Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22838

Hankkeen nimi: AKTIVOI - yritysten muutoskyvykkyyden kehittäminen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapinlahden kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0172127-2

Jakeluosoite: Asematie 4

Puhelinnumero: 040 4883211

Postinumero: 71800

Postitoimipaikka: Lapinlahti

WWW-osoite: http://www.lapinlahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Nikulainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.nikulainen(at)lapinlahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404883211

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa haetaan ratkaisuja koronan esille nostamiin yritysten haasteisiin ratkaista kriisitilanteita, siten että niiden toimintakyky säilyisi muutoskyvykkyyden paranemisen kautta äkillisissäkin muutostilanteissa.

Taustalla on yli kaksi vuotta jatkunut poikkeustilanne, joka on vaikuttanut yritysten toimintaedellytyksiin voimakkaasti. Henkinen ja fyysinen jaksaminen sekä hyvinvointi ovat olleet kovalla koetuksella, ja tästä huolimatta yritysten tulisi pystyä ponnistelemaan kohti parempia aikoja. Hankkeeseen mukaan lähteville yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin hyvinvointia sekä osaamista lisääviin toimenpiteisiin. Hankkeen päätoteuttaja on Lapinlahden kunta, joka palkkaa hankkeeseen toimintakykyaktivaattorin.
Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on auttaa kunnan yrityksiä selviytymään koronan aiheuttamista talous- ym. vaikeuksista. Hankkeessa tavoitellaan mukana olevien yritysten muutoskyvykkyyden paranemista, jolloin ne ovat valmiimpia selviämään tämänhetkisestä ja mahdollisesti yritystä jatkossa kohtaavista kriisitilanteista. Tavoitteena on myös yrittäjien ja yritysten työntekijöiden liiketoiminnan osaamisen lisääntyminen (digitalisuus ja vihreä siirtymä) ja työssäjaksamisen paraneminen hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta.

Hankkeen tavoitteena ovat:
1) yritysten toimintakyvykkyyden parantaminen muutostilanteissa
2) yritysten viestinnän kehittäminen digiosaamisen parantamisella
3) yritysten liiketoimintaosaamisen ja tuotekehityksen vahvistaminen vihreään siirtymään
4) yrittäjien ja yritysten työntekijöiden työssäjaksaminen tukeminen
5) yrittäjien ja kunnan välisen vuorovaikutusprosessin kehittäminen
6) paikallisen kysynnän elvyttäminen.

Hankkeen toimenpiteet ovat:
1) hankkeeseen palkataan toimintakykyaktivaattori, joka ohjaa ja neuvoo yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä (digitalisuus ja vihreä siirtymä)
2) koulutetaan yrittäjiä muutosjohtamiseen sekä digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutusprosessien kehittämiseen
3) koulutetaan yrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä digitalisuuden ja vihreän siirtymän tuomiin mahdollisuuksiin
4) koulutetaan yrittäjiä ja heidän henkilöstöänsä työhyvinvoinnista huolehtimiseen uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa
5) luodaan edellytyksiä vertaisoppimiseen ja -tukemiseen

Hankkeessa luodaan toimintakykyaktivaattorin avulla vertaisverkosto, joka tukee yritysten muutoskyvykkyyttä ja kykyä reagoida nopeasti äkillisiinkin muutoksiin. Aktivaattorin avulla kytketään yrityksiä vähintään Ylä-Savon tasolla yritystoimintaa tukevien toimijoiden verkostoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lapinlahden kunnan alueella toimivat mikro- ja pk-yrittäjät, yritysten henkilöstö ja johto sekä itsensä työllistäjät, joiden toimintaan korona-pandemiatilanne/ Ukrainan sota on vaikuttanut haitallisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat mukana olevien yritysten asiakkaat, b to b -kumppanit ja kouluttajat sekä pääkohderyhmäläisten sidosryhmätoimijat ja verkostot, käsittäen yläsavolaiset elinkeinoelämän toimijat kokonaisuudessaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 129 162

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 786

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 161 454

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 733

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Asematie 4

Postinumero: 73100

Postitoimipaikka: LAPINLAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan tasapuolisesti ja tasavertaisesti kunnan yrityksiin sukupuolinäkökulma huomioiden.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on kohdistettu sekä mies- että naisvaltaisille aloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella pyritään edistämään digitalisaatiota ja vihreää siirtymää, jonka avulla pyritään pois koronapandemian tuottamista vahingoista. Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 6
Hankkeessa lisätään osallistujien osaamista vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Hankkeessa lisätään osallistujien osaamista kestävien ja ilmastoystävällisten toimintatapojen huomioimisessa osana liiketoimintansa kehittämistä sekä siitä viestimisestä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
pääosin neutraali, ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
pääosin neutraali, ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
pääosin neutraali, ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Materiaalinen kierrättäminen ja paperin vähentäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Liiketoiminnassa erilaisten uudistuvien energilähteiden käytön huomioiminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hanke keskittyy alueen mikro- ja pienyrityksiin ja niiden kasvun tukemiseen. Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä lisäämällä osaamista hiilineuraaliuteen siirtymisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hanke edistää osaamista aineettomien palveluiden tuottamisessa vähintään osana liiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Digitalisuuden edistäminen myös logistiikan näkökulmasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Osaamisen kehittäminen ja työllisyyttä tukevat toimet luovat hyvinvointia sekä lisäävät tuottavuutta niin yksilö- kuin yritystasolla.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hanke edistää tasa-arvoa lisäämällä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden osaamista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hankkeen toimenpiteet ovat tasapuolisesti kaikkien osallistujien saavutettavissa.
Kulttuuriympäristö 0 3
matkailuyritysten näkökulmasta pyritään huomioimaan kulttuuriympäristän kestävyys.
Ympäristöosaaminen 4 6
Hankkeessa jalkautetaan ympäristötietoutta yrityksiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

AKTIVOI – hankkeessa haettiin ratkaisuja koronan ja Ukrainan sodan esille nostamiin yritysten haasteisiin ratkaista kriisitilanteita, jotta niiden toimintakyky säilyisi muutoskyvykkyyden paranemisen kautta äkillisissäkin muutostilanteissa. AKTIVOI – hanke vastasi hyvin paikallisten yrittäjien muutoskyvykkyyden kehittämisen tarpeeseen. Hankkeen tavoitteeksi oli asetettu, että paikallisten yritysten toimintakyky säilyy ja muutoskyvykkyys paranee muutostilanteissa, yritysten viestintäosaaminen kehittyy ja yritysten liiketoimintaosaaminen on valmiimpaa vihreää siirtymää varten. Yritysten valmiuksia muutostilainteisiin parannettiin hankkeen aikana yritysten ketteryyttä ja verkostoitumista parantamalla. Ennakointiosaamisen vahvistaminen on tärkeää yrityksen muutosketteryyden parantamisessa, ja tähän hankkeessa tarjottiin koulutusta ja työpaja. Vahvat ja monipuoliset verkostot antavat yritykislle parhaat edellytykset toimia äkillisesti muuttuvissa tilanteissa ja tätä tuettiin hankkeen aikana erillaisilla tapahtumilla ja saattamalla yhteen yrityksiä, jotka voisivat hyötyä yhteistyöstä. Lisäksi hankkeen aikana yrityksille tarjottiin koulutusta ja parannettiin niiden osaamista erityisesti digitaalisen viestinnän osalta. Liiketoimintaosaaminen kehittyi yrityksissä kun neuvonta- ja ohjauskäynneillä yrityksissä pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia huomioida aimepaa paremmin kestävän kehityksen näkökulmia. Yritysten toimintakyvykkyyden parantaminen muutostilanteissa vaatii myös työntekijöiden ja yrittäjien hyvinvointia ja työssäjaksamista ja näiden kehittäminen oli hankkeen yksi tavoitteista. Yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista käsiteltiin neuvonta- ja ohjauskäynneillä, ja tarjoamalla hyvinvointikoulutusta yrittäjille. Hanke tähtäsi myös yrittäjien ja kunnan välisen vuorovaikutusprosessin kehittämiseen sekä paikallisen kysynnän kasvattamiseen. Erityisen hyvin hankkeessa onnistuttiin yrittäjien ja kunnan välisen vuorovaikutusprosessin kehittämisessä. Hankkeen aikana luotiin uusia toimintamalleja kunnan ja yrittäjien säännöllisiin tapaamisiin ja keskusteluihin. Paikallista kysyntää kehitettiin erityisesti palvelu- ja matkailualan toimintaa kehittämällä ja tarjoamalla näiden alojen yrityksille työpajoja ja tietoa alueellisten matkailutoimijoiden tarjoamista palveluista (esimerkiksi Iisalmi ja tienoot).
Hankkeessa merkittävintä toimintaa oli hanketyöntekijän jalkautuminen yrityksiin. Näiden neuvonta- ja ohjauskäyntien tarkoitus oli selvittää yrityskohtaisia tarpeita ja tukea yritystä niissä. Lisäksi toimenpiteisiin kuuluivat erilaiset tilaisuudet ja koulutukset.
Hankkeen tuloksena mukana olevien yritysten muutoskyvykkyys parani, esimerkiksi aktiivisen, yritysten välisen verkostoitumisen tuloksena. Yrityksissä kehitettiin myös digitaalista markkinointia ja viestintää, ennakointi- ja vastuullisuusosaamista, myyntiä ja markkinointia sekä oman kilpailukyvyn tunnistamista. Yrittäjien työhyvinvointiin kiinnitettiin huomiota. Hankkeen tavoitteena oli saada mukaan 130 henkilöä mutta lopulta tavoitteesta jäätiin, ja mukana oli 70 henkeä. Yritysten osalta tavoitteena oli yhteensä 60 yritystä, mutta lopulta tavoitettiin 53 yritystä.
Pitkällä aikavälillä hanke tukee Ylä-Savon alueen sekä Lapinlahden kunnan kasvua, kehittymistä ja houkuttavuutta. Hanketoiminta kehitti vuorovaikutusta kunnan ja yrittäjien välillä ja lisäsi julkisen toimijan osaamista yritysten kohtaamien äkillisten muutosten ja kriisien tukemisessa ja osittain myös ennakoivissa toimissa.