Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22839

Hankkeen nimi: Matkailuverkot vesille

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kehitysyhtiö Savogrow Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2660204-2

Jakeluosoite: Jalkalantie 6

Puhelinnumero: 0406762067

Postinumero: 77600

Postitoimipaikka: Suonenjoki

WWW-osoite: http://www.savogrow.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiainen Olli Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli.tiainen(at)savogrow.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400444179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SavoGrown Matkailuverkot vesille -hankkeen (toteutusaika 2.5.2022 – 31.12.2023) tavoitteena on alueen matkailuelinkeinon vahvistaminen ja kasvu sekä matkailualueen tunnettuuden lisääminen valtakunnallisella tasolla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on vakiinnuttaa matkailu- ja tapahtuma-alan seudullinen verkostotoiminta ja olla osana kansainvälistä Lakeland –matkailualuetta vuoteen 2025 mennessä.
Lyhyen tähtäimen tavoitteena on matkailupalvelujen ja –tuotteiden määrän ja laadun kasvattaminen, matkailutoimijoiden digitaalisen osaamisen kasvattaminen, digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus, vapaa-ajan matkustajien määrän lisääntyminen, viipymän pidentäminen, ympärivuotisuuden edistäminen ja tapahtumatuotannon monipuolistaminen. Lisäksi tavoitteena on luoda SavoGrown alueelle pysyvä matkailutoimijoiden verkosto, joka toimii hankkeen päätyttyä itsenäisesti yhteistyössä kuntien kanssa.
Tavoitteet pyritään saavuttamaan neljän toisiinsa linkittyvä työpaketin kautta. Työpaketit ovat:
TP1 SavoGrown alueen tuottajaverkoston rakentaminen
TP 2 Tuotteistaminen ja palvelut
TP 3 Digitalisaatio
TP 4 Tapahtumatuotanto
SavoGrown toiminta-alueella matkailutoiminta on hyvin pienimuotoista ja hajanaista; toimijoina ovat pääasiassa mikroyritykset ja sivutoimiset yrittäjät. Harvalla toiminta on ympärivuotista ja vielä harvempi saa matkailusta pääasiallisen toimeentulon. Kiinnostus matkailualaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan on alueella nousussa ja herännyt kiinnostus halutaan hankkeessa nostaa yritystoiminnaksi ja elinvoimatekijäksi alueelle. Tätä varten tarvitaan matkailualan ja digitalisaation osaamista sekä kokemusta verkostotoiminnan käynnistämisestä ja koordinoinnista.
Hanketta hallinnoiva Kehitysyhtiö SavoGrow on elinvoimayhtiö, jonka vahvinta osaamisaluetta on yritys- ja elinkeinojen kehittäminen eri rahoitusmuotoja hyödyntäen. SavoGrowlla on myös vahvaa matkailuelinkeinon osaamista.
Alueella on vahvaa matkailupotentiaalia etenkin luonto- ja elämysmatkailusektorilla. Etelä-Konneveden kansallispuisto on alueen luontomatkailun veturi ja sen kävijämäärä on ollut voimakkaassa kasvussa koko sen olemassaolon ajan. Kansallispuiston ympärille on rakentumassa entistä vahvempaa matkailutoimintaa. Lisäksi kolmen maakunnan raja-alueella on vahvassa nousussa reitistöyhteistyö, joka tukee verkostotoiminnan kehittymistä.
Myös tapahtumasektorilla alueella on jo vetovoimaisia yleisötapahtumia, jotka tuovat matkailijoita myös oman talousalueen ulkopuolelta. Tapahtumissa on paljon kehittämispotentiaalia. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävä ammattimainen ja organisoitu toimintamalli tukee alueen elinvoimaisuutta.
Hankkeen valmistelu- ja käynnistysvaiheessa toiminnasta tiedotetaan laajasti ja avoimesti alueella toimiville matkailusektorin yrityksille ja tapahtumatoimijoille. Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. Sukupuolinäkökulma huomioidaan siten, että toiminta ja tulokset palvelevat kaikkia yrittäjiä ja tapahtumatoimijoita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat SavoGrown alueen matkailualan toimijat sekä muu matkailuun linkittyvä elinkeinoelämä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat seudun asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja monipaikkaiset, matkailijat, muu elinkeinoelämä, paikalliset yhdistykset ja järjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 117 721

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 154 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 151

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Rautalampi, Keitele, Tervo, Vesanto, Pielavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on toiminnallisesti sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. Hankkeen valmisteluvaiheessa ja käynnistyessä toiminnasta tiedotetaan laajasti ja avoimesti alueella toimiville matkailusektorin yrityksille ja tapahtumatoimijoille. Sukupuoli ei ole määrittävä tekijä, kun toimijoita haetaan mukaan hankkeeseen. Sukupuolinäkökulma huomioidaan siten, että toiminta ja tulokset palvelevat kaikkia yrittäjiä ja tapahtumatoimijoita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Koulutuksissa ja tuotteistamisessa pyritään huomioimaan vastuullisuuden (sustainability) periaatteet. Ekologinen vastuullisuus on tärkeässä roolissa matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä sekä tapahtumatuotannossa. Toimijoita kannustetaan toiminnassaan vastuullisuuteen ja perehdytetään heitä Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeen toiminnoissa hyödynnetään osittain etävalmennusta, jolloin vähennetään liikkumisesta johtuvaa päästöjen määrää. Uusissa tuotteissa ja palveluissa huomioimaan ekologinen kestävyys entistä paremmin ja yrityksiä kannustetaan mukaan Sustainable Travel Finland -kehittämispolulle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Yrityksiä ja tapahtumia kannustetaan ja ohjataan ekologisesti kestävämpiin ratkaisuihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Matkailu on yksi Pohjois-Savon kärkitoimialoista. Sen kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti kestävällä tavalla on keskeinen menestystekijä alueen elinvoiman kasvattamisessa. Tavoitteena on kasvattaa matkailualan yritysten liiketoimintaa ja edistää toiminnan ympärivuotisuutta. Alueen matkailutoimiala koostuu pääasiassa pienistä yrityksistä, joiden roolia tulee korostaa elinvoiman ja palveluiden tuottajana. Paikallisia resursseja hyödyntämällä ja verkostomaisella toiminnalla tehostetaan yritysyhteistyötä ja tätä kautta saadaan aikaan pitkäjänteistä ja kestävää kehittämistoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeessa tähdätään erityisesti paikallisiin vahvuuksiin pohjautuvien elämystuotteiden ja palveluiden sekä tapahtumien kehittämiseen. Tätä kautta vahvistetaan paikallis- ja aluetaloutta.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Koulutuksia toteutetaan osittain etänä. Tällöin hiilijalanjälkeä säästetään huomattavasti. Jos tehostuneen verokostotoiminnan kautta alueelle suuntautuva matkailijamäärä lisääntyy, julkisen liikenteen vuorojen ja käyttäjämäärien voidaan olettaa kasvavan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Hankkeen toiminnassa keskeisenä periaatteena on osallistuminen ja osallisuus eli vaikuttaminen sekä omaan toimintaan että toiminnan linkittyessä muihin toimintoihin. Tapahtumia kannustetaan yhteistyöhön ja -kehittämiseen, jolloin pääsääntöisesti vapaaehtoistoimintaan perustuvista tapahtumista saadaan ammattimaisempia ja organisoidumpia. Tätä kautta talkootyöstä tulee mielekkäämpää ja siihen jaksetaan sitoutua paremmin. Yhdessä tekeminen kasvattaa henkistä hyvinvointia. Hankkeen avulla edistetään hankkeeseen osallistuvien toimijoiden ja matkailijoiden lisäksi alueen asukkaiden hyvinvointia kehittämällä myös asukkaiden käytettävissä olevia palveluita. Hankkeen toimenpiteet voivat parantaa toimintaan osallistuvien tahojen henkilöstön hyvinvointia, sillä hankkeen aikana luodaan uusia toimintatapoja ja luodaan uusia verkostoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hankkeen aikana rakentuu toimijaverkosto, johon jokainen osallistuja linkittyy tasavertaisesti. Kaikilla hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilla on yhdenvertainen mahdollisuus olla mukana hankkeessa ja kehittää toimintaansa valitsemallaan tavalla.
Kulttuuriympäristö 4 6
Matkailun kasvu palvelee välillisesti kulttuuriympäristön elinvoimaisuuden säilymistä ja kehittymistä. Uudet matkailutuotteet ja kehittyvät tapahtumat pohjautuvat osittain alueen perinteisiin ja kulttuuriperintöön, jolloin ne auttavat säilyttämään ja tuomaan kulttuuria nykypäivään.
Ympäristöosaaminen 2 3
Tuotteistamisessa ja tuotekehityksessä pyritään huomioimaan ympäristönäkökulma. Koulutuksen kautta toimijoiden ympäristöosaaminen osana vastuullisuutta kasvaa. Toimijoita kannustetaan osallistumaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -valmennuspolulle.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Matkailuverkot vesille -hankkeen keskiössä oli Suonenjoen, Keiteleen, Pielaveden, Vesannon, Tervon ja Rautalammin alueen matkailuelinkeinon kehittäminen ja matkailualueen tunnettuuden lisääminen valtakunnallisesti. Hankkeeseen osallistui noin 35 alueen matkailuyrittäjää, ja sen aikana suoritettiin monia toimenpiteitä, jotka kohdistuivat matkailupalvelujen tarjoajien osaamisen ja tarjonnan vahvistamiseen.
Hankkeessa korostui myös yrittäjien välinen verkostoituminen, joka mahdollisti yhteisten tuotepakettien kehittämisen matkailijoille. Näkyvimpiä toteutuksia olivat VisitSavo.fi-verkkosivusto ja alueen suurimmista tapahtumista tehdyt tapahtuma-analyysit. Visitsavo.fi sivusto kokoaa alueen matkailupalvelut yhden sivuston alle ja tarjoaa uusia myyntikanavia yrittäjille verkkokaupan myötä. Sivusto edistää alueen matkailualan kasvua, näkyvyyttä ja vahvisti toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Tapahtuma-analyysien avulla hankkeessa saatiin arvokasta tietoa matkailijoiden käyttäytymisestä, mikä tukee alueen matkailun kehittämistä. Hanketoimijat kokivat hankkeen erittäin onnistuneena ja tarpeellisena, toivoen vastaavia hankkeita myös tulevaisuudessa alueen matkailun tukemiseksi.