Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22849

Hankkeen nimi: VOIMA - Voi hyvin matkailuyrittäjä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kampusranta 11

Puhelinnumero: 0201243000

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salla Kettunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, tki

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: salla.kettunen(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408680140

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VOIMA - Voi hyvin matkailuyrittäjä -hankkeen tavoitteena on tukea matkailuyrittäjiä ja heidän henkilöstöään työhyvinvoinnin kehittämisessä ja sitä kautta tuottavuuden parantamisessa. Hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä kannustetaan ja autetaan Etelä-Pohjanmaan matkailuyritysten johtoa ja henkilöstöä löytämään toimivia keinoja yritystoiminnan kehittämiseen, henkilöstön työmotivaation tukemiseen ja sitä kautta sitoutumisen lisääntymiseen sekä inhimillisten voimavarojen hyödyntämiseen työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Hankkeen toimenpiteillä edistetään matkailualan yrittäjien kykyä ottaa työhyvinvointi huomioon osana yrityksen toimintakulttuuria ja osallistaa koko henkilöstöä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteinä:

Toteutetaan työpajoja, joissa tuetaan matkailuyrittäjien ja heidän henkilöstönsä osaamista työhyvinvointiin liittyen. Työpajoissa käytetään erilaisia ratkaisukeskeisiä ja osallistujia aktivoivia menetelmiä. Lisäksi työpajoissa reflektoidaan työhyvinvoinnin nykytilannetta, kehittämistarpeita ja siitä saatavaa hyötyä.

Toteutetaan tietoiskuja matkailualan työhyvinvointiin liittyvistä keskeisistä teemoista. Tietoiskuissa huomioidaan myös matkailualaan vaikuttavia ajankohtaisia teemoja.

Laaditaan työhyvinvoinnin kehittämisen työkalu, jolla voidaan tunnistaa työhyvinvointia kuormittavia tekijöitä ja kehittämiskohteita, suunnitella työhyvinvointia vahvistavia toimenpiteitä ja seurata toiminnan vaikutuksia.

Järjestetään opintomatkoja, jotka edesauttavat osallistujien keskinäistä verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä hyvinvointia. Opintomatkoista ja niiden annista laaditaan koonti esimerkiksi raporttina, artikkelina tai blogikirjoituksena.

Hankkeen tuloksena osallistujien osaaminen työhyvinvointiin ja sen johtamiseen liittyen on lisääntynyt. Eteläpohjalaisten matkailuyrittäjien ja heidän henkilöstönsä ymmärrys työhyvinvoinnista ja työhyvinvointia tukevasta johtamisesta sekä niiden positiivisista vaikutuksista yrityksen toimintakulttuuriin ja tuloksellisuuteen on lisääntynyt.

Hankkeessa tuloksena on laadittu työkalu, jolla voidaan tunnistaa, suunnitella ja seurata työhyvinvoinnin toteutumista. Opintomatkat ovat edesauttaneet osallistujien keskinäistä verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Lisäksi opintomatkojen kokemukset ovat lisänneet osallistujien hyvinvointia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailuliiketoiminnassa mukana olevien mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, yrittäjät ja itsensä työllistäjät. Lisäksi osassa hankkeen toimenpiteitä kohderyhmänä ovat myös matkailualan yrityksille palveluja tarjoavat tahot esimerkiksi kunnalliset kehittämis- ja elinkeinoyhtiöt sekä yrityspalveluyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat julkiset asiantuntijaorganisaatiot, alueen elinkeinotoiminnan kehittäjät sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 115 064

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 110 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 143 830

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 138 437

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Alajärvi, Kauhava, Karijoki, Kauhajoki, Lappajärvi, Vimpeli, Kurikka, Ähtäri, Soini, Seinäjoki, Lapua, Teuva, Isokyrö, Evijärvi, Isojoki, Ilmajoki, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailuala on yleisesti tunnistettu naisvaltaiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Sukupuoleen linkittyvät osaamisen ja asenteiden erot huomioidaan sukupuolisensitiivisellä lähestymisellä hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa. Myös hankkeen viestinnässä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja pyritään saavuttamaan laaja-alainen yleisö.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Työhyvinvoinnin osaamisen lisääntymisen kautta yritysten uudistuminen ja kehittyminen lisää tuottavuutta ja edistää alueen kilpailukykyä. Toimenpiteet parantavat matkailuyritysten muutoskyvykkyyttä myös tulevissa toimintaympäristön muutoksissa ja edistää yritysten elinvoimaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hankkeen päätavoite on tukea matkailuyrittäjiä ja heidän henkilöstöään työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Toimenpiteillä edistetään matkailuyrittäjien ja heidän henkilöstönsä toimintakykyä sekä edesautetaan yritysten elpymistä koronapandemiasta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke huomioi toiminnassaan tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Kaikilla halukkailla matkailuyrityksillä on mahdollisuus ottaa osaa hankkeen toimintaan yrityksen koosta, yrittäjien ja heidän henkilöstönsä osaamisesta ja taustasta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 3
Hankkeen toimenpiteet tukevat matkailuelinkeinon tarpeita ja edistävät työhyvinvoinnin osaamista. Hankkeen toimenpiteet osallistavat ja hyödyttävät niin alueen yrityksiä, niiden johtoa ja henkilöstöä kuin muitakin matkailualan toimijoita.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli tukea Etelä-Pohjanmaan matkailuyrittäjiä ja heidän henkilöstöään työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi pyrittiin tukemaan matkailuyritysten johtoa ja henkilöstöä löytämään keinoja yritystoiminnan kehittämiseen, työmotivaation tukemiseen ja sitoutumisen lisäämiseen. Tavoitteena oli myös edistää matkailuyritysten elpymistä koronapandemiasta ja vahvistaa muutoskyvykkyyttä tulevaisuuden haasteiden varalta.

Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin työhyvinvoinnin työpajoja, opintomatkoja, tietoiskuja, välitettiin työhyvinvointiin liittyvää tietoa artikkelein ja podcastein, tehtiin ja kohdennettiin matkailualalle sopiviksi työhyvinvoinnin kehittämisen työkalu, (Keskustellen työkuntoon – työkalu työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaan) ja Työmotivaation pikamittari. Hankkeessa tuotettu materiaali on löydettävissä sivuilta https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/matkailuhankkeet-seamkissa/matkailuhankkeiden-materiaalit/ (työkalu, podcastit).

Työhyvinvointia tukevan osaamisen kehittämisen osion työpajoissa hyödynnettiin työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa, jonka ytimessä on samanaikaisesti työntekijän, yrittäjän ja asiakkaan näkökulman huomioiva työote. Työhyvinvoinnin kehittämisen työkalu on konkreettinen väline, jonka avulla yrittäjät ja työntekijät voivat nostaa esille kehittämistä vaativia asioita ja viedä niitä suunnitellusti eteenpäin.

Teemallisia tietoiskuja toteutettiin verkossa. Niiden avulla lisättiin ymmärrystä työhyvinvoinnin merkityksestä useista näkökulmista ja tuotiin konkreettisiakin keinoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Hanke järjesti yhden opintomatkan Keski-Suomeen sekä seitsemän maakunnan alueella toteutettua hyvinvointipäivää eri teemoilla. Tilaisuuksissa edistettiin kohderyhmän verkostoitumista ja tarjottiin erilaisia työhyvinvointia tukevia aktiviteetteja ja luentoja, sekä tarjosivat uusia näkökulmia työhyvinvoinnin edistämiseen.

Hankkeelle laadittiin visuaalinen ilme, joita käytettiin kaikissa tiedotusmateriaaleissa. Verkostoitumisen ja vertaistuen saamiseksi kokeiltiin verkkotapaamisia nimeltään Voimakahvit.

Hankkeessa tuotettiin yhteensä viisi kappaletta podcasteja, jotka jäävät pitkäaikaisesti kuunneltavaksi: 1. Työhyvinvointia työntekijän, yrityksen ja asiakkaan parhaaksi, 2. Tykystä Tyhyyn – kohti kokonaisvaltaista työhyvinvointia, 3. Yrittäjäperheen tuki työhyvinvointiin, 4. Delegoi ja deletoi – kokemuksia työuupumuksesta, 5. Innostuksestakin pitää palautua – ota uni avuksi!

Hankkeen tuloksena syntyi 11 matkailuyrittäjien työhyvinvointiin liittyvää artikkelia, joista 7 löytyy etsittäessä nimellä sivulta https://lehti.seamk.fi/ 1. Sitku – mutku – voiku! 2 Työhyvinvointi on arjen tekoja 3. Pitovoima kertoo paljon työhyvinvoinnin tasosta 4. Meistä jäljet toisiimme jää 5. Työkyvyn ylläpitämisestä työhyvinvointiin, 6. Eteläpohjalaiset matkailuyrittäjät edistivät työhyvinvointiaan VOIMA-opintomatkalla, 7. Delegate and delete – ways out of burnout. Lisäksi kirjoitettiin myös muihin julkaisukanaviin.

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet havahduttivat osallistujia huomaamaan, että heidän tulee huolehtia paremmin työhyvinvoinnistaan. Erityisesti tämä kosketti yrittäjiä, jotka kiinnittävät paremmin huomiota työntekijöidensä työhyvinvointiin, mutta tinkivät omastaan. Työhyvinvointia tarkastellaan usein fyysisen terveyden ja työolojen kautta. Hanke nosti esille muitakin näkökulmia, kuten esimerkiksi asiakkaan roolin ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin merkityksen.

Hankkeeseen osallistuneet tutustuivat uusiin yrittäjiin ja yritysten työntekijöihin. Uudet tuttavuudet olivat matkailun eri toimialoilta, mutta myös saman tyyppistä liiketoimintaa harjoittavat tutustuivat ensi kertaa. Tutustumisen seurauksena alkuja uusille verkostoille alkoi syntyä. Eri tilaisuuksissa osallistujien väliset keskustelut olivat vilkkaita ja aiheet koskivat sekä yritystoimintaa että hyvinvointiin liittyviä aihealueita. Keskustelua käytiin hyvin konkreettisella tasolla ongelmanratkaisuista eri tilanteissa ja samalla jaettiin hyviä käytänteitä. Vertaistuella on iso vaikutus ja kynnys ottaa yhteyttä samalla alalla työskenteleviin madaltui hankkeen toimenpiteiden seurauksena. Uudet verkostot myös kannustavat tarttumaan haasteellisiinkin asioihin.

Hankkeen toimenpiteet vastasivat pääosin tavoitteita, mutta osallistujamäärät jäivät odotettua alhaisemmiksi tietyissä tapahtumissa. Podcastit ja artikkelit olivat onnistuneita välineitä tiedon levittämisessä. Verkkotapaamiset eivät saavuttaneet toivottua osanottoa, mutta niiden valmistellut puheenvuorot hyödynnettiin artikkeleissa. Hankkeen kokonaisuutena pyrittiin tukemaan alueen matkailuyrittäjiä työhyvinvoinnin edistämisessä ja tulevaisuuden haasteisiin varautumisessa.