Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22854

Hankkeen nimi: Mission Possible 2.0

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun Nuorisoverstas ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1466314-7

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 54

Puhelinnumero: 0504923306

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: https://www.nuorisoverstas.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nora Kettunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vs. toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nora.kettunen(at)nuorisoverstas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504923306

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mission Possible 2.0 on kehittämis- ja koulunuorisotyön juurruttamishanke 2. asteen oppilaitoksiin Joensuun seudulla. Oppivelvollisuusiän laajentaminen haastaa niin oppilaitokset, kunnat kuin myös työpajan kehittämään toimintaansa nuorten tarpeisiin. Tässä hankkeessa juurrutetaan ja laajennetaan erilaisia nuorisotyön menetelmiä ja käytäntöjä yhdessä työpajan ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen tavoite on tuoda koulunuorisotyön 2. asteen oppilaitoksiin entistä laajemmin Joensuun seudulla ja kohdentaa toimia erityisesti niille opiskelijoille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja kokevat yksinäisyyttä. Nuorten osallisuutta, kiinnittymistä ryhmään ja syrjäytymisen ehkäisyä tehdään mm. ryhmäyttämisellä, asuntolatyöllä, kouluissa tehtävällä nuorisotyöllä ja ennalta ehkäisevällä päihdetyöllä.

Hankkeelle selkeä tarve. Nuorten yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet ja nuoret tarvitsevat tukea opintojen lisäksi itsenäistymiseen, arjen askareisiin ja ryhmään kiinnittymisessä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä nuorisotyön, nuorten työpajan ja koulutuksenjärjestäjien kanssa huomioon ottaen myös Suomen hallituksen tavoitteen oppivelvollisuusiän laajentamisesta. Hankkeen kohderyhmänä ovat nivelvaiheen nuoret opiskelijat, pääsääntöisesti 15–25-vuotiaat ammattikoulua ja lukiokoulutusta käyvät nuoret, myös keskeytyksessä olevat opiskelijat, sekä erityisesti ne opiskelijat, jotka ovat syrjäytymisvaarassa.

Hankkeen tavoitteina ovat juurruttaa toimivia nuorisotyön malleja oppilaitoksiin sekä asuntolalle. Tukea nuoria kiinnittymään opintoihin, tukea opinnoissa, itsenäistymisessä sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyden kokemusta. Ennaltaehkäistä keskeytyksiä, syrjäytymistä sekä tukea itsenäistymisvaihetta sekä tukea nuoria kiinnittymisessä ryhmään. Laajentaa nuorisotyön yhteisiä verkostoja ja tehdä järjestelmällistä verkostotyötä yhteistyön kehittämiseksi. Asuntolapedagogiikan jatkokehittäminen käyttäen opetushallituksen laatusuosituksia asuntolatoiminnalle. Ennalta ehkäisevä päihdetyön mukaan ottaminen osaksi asuntolatyötä. Ryhmäyttämisen mallintaminen ja jalkauttaminen kuntakokeilukuntiin sekä yhteistyöoppilaitoksiin myös maakunnan tasolla.

Konkreettisina toimenpiteinä tehdään neljä työpakettia, jotka ovat ryhmäyttämisen toimintamallin luominen ja jalkautus. Koulunuorisotyö kouluilla koulupäivän aikana tai heti sen jälkeen. Asuntolatoiminnan jatkokehittäminen ja koulunuorisotyön vuosikello.
Hankkeen tuloksina nuoret saadaan ryhmäyttämisen avulla kiinnitetty opintoihin ja opiskeluyhteisöön mukaan. Hankkeen toimiin osallistuneiden nuorten elämäntilanne on parantunut ja opiskelijoiden koulutus- ja elämänpolut vahvistuneet. Tämä näkyy mm. keskeytysten vähenemisenä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat ne nuoret, jotka opiskelevat seuraavissa 2. asteen oppilaitoksissa Joensuun seudulla: Luovi, Riveria ja Joensuun kaupungin lukiot.

ja erityisesti seuraavat nuoret edellä mainituissa oppilaitoksissa:
- Nivelvaiheen opiskelijat, toisen asteen opiskelijat sekä keskeytyksessä olevat 15–25-vuotiaat nuoret
- laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevat nuoret

Ja näistä nuorista erityinen kohderyhmä on:
- syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja yksinäiset nuoret
-asuntoloissa asuvat nuoret, jotka tavoitetaan asuntolatoiminnan kautta.

Aloittavien opiskelijoiden osalta tullaan kohtaamaan miltei kaikki aloittavat opiskelijat ryhmäyttämisten kautta. Määrät ovat arvioissa mukana.

Lisäksi kohderyhmänä ovat ko. oppilaitosten opettajat ja oppilashuollon henkilöstö, jotka kohtaavat nuoria. Myös näiden henkilöiden kautta saadaan tietoa sekä yhteys niihin nuoriin, jotka erityisesti voisivat hyötyä hankkeesta ja sen toimista. Opettajat ja oppilashuollon henkilöstö voi myös ohjata nuoria hankkeen kohdennettuihin toimiin. Lisäksi nuoria tavoitetaan mahdollisesti myös etsivän nuorisotyön kautta, jotka saavat tiedot niistä nuorista jotka ovat eronneet/erotettu tai ovat keskeyttäneet opinnot. Henkilökunnalle järjestetään koulutusta ryhmäyttämis- ja perehdytysmateriaalien käyttöön.

Arvioimme, että kohtaamme miltei kaikki 1. vuoden aloittavat ja osittain myös 2. vuoden opiskelijat vuoden aikana ja määrä on noin 600.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lisäksi hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat oppilaitosten oppilashuollon henkilökunta, joiden kanssa tehdään tiivisti yhteistyötä koko hankkeen ajan sekä kohderyhmä nuorten perheet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 171 540

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 406

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 201 540

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 173 406

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu, Liperi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 145

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ko. ikäjakauman nuoret ko.oppilaitoksissa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ko. ikäjakauman nuoret ko.oppilaitoksissa. Otetaan myös huomioon hankeryhmän sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ko. ikäjakauman nuoret ko.oppilaitoksissa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeen tarkoituksena on lisätä kohderyhmän hyvinvointia tehtyjen toimenpiteiden kautta.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke edistää nuorten keskinäistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hanke edistää nuorten keskinäistä tasa-arvoa ja osallisuutta olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-