Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22850

Hankkeen nimi: Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori ESR

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: 0447857006

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Taru Rahkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tki-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taru.rahkonen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447856776

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankekokonaisuuden tavoitteena on rakentaa, ottaa käyttöön ja testata uusi pilottimittakaavan jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori. Reaktorin toimintaa testataan pienen palakoon biomassoilla ja koulutetaan eri toimijoita mm. sen hyödyntämiseen, huoltoon ja käyttöturvallisuuteen liittyen. Reaktorin kapasiteetiksi on suunnitteilla noin 60-90 kg/h sisäänmenossa ja noin 20-30 kg/h biohiiltä ulostulossa. Reaktori mahdollistaa kiinteän (torrefioidun tai pyrolysoidun biomassan) käsittelyn ja tisleiden talteenoton (kondensoidut tisleet eri vaiheista ja eri lämpötiloissa). Monet metsä- ja peltotalouden sivuvirrat tai tähteet ovat jo valmiiksi pienessä palakoossa tai sellaiseksi edullisesti prosessoitavissa (metsähake, sahanpuru, kuoret, päistäre jne.). Teknologia asennetaan merikonttiin, jotta laitteisto olisi mahdollisimman helposti siirrettävissä käyttökohteisiin ja käyttäjäystävällinen. Hankekokonaisuus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä hankeosiosta: 1) investointihanke (EAKR-investointi Pohjois-Savon liitto), 2) laitteiston suunnittelu ja toteutus (EAKR-toiminta, Pohjois-Savon liitto) ja 3) käyttöönotto, testaus ja optimointi (ESR-toimintahanke, ELY).

Koeajot puupohjaisilla pienen palakoon biomassoilla tarjoavat tietoa uuden pyrolyysiratkaisun toimivuudesta ja tuotteiden laadusta ja konseptin skaalautuvuudesta. Potentiaalisten tuotteiden laatu ja määrä arvioidaan analyysien ja testausten perusteella eri sovellusalueille yhdessä teollisten kumppanien kanssa.

Hanke edistää ja nopeuttaa yritysten tutkimukseen pohjautuvaa tuotekehitystyötä ja uusien menetelmien hyödyntämistä. Yritysten osaaminen kehittyy hankkeessa toteutettavan koulutuksen kautta merkittävästi mm. tuotteiden toimivuuteen, turvallisuuteen ja ympäristönäkökohtiin liittyen. Lisäksi hankkeen kautta yritykset pystyvät arvioimaan toimintansa kannattavuutta suhteessa prosessoinnin teknologisiin ratkaisuihin ja niiden vaatimuksiin suhteessa lopputuotteen laatuun. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat veturiyritykset käyttävät omissa alihankintaketjuissaan paikallisia pk-yritysten palveluja.

Hankkeessa kehitettävä biomassan prosessointikonsepti, koulutuksen kautta tarjottava tieto ja yhdessä kehitettävät liiketoimintamallit hyödyttävät näin maakunnan pk-yrityksiä. Ratkaisukonsepti on lähtökohtaisesti skaalattavissa eri kokoluokkiin erityyppisten tuotteiden ja volyymin mukaan.

Hankkeessa kehitettävä teknologia noudattaa ”do no significant harm” –periaatteita ja tukee Suomen hiilineutraalisuus 2030 tavoitteita. Hankkeessa huomioidaan horisontaaliset tavoitteet erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.
Hankkeen kautta vahvistuva biotalous vähentää osaltaan maamme riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä lisää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, samalla kiertotalouden tavoitteita tukien ja edistäen vihreässä siirtymässä kohti hiilineutraalisuutta.

Hankkeen aikana koostetaan koulutus- ja esittelymateriaalia huomioiden eri yritysten tarpeet sekä järjestetään seminaareja ja aivoriihiä kohdennetuille kohderyhmille. Yritystahoille suunnataan lisäksi termisen biomassareaktorikonttikokeiden ja toiminnan esittelyä. Hankkeessa (EAKR-investointihanke) huomioidaan suunniteltava ja valmistettava uusi laitteisto ja tämän kytkeminen olemassa oleviin klustereihin sekä bioalan yritysten toimialoihin. Yritysyhteistyönä tehtävien pilotointien avulla yritysten on helpompi siirtyä kohti hiilineutraalisuuden tavoitteita.

Lisäksi tässä hankeosiossa tuetaan laitteistokokonaisuuden käyttöönottoa, testausta ja optimointia. Tuoteturvallisuus ja mahdollisten ympäristövaikutusten huomioiminen uusien biotuoteaihioiden jatkohyödyntämisen kannalta selvitetään jo laitteiston alkukehitysvaiheessa. Tavoitteena on tutkia tuotteiden turvallisuutta sekä ihmisen että ympäristön kannalta eli millaisia kaasumaisia, kiinteitä (mahdollisesti myös nanopartikkeleja) tai nestemäisiä aineita niistä vapautuu ja kuinka suuria määriä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat pohjoissavolaiset biotalouden yritykset, palveluyritykset, toiminnanharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Lisäksi kohderyhmänä ovat biotalousalan toimijat laajemmin kansallisesti. Kohderyhmänä ovat kaikki biopohjaisten sivuvirtojen tuottajat sekä näiden jatkokäyttäjät. Hanke tuottaa osaltaan tietoa erityyppisille kohderyhmille kuten poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, ProAgria, MTK jne. liittyen hiilen sidontaan ja biomassojen hyödyntämiseen kestävän kehityksen mukaisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke tuottaa osaltaan tietoa erityyppisille kohderyhmille kuten poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, ProAgria, MTK jne. liittyen hiilen sidontaan ja biomassojen hyödyntämiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Hankkeessa kehitettyä osaamista ja tiivistä yritysyhteistyötä hyödynnetään myös korkeakoulujen opetuksessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 214 353

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 165 997

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 246 148

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 190 896

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Kiuruvesi, Keitele, Kaavi, Tervo, Tuusniemi, Siilinjärvi, Vesanto, Kuopio, Rautavaara, Joroinen, Varkaus, Leppävirta, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy Microkatu 1

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Biotalousalan miesvaltaisuus on todettu jo aiemmassa toiminnassa. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa "Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa"-ohjeen mukaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa mm. rekrytointien yhteydessä. Hankkeeseen palkattavien henkilöiden valintaan ei vaikuta sukupuoli, ikä, uskonto, etninen tai sosiaalinen tausta. Henkilöt valitaan ainoastaan pätevyyden perusteella. Eri sukupuolilla on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se huomioidaan hankkeessa edellä mainituilla tavoilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hanke vaikuttaa välittömästi ja välillisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön tiedottamisella ja kehittämällä kestäviä biojalostuksen teknologioita. Osa vaikutuksista näkyy pitkällä tähtäimellä uuden tuotetun tiedon jalkautuessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 9
Hidaspyrolyysillä tuotetut polttoaineet vähentävät riippuvuuttamme fossiilitaloudesta ja näin edesauttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hiilensidonta biohiileen esim. kierrätyslannoitteen komponenttina vähentää päästöjä ja lisää maaperän hiilivarantoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 5
Korkean jalostusarvon tuotteiden kehittäminen uusiutuvista raaka-aineista sekä toisaalta kiertotalouden edistäminen vähentää uhkaa luonnon monimuotoisuudelle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 8
Hanke välittää tietoa ekologisesti kestävän biotalouden harjoittamisesta ja menetelmistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hankkeessa edistetään teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöä, mikä vähentää raaka-aineiden tarvetta ja edistää siten kiertotaloutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeella tähdätään kestävään biotalouden kasvuun Pohjois-Savossa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankeessa kehitetään osaamiseen pohjautuvia palveluja ja vahvistetaan asiantuntijuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Paikallisesti valmistetut biopolttoaineet vähentävät oleellisesti logistiikan tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Positiivista vaikutusta kestävän biotalouden kehittymisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Positiivista vaikutusta kestävän biotalouden kehittymisen kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 3 3
Edistää perinteisen metsä- ja maatalouskulttuurin säilyttämistä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeessa hyödynnetty ja tuotettu laiteinfra sekä verkostot tuovat uutta innovaatiopohjaa sekä opetukseen että tutkimus- ja kehityskäyttöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankekokonaisuuden tavoitteena oli rakentaa, ottaa käyttöön ja testata uusi pilottimittakaavan jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori ja jakaa saatuja tuloksia yhteistyöyritysten ja alueella toimivien pk-yritysten toimintaa kehittäen ja tukien kohti vihreää siirtymää. Reaktori suunniteltiin prosessoimaan puupohjaisia biomassoja torrefioinnin ja hidaspyrolysoinnin avulla niin, että lopputuotteina saadaan talteen sekä biohiiltä, että prosessikaasuista kondensoituja tisleitä prosessin erivaiheista ja -lämpötiloista. Biomassareaktori suunniteltiin skaalattavaksi myös teolliseen mittakaavaan sen eri kokoluokkiin erityyppisten tuotteiden ja volyymin mukaan. Hankkeessa kehitetty biomassan prosessointikonsepti, uusi tieto ja liiketoimintamahdollisuudet tulevat hyödyntämään maakunnan pk-yrityksiä.

Hankkeen aikana on koostettu koulutus- ja esittelymateriaalia huomioiden eri yritysten tarpeet sekä on tehty jokaisesta työpaketista PowerPoint esitykset, joihin on koottu tietoa muun muassa erilaisista menetelmistä ja analytiikasta, biomassojen jälkikäsittelystä, prosessin ja ympäristön turvallisuudesta, kestävästä kehityksestä ja vihreästä siirtymästä kokemusten ja tietotaidon jalkauttamiseksi. Lisäksi olemme suorittaneet erilaisilla biohiilillä absorptiomittauksen ja referenssiajoja panostoimisella reaktorilla, joista olemme saaneet tietoa erilaisista biohiilien ja tisleiden ominaisuuksista sekä olemme kehittäneet nesteiden erottamiseen liittyviä ratkaisuja. Hankkeessa olemme tutustuneet kotimaisiin ja ulkomaisiin alan toimijoihin sekä perehtyneet heidän teknologioihinsa ja yritysten vahvuuksiin.

Hanke edisti ja nopeutti yritysten tutkimukseen pohjautuvaa tuotekehitystyötä ja uusien menetelmien hyödyntämistä. Yritysten tietämys lisääntyi merkittävästi mm. teknologisista ratkaisuista, prosessoinnista, saatujen tuotteiden ominaisuuksista ja sovelluskohteista sekä turvallisuudesta työn ja ympäristön kannalta mm. ekotoksisuus, mutageenisyys ja VOC-emissiot. Lisäksi hankkeen kautta yritykset pystyvät jatkossa arvioimaan toimintansa ja investointiensa kannattavuutta suhteessa prosessoinnin teknologisiin ratkaisuihin ja niiden vaatimuksiin suhteessa lopputuotteen laatuun. Hankkeen rahoittamiseen osallistuneet yritykset voivat käyttää omissa alihankintaketjuissaan paikallisia pk-yritysten palveluja.

Hankkeessa huomioitiin horisontaaliset tavoitteet erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankkeen kautta vahvistuva biotalous vähentää osaltaan maakunnan hiilidioksidipäästöjä ja kansallista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä lisää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, samalla kiertotalouden tavoitteita tukien ja edistäen vihreässä siirtymässä kohti hiilineutraalisuutta.

Hankekokonaisuus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä hankeosiosta: 1) investointihanke (EAKR-investointi Pohjois-Savon liitto), 2) laitteiston suunnittelu ja toteutus (EAKR-toiminta, Pohjois-Savon liitto) ja 3) käyttöönotto, testaus ja optimointi (ESR-toimintahanke, ELY).