Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22847

Hankkeen nimi: PUHTIA - kohti digitaalista työhyvinvointia

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologiakeskus TechVilla Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1579776-1

Jakeluosoite: Kankurinkatu 4-6

Puhelinnumero: 0400660946

Postinumero: 05800

Postitoimipaikka: Hyvinkää

WWW-osoite: http://www.techvilla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Mikko Eero Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Va. toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.koskela(at)techvilla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400660946

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa selvitetään, mitä havaintoja ja kokemuksia pk-yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden työntekijöillä ja esimiehillä on a) digihankkeiden ja b) uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton ja käytön vaikutuksista työhyvinvoinnin toteutumiseen. Työhyvinvoinnilla ymmärretään tässä työntekijöiden kokemaa turvallisuutta, työn tuottavuutta ja oman työn mielekkyyttä. Digitaalisen työn yhteydestä työhyvinvointiin käytetään tässä hankkeessa nimitystä digitaalinen työhyvinvointi.

Hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten ja julkisten organisaatioiden työhyvinvoinnin myönteistä kehittymistä tilanteessa, jossa digitalisaation aikaansaama voimakas muutospaine vaikuttaa työnteon sisältöihin, työvälineisiin ja työnkulkuihin voimakkaasti. Digitalisoituminen vaikuttaa käytännössä kaikkien työntekijäryhmien työhön eri toimialoilla. Tässä hankkeessa huomioidaan lähtökohtaisesti etenkin ikääntyvät ja työuran keskivaiheilla olevat työntekijät. Lisäksi hankkeen keskeisenä tarkoituksena on löytää ja jakaa käytäntöjä, joilla on digitalisoitumiseen liittyvää työhyvinvointia parantavia vaikutuksia.

Hankkeen tuloksina osallistuneille organisaatioille jaetaan yhteenvetotietoa siitä, millaisia vaikutuksia digihankkeilla ja ratkaisujen käyttöönotolla koetaan olevan esimerkiksi työn tuottavuuteen, turvallisuuden tunteeseen ja oman työn mielekkyyteen. Hankkeen keskeisistä tuloksista julkaistaan myös julkinen yhteenvetoraportti. Osana hanketta organisaatioille toteutetaan yhteisiä työpajoja, joiden tarkoituksena on esitellä hankkeen avaintuloksia, jakaa parhaita käytäntöjä, ja kerätä mielipiteitä ja kokemuksia digitaalisesta työhyvinvoinnista.

Hanke kohdistuu Keski-Uudenmaan pk-yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin, ja näiden esimiehiin ja työntekijöihin, jotka edustavat eri työntekijäryhmiä. Hanke huomioi erityisesti ikääntyvät ja työuran keskivaiheilla olevat työntekijät.

Hanke on luonteeltaan pilottiprojekti, ja siksi se on luonteeltaan tutkimuspainotteinen. Hankkeen tavoitteena on kuitenkin auttaa organisaatioita huomioimaan työhyvinvoinnin kehittäminen osana digitalisointia ja täten myötävaikuttaa työhyvinvoinnin kohentumiseen organisaatioissa.

Hankkeen on tarkoitus saada myöhemmin jatkoa tätä laajempana ja yksityiskohtaisempana toteutuksena kerätyn tiedon ja kokemusten pohjalta. Hankkeissa kertynyttä tietoa hyödynnetään mm. erilaisten digi- ja työhyvinvointivalmennusten muodossa.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on selvittää digitalisoitumisen vaikutuksia organisaatioiden työhyvinvointiin, antaa hankkeeseen osallistuville organisaatioille tutkittua tietoa mm. oman toiminnan vahvuuksista, mahdollisuuksista, haasteista ja kehityskohteista suhteessa digitalisoitumisen vaikutuksista työhyvinvointiin, parantaa tutkimukseen osallistuvien johtamisen ja kehittämisen kyvykkyyksiä ajatellen digitalisoinnin edistämistä työhyvinvoinnin kohottajana.

Hankkeessa on huomioitu sukupuolten välinen tasa-arvo. Hankkeessa ja sen tutkimushaastatteluissa huomioidaan yhtäläisesti kaikki sukupuolet. Hankkeessa huomioidaan ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys. Hanke on ympäristövaikutuksiltaan neutraali. Hankkeen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat positiivisia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdistuu Keski-Uudenmaan alueen pk-yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin. Hankkeen tiedonkeruuosuus kohdistuu organisaatioiden esimiehiin ja työntekijöihin. Työntekijäryhmistä pyritään huomioimaan eri sukupuolta edustavat henkilöt, eri ikäiset työntekijät (erityisesti ikääntyvät ja työuran keskivaiheilla olevat), eri koulutustasoa edustavat työntekijät, sekä eri tavoin tietotekniikkaan ja digiratkaisuihin perehtyneet työntekijät.

Hankkeen vaikutusten on tarkoitus kohdistua hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden työntekijöihin myönteisten työhyvinvointivaikutusten muodossa, ja näiden organisaatioiden johtoon ja esimiehiin digikehittämiseen ja digihankkeisiin liittyvien työhyvinvointivaikutusten entistä paremman huomioimisen kautta. Organisaatioiden ylimmät päättäjät ja muu johto ovat hankkeen kohderyhmänä, koska heille kuuluu vastuu organisaation digitalisoitumisen onnistumisesta sekä organisaation tavoitteiden toteutumisesta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut hankkeeseen osallistumattomat organisaatiot ja niiden työntekijät sekä esimiehet, jotka saavat hankkeen kautta julkistettavaa tietoa digitalisoinnin ja työhyvinvoinnin välisestä suhteesta mm. webinaarien, muiden tapahtumien ja sähköisen jakelun kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 280

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Kirkkonummi, Hyvinkää, Järvenpää, Vihti, Sipoo, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Kerava, Mäntsälä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysia on tehty sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen kohderyhmänä olevien pk-yritysten sekä julkisorganisaatioiden ja niiden henkilöstöä koskevaa tietoa on analysoitu valmisteluvaiheessa yleisesti toimialatasolla. Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty tutkimuksia, selvityksiä ja aiemmin toteutettujen hankkeiden tuloksia erityisesti liittyen yritysten digitalisaation nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoituksiin. Hankkeeseen on suunniteltu osallistuvan sekä naisvaltaisia aloja että miesvaltaisia aloja. Tavoitteena on, että hakkeeseen osallistuu yrityksiä, joissa on suorittavan työn tekijöitä, toimistotyöntekijöitä sekä organisaatioiden johtoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankevalmistelussa. Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeessa tuetaan kaikkien sukupuolten mahdollisuuksia samanarvoisesti. Sukupuoli ei ole hankkeeseen osallistumisen kriteeri, mutta hankkeen toteutuksessa pyritään edistämään sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista. Hankkeen kyselytutkimuksissa tarkastellaan osallistujien palautetta myös sukupuolittain. Sen pohjalta voidaan tarkastella ja toteuttaa esiin tulleita tarpeita sukupuolten välinen tasa-arvo huomioon ottaen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on lisätä työhyvinvointia digitalisaation johtamisessa ja toteuttamisessa huomioimalla tähän liittyviä tekijöitä ja kehittämismahdollisuuksia yhtäläisesti miehillä ja naisilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeen välillisesti edistämä digitalisaation käytön lisääntyminen tehostaa raaka-aineiden käyttöä. Toimintaprosessien kehittyessä luonnonvarojen käyttöä vähenee ilman, että lopputuotosten arvo laskee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Digitaalisuus on yksi teollisuuden suurista megatrendeistä, jonka varaan rakentuu pääosa uusista innovaatioista ja tulevaisuuden palveluista. Hankkeessa edistetään työhyvinvointia mahdollistamalla samalla uusien digitaalisten ratkaisujen entistä laajempi käyttö organisaatioissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Hankkeen välillisesti edistämä digitalisaation käytön lisääntyminen tehostaa toimintamalleja ja vähentää prosessissa tarvittavaa luonnonvarojen käyttöä. Digitalisaation johtaminen työhyvinvointia korostavalla tavalla edistää digitaalisten ratkaisujen onnistunutta käyttöönottoa ja käyttöä, ja täten sillä on myös välillisesti positiivinen vaikutus luonnonvarojen käytön vähenemiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto vähentää välillisesti ympäristörasitetta. Digitalisaation johtaminen työhyvinvointia korostavalla tavalla edistää digitaalisten ratkaisujen onnistunutta käyttöönottoa ja käyttöä, vaikuttaen täten välillisesti positiivisella tavalla myös mainittuihin ympäristönäkökohtiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen tavoitteena on, että yksikään toteutettavista toimenpiteistä ei kohdistu Natura-alueille tai niiden lähistölle.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hankkeen tavoitteleman entistä paremman työhyvinvoinnin välillisesti edistämä digitalisaation vauhdittuminen edistää organisaatioiden resurssiviisautta, mikä näkyy esimerkiksi valmistavan teollisuuden merkittävänä materiaalin säästönä ja tuotantojätteen vähenemisenä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hankkeen välillisesti edistämä digitalisaatio voi johtaa kokonaan uusiin investointeihin, joista päätettäessä on samalla mahdollista arvioida uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hanke tukee useita erilaisia paikallisia yrityksiä ja arvoketjuja sekä niitä tukevia teknologiatoimittajia / asiantuntijapalveluita lisäten alueellista yhteistyötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Aineettomien ja digitaalisuuden varaan rakentuvien palvelujen ja uusien liiketoimintamallien edistäminen on hankkeen välillinen tulos. Digitaalisten ratkaisujen käytön entistä laajempi hyödyntäminen liiketoiminnassa on pk - yrityksille yksi merkittävimmistä mahdollisuuksia siirtyä korkeampaan jalostusarvoon ja hakea uutta kasvua.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Digitaaliset ratkaisut tehostavat yritysten ja yritysryhmien välistä logistiikkayhteistyötä ja siten edistävät ekologista, kestävää kasvua.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeella on merkittäviä välillisiä sosiaalisia ja kulttuurillisia vaikutuksia, koska entistä paremmin huomioidun digitaalisen työhyvinvoinnin johtamisen avulla tavoitellaan positiivisia vaikutuksia mm. turvallisuuden tunteeseen, työn tuottavuuteen ja oman työn mielekkyyteen.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on valtavirtaistettu hankkeen toimenpiteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan välillisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 1 3
Hankkeen välillisesti edistämä digitalisaation edistäminen myötävaikuttaa positiivisesti yritysten ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-