Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22853

Hankkeen nimi: Urheiluseurojen Digispurtti

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1097026-2

Jakeluosoite: Lahden Urheilukeskus

Puhelinnumero: 0408367766

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.phlu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaakko Räty

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Seurakehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaakko.raty(at)phlu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405524261

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Urheiluseurojen Digispurtti -hankkeessa parannetaan alueen urheiluseurojen digitaitoja ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä ja tätä kautta lisätään seuratoiminnan ja valmennuksen laatua, harrastajamääriä ja vapaaehtoistoiminnan houkuttavuutta sekä ehkäistään dropout -ilmiötä.

Kaksi vuotta kestänyt koronapandemia on haastanut urheiluseurat ja niissä toimivat valmentajat ja ohjaajat uudella tavalla. Suuri määrä innokkaita harrastajia on tippunut pois urheiluseuratoiminnasta. Myös tavoitteellisesti urheilevien nuorten innostus ja motivaatio on heikentynyt. Korona-aika on tuonut haasteita paitsi itse ohjaus- ja valmennustoimintaan myös seurahallintoon ja vapaaehtoisten rekrytointiin ja mukana pitämiseen.

Urheiluseurojen Digispurtti -hanke vastaa näihin korona-ajan entisestään pahentamiin urheiluseuratoiminnan haasteisiin.

Parhaiten haastavasta tilanteesta ovat selvinneet seurat, jotka ovat keksineet vaihtoehtoisia toimintatapoja ja ovat tehokkaasti hyödyntäneet digitaalisen maailman mahdollisuuksia mm. etävalmennuksessa, harrastuksen tukemisessa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. Korona-aika onkin osoittanut, että digitaalinen maailma tarjoaa urheiluseuroille monia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja perinteisten toimintatapojen rinnalle ja tilalle. Onnistuessaan urheiluseurojen Digispurtti luo tulevaisuudessa uudenlaista toimintaa, houkuttaa mukaan uusia kohderyhmiä ja harrastajia ja sitä kautta luo myös työpaikkoja seuroihin.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat Päijät-Hämeen alueen urheiluseurojen hallitukset, toiminnanjohtajat, valmentajat ja ohjaajat ja seuratyöntekijät sekä seurojen nuoret aktiivit ja tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret urheilijat.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke järjestää kohderyhmille koulutuksia, webinaareja, työpajoja ja verkostotapaamisia, tuottaa materiaaleja ja toteuttaa yhteisiä viestintäkampanjoita sekä kokoaa seurojen vapaaehtoistoimijoiden ja ohjaajien ja valmentajien rekisteriä.

Hanke luo uutta osaamista ja toimintamalleja urheiluseurojen digitalisaatioon liittyen. Hankkeen avulla etä- ja hybridivalmennuksen, virtuaalitapahtumien (esim etäkilpailut), etäkokousten, videotuotannon, someviestinnän ja erilaisten digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen ja käyttäminen seuroissa yleistyy ja seuratoiminta tehostuu ja laatu paranee. Myös asiantuntijaosaamisen hyödyntäminen seuroissa tehostuu ja nuorten rooli seurojen hallinto- ja organisointitehtävissä vahvistuu.

Urheiluseurojen ja valmennustoiminnan Digispurtilla on myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia mm etätapahtumien ja -kokousten sekä hybridivalmennuksen kautta. Hanke edistää myös eri ikäryhmien, sukupuolten ja yhteiskunnan alaryhmien tasa-arvoista osallistumista urheiluseuratoimintaan.

Hankkeessa kehitetyt työkalut ja toimintamallit jäävät käyttöön seuroissa. Hankkeen aikana luoduista verkostoista ja toimintamalleista tehdään pysyviä ja ne nivoutuvat osaksi alueen urheilustrategiaa. Hanke lisää myös toteuttajaorganisaation ja hankkeen yhteistyökumppaneiden osaamista digitalisaation saralla, josta hankkeen kohderyhmä hyötyy hankkeen jälkeenkin.

Hanketta toteutetaan vahvassa yhteistyössä Päijät-Hämeen Urheiluakatemian, alueen urheiluopistojen, urheiluseurojen sekä kuntien liikuntapalveluiden kanssa.

Hankkeen toteuttajana toimii Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, jolla on pitkä ja laaja kokemus niin seuratoiminnasta, hanketyöstä kuin liikunnasta ja urheilusta laajemminkin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä hankkeessa ovat alueen urheiluseurojen hallitukset, toiminnanjohtajat, valmentajat ja ohjaajat ja muut seuratyöntekijät sekä seurojen nuoret aktiivit sekä tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret urheilijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Urheiluseuroissa jo harrastavat lapset ja nuoret, uudet potentiaaliset harrastajat, urheilevien lasten ja nuorten vanhemmat sekä oppilaitosten valmentajat, urheilukoordinaattorit, oppilaanohjaajat ja liikunnan opettajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 68 826

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 826

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Asikkala, Kärkölä, Sysmä, Lahti, Hollola, Hartola, Iitti, Orimattila, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 240

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty aiempia hankehallinnoijan (PHLU) keräämiä tilastoja urheiluseuratoiminnan koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuvien sukupuolijakaumasta sekä valtakunnallisia urheilun sukupuoli- ja tasa-arvoselvityksiä. Näiden pohjalta hankkeeseen on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvonäkökulma ja eettisesti kestävä toiminta huomioidaan hankkeen toiminnassa. Hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan ja tarjotaan kaikille sukupuolesta riippumatta. Urheiluseurojen osalta hankkeen toimenpiteissä huomoioidaan eri urheilulajien ja seurojen nais- tai miesvaltaisuus ja huolehditaan siitä, että eri lajiryhmät ovat kattvasti edustettuina hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeessa kehitetään digitalisaatioon perustuvia toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla voidaan vähentää entisestään paperin kulutusta (sähköinen arkistointi ja viestintä). Toimintamalli ohjaa hankkeeseen osallistuvia toteuttamaan samoja toimintatapoja myös omassa muussa arkielämässä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Hankkeessa kehitetään digitalisaatioon perustuvia toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla voidaan merkittävästi vähentää matkustamista ja sitä kautta yksityisautoilun päästöjä (etäkokoukset, etä- ja hybridivalmennus, etäkisat jne).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Hanke kehittää ja nykyaikaistaa urheiluseurojen toimintaa ja edesauttaa niitä toimimaan tulevaisuudessa entistä paremmin työnantajan roolissa (mm. Seura työnanatajana -koulutukset). Toisaalta hanke parantaa myös hankkeeseen osallistuvien henkilöiden työelämävalmiuksia ja osaamista, jota he voivat hyödyntää työmarkkinoilla ja omassa työssään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen päätavoitteisiin kuuluu digitaalisten menetelmien, työkalujen ja koulutusten kehittäminen ja käytön laajentaminen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hanke vähentää matkustamista kisoihin, kokouksiin ja valmennukseen kehittämällä etä- ja hybriditoimintamalleja
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hankkeella parannetaan urheiluseurojen vetovoimaa ja vapaaehtoistyön kiinnostavuutta ja sitä kautta lisätään ihmisten sitoutumista liikuntaharrastuksen ja urheilun pariin, mikä puolestaan edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä
Tasa-arvon edistäminen 1 4
Urheiluseurojen digiloikka mahdollistaa yhä useammalle mahdollisuuden osallistua seuratoimintaan asuinpaikasta ja osittain jopa varallisuudesta riippumatta. Hankkeen toiminnassa huomioidaan myös sukupuolten tasa-arvo ja hankkeen toimintoja kohdennetaan eri ikäryhmille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen alussa toteutetulla alkukartoituksella tunnistettiin urheiluseurojen digitaalisen osaamisen kehittämistarpeet.
Kehittämistarpeisiin vastattiin järjestämällä laaja valikoima koulutuksia, työpajoja ja yksilösparrauksia, jotka kattoivat digitaalisen viestinnän, sosiaalisen median tarpeet ja digitaalisen palvelumuotoilun eri kohderyhmille.

Keskeiset työpaketit:
1. Digiosaaminen ja työkalut: parannettiin seurojen digitaalista osaamista ja työkalujen käyttöä.
2. Valmentamisen ja ohjaamisen mallit: tuotiin esiin ja kehitettiin seurakohtaisesti digitaalisia valmentamisen työkaluja.
3. Verkostot ja ekosysteemi: vahvistettiin seurojen välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Hankkeen kautta saavutettiin merkittävää osaamisen kasvua digitaalisten työkalujen ja viestinnän alueilla. Seuroille tuotiin konkreettisia työkaluja arkeen, jotka jäivät elämään myös hankkeen jälkeen. Seurojen eri tekijät vapaaehtoisesta seuratekijästä ja urheilijasta ammattimaisen seuran toiminnanjohtajaan osallistui koulutus- ja sparraustilaisuuksiin, joiden kautta kehitettiin osaamista. Urheiluseurojen näkyvyys lisääntyi sosiaalisessa mediassa ja ihmisten osaamisen lisääntyessä uusia sosiaalisen median kanavia otettiin käyttöön seuroissa. Erityisesti TikTok saavutti uusia kohderyhmiä seurojen markkinoinnissa. Hanke sai myös alkusysäyksen lähteä kehittämään seurojen hallinnollisia prosesseja tulevaisuudessa digitaalisten ratkaisuiden avulla.


Kaikkineen hankkeen toimenpiteet johtivat urheiluseurojen digitaalisen osaamisen merkittävään kehittymiseen, näkyvyyden kasvuun sosiaalisessa mediassa ja parantuneeseen toiminnan tehokkuuteen.