkeen toiminnot järjestetään suomenkielellä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei osoitettavissa välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 2
Digihyvinvointiosaamiseen liittyviä osaamistarpeita tarkastellaan myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää, pilotoida ja toteuttaa digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus nuorten (>12v.) parissa työskentelevien ammattilaisten ja alan opiskelijoiden uusiin osaamistarpeisiin. Hanke oli Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteishanke, jota rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vuosina 2022—2023.

Hanke toteutettiin seuraavasti: 1) DigiWellPRO -verkkokoulutuksen kehittäminen ja pilotointi; 2) verkkokoulutuksen toteuttaminen, 3) verkkokoulutuksen vaikutusten arviointi. Hankkeessa kehitettiin nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille digihyvinvointiosaamista edistävä verkkokoulutus, digitaalinen palvelutarjotin sekä ohjattiin heidät digihyvinvoinnin verkostoon. Lisäksi hanke järjesti avoimia webinaareja kohderyhmille ja laajemmin aiheesta kiinnostuneille.

Nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten ja opiskelijoiden digihyvinvointiosaaminen oli kohtalaista ennen verkkokoulutusta. DigiWellPRO-verkkokoulutus kehitti monipuolisesti ammattilaisten digihyvinvointiosaamisen eri osa-alueita. Lisäksi koulutus koettiin tarpeelliseksi ja sitä pidettiin hyvänä. Positiivisten tulosten myötä verkkokoulutus tulee olemaan jatkossa saatavilla osana Oulun avoimen yliopiston koulutustarjontaa MOOC-opintojaksona. Näin DigiWellPRO -verkkokoulutusta voidaan jatkossakin hyödyntää nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamisen edistäjänä.