Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22844

Hankkeen nimi: Toiminnan ja prosessien tarkastelu digitalisuus huomioiden

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0242746-2

Jakeluosoite: Rantakatu 20

Puhelinnumero: 0132677111

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: http://www.joensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Penttinen Pekka Olavi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tietohallintopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.penttinen(at)joensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505923759

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa etsitään juurisyitä sekä selvitetään kuinka kaupungin palveluita on mahdollista parantaa ja tehostaa erilaisilla toimenpiteillä. Tarkastelussa digitaalisuus on vahvasti mukana ja sen mahdollisuuden huomioidaan palveluiden kehittämisen yhteydessä. Työntekijöiltä toistuvasti saadun palautteen mukaan työn mielekkyys kärsii erilaisten hallinnollisten prosessien ja muiden työhön liittyvien toistuvien tehtävien johdosta. Erilaisista keskusteluista ja selvitysyrityksistä huolimatta työnantajan on ollut haastava vaikuttavasti kehittää työprosesseja ja järjestelmiä siten, että työntekijöiden turhautuminen ja heidän kokema työkuormitus olisi selkeästi vähentynyt. Tavoite on vapauttaa työntekijöiden aikaa välittömään asiakastyöhön, yksinkertaistaa lisäarvoa tuottamattomia työvaiheita ja siten varmistaa, että työntekijät saavat entistä enemmän käyttää työaikaansa ammatti-identiteettinsä mukaisiin työtehtäviin. Tätä kautta myös työhyvinvointi paranee sekä Joensuun kaupungin pitovoima kasvaa.

Lisäksi hankkeen aikana on tarkoitus ottaa kaupungin henkilöstön käyttöön digitaalinen oppimisympäristö, johon on koottu henkilöstön keskeiset koulutusmateriaalit siten, että niiden suorittamista voidaan seurata sekä todentaa. Hankkeessa keskitytään oppimisympäristön käyttöönottoon sisällön tuottamisen, opastuksen sekä toimintatapojen kehittämisen kannalta sekä luodaan toimintamalli, jossa digitaalinen oppimisympäristö on luontainen osa työntekijöiden ammattitaidon ylläpidossa ja varmistamisessa. Myös esihenkilöitä koulutetaan uudenlaiseen toimintamallin johtamiseen.

Hankkeen kehitystyöhön mukaan otettaviin jo olemassa oleviin palveluihin sekä prosesseihin kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja lisäksi kehitetään digitaalisen oppimisympäristön käyttöönottoa. Toimenpiteet omalta osaltaan edistävät vihreää siirtymää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa keskitytään Joensuun kaupungin toimintoihin sekä henkilöstön osaamiseen. Henkilöstöä Joensuun kaupungilla on kokonaisuudessaan noin 2700. Hankkeessa keskitytään erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden työtapoihin, mutta käytännössä kaikki kaupungin työyhteisöt ovat mahdollisia tarkastelun kohteita. Toiminnot sekä kohderyhmät, joiden osalta tehdään tarkempaa kartoitusta, tarkentuvat hankkeen alussa tehtävissä määrittelyissä, mutta esihenkilöt tulevat varmuudella olemaan yksi keskeinen kohderyhmä niin tarkastelun kuin kehittämisen ja jalkauttamisen osalta.
Kaupungin prosesseja tullaan tarkastelemaan laaja-alaisesti niin toimintatapojen, vaikuttavuuden kuin kyselyiden pohjalta muodostuvan kokonaiskuvan pohjalta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vaikka itse hankkeessa keskitytään Joensuun kaupungin toimintaan, prosesseihin sekä henkilöstöön, niin hankkeessa toteutettavista muutoksista sekä kehitysvaikutuksista pääsevät nauttimaan välillisesti myös kaupungin asukkaat, eli noin 75 000 asukasta sekä myös sidoskumppanit. Hankkeen aikana toiminnot ja palvelut kehittyvät, onkin erittäin todennäköistä, että joidenkin yhteistyötahojen osalta tulee muutoksia toimintatapoihin ja sitä kautta myös hyötyä heille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 144

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 969

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 180

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 962

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen aikana esiin tulleita kehitysasioita huomioidaan ja tarkastellaan sukupuolinäkökulma huomioiden. Joensuun kaupungilla on myös käytössään aiempaa materiaalia aiheeseen liittyen ja sitä hyödynnetään niiltä osin kuin mahdollista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tähän tullaan kiinnittämään hankkeessa huomiota eri tarkasteluiden sekä koontien yhteydessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Vaikea arvioitava tässä vaiheessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Henkilöstölle voidaan tehdä koulutusmateriaalia, kuinka omilla työtehtäviin tehtävillä muutoksilla voi vähentää ilmastonmuutoksen riskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikea arvioitava tässä vaiheessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Prosessien muuttamisen yhteydessä tarkastellaan, että tapahtuuko niissä turhaa liikkumista, joka omalta osaltaan tuottaa päästöjä. Kaikki turha liikkuminen pyritään poistamaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikea arvioitava tässä vaiheessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Digitalisoinnin avulla vähennetään papereiden toimitusta, tulostamista sekä sitä kautta syntyvää paperijätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikea arvioitava tässä vaiheessa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Vaikea arvioitava tässä vaiheessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Oman toiminnan osalta palvelut kehittyvät sekä tehostuvat.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Mahdollistetaan palveluiden hakeminen sekä käyttäminen aika- ja paikkariippumattomasti tulevaisuudessa, mikäli siihen on mahdollisuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Työntekijöiden osalta työtyytyväisyys lisääntyy mielekkäiden työtehtävien johdosta. Osaamista ja tietämystä on saata lisättyä eri työntekijäryhmissä, joten myös työssä viihtyvyys on kasvanut, kun työtekijöillä on mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Henkilöstön osalta voidaan digitaalisessa oppimisympäristössä toteuttaa koulutuksia, joissa käsitellään tasa-arvoa. Koulutusten suorittamista voidaan seurata ja näin varmentaa, että niitä myö tehdään. Lisäksi työntekijöiden osaamista sekä tietämystasoa on saata lisättyä eri työntekijäryhmien osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Vaikea arvioida tarkemmin tässä vaiheessa
Kulttuuriympäristö 1 1
Vaikea arvioida tarkemmin tässä vaiheessa
Ympäristöosaaminen 1 4
Koulutusta ja opastusta tulevaisuudessa niiltä osin kuin kulloinkin nähdään tarpeellisena.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa etsittiin juurisyitä sekä samalla selvitettiin, kuinka kaupungin palveluita on mahdollista parantaa ja tehostaa erilaisilla toimenpiteillä. Tarkastelussa digitaalisuus otettiin vahvasti mukaan ja sen mahdollisuudet huomioitiin, mikäli se oli järkevää palveluiden kehittämisen yhteydessä. Hankkeessa kiinnitettiin erityinen huomio hallinnollisten prosessien ja toistuvien tehtävien suorittamisen poistamiseksi ja työkuormituksen keventämiseksi. Hankkeen aikana toimintoja ja prosesseja saatiin kehitettyä ja tehostettua läpi organisaation, jolloin työntekijöillä jäi enemmän aikaa välittömään asiakastyöhön ja ammatti-identiteettinsä mukaisiin työtehtäviin.

Hankkeen aikana otettiin kaupungin henkilöstön käyttöön digitaalinen oppimisympäristö, johon koottiin henkilöstön keskeiset koulutusmateriaalit siten, että niiden suorittamista voidaan myös seurata sekä todentaa. Hankkeessa keskityttiin oppimisympäristön käyttöönottoon ja sisällön tuottamisen. Hankkeen aikana luotiin toimintamalli, jossa digitaalinen oppimisympäristö on luontainen osa työntekijöiden ammattitaidon ylläpitoa ja sen varmistamista. Digitaalinen oppimisympäristö Moodle tarjosi uudenlaisen oppimisympäristön, joka yhdenmukaisti sähköiset perehdyttämisprosessit ja joka mahdollistaa kaikille tasavertaisen oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Moodle koulutuksen kautta henkilöstölle on kehittynyt valmius itsenäiseen työskentelyyn sekä samalla se on varmistanut Moodle-oppimisympäristön jatkokehityksen.

Hankkeen aikana saavutetuilla tuloksilla ja niistä saaduilla palautteilla on saatu herätettyä henkilökunnassa aitoa mielenkiintoa kehittämään omaa toimintaa ja prosesseja entistä rohkeammin ja tehokkaammin. Lisäksi digitaalinen oppimisympäristö tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia, jotka edesauttavat uusien koulutusten toteuttamisessa sekä yhdenmukaistavat sähköiset perehdyttämisprosessit.