Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22858

Hankkeen nimi: Digitaidot tehokäyttöön

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02 263 350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ikonen Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.ikonen(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0449074959

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti majoitus-, ravitsemus-, matkailu-, kulttuuri-, media-, liikunta- sekä sosiaali- ja kuntoutuspalvelualojen tai ko. toimialoi lle palveluja tarjoavien yritysten ja yhdistysten työntekijöiden digitaalista osaamista, tukea heidän mahdollisuuksiaan osaamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen työelämässä sekä parantaa heidän työmarkkinakelpoisuuttaan. Tavoitteena on antaa pandemian aiheuttamassa haasteellisessa tilanteessa hankkeen toimenpiteisiin osallistuville uutta osaamista digitaalisten välineiden käyttämiseen sekä niillä saatujen tulosten analysointiin ja hyödyntämiseen.

Hanke järjestää paljon lyhytkestoisia koulutustilaisuuksia (esimerkiksi kanavien valinta, mainosbudjetin optimointi, kampanja-alustat) hankkeen kohderyhmälle ja varmistaa koulutuksiin kuuluvien työpajojen kautta, että oppi myös otetaan käyttöön. Hanke tuottaa koulutusmateriaalia, jolla on myös laajempaa kiinnostavuutta ja merkitystä kohderyhmään kuuluville yrityksille. Materiaali sijoitetaan hankkeen kotisivuille. Hanke toteuttaa yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjien, paikallisten yrittäjäjärjestöjen ja yritysneuvojien kanssa DigiRoadshow -kiertueen maakunnan alueella, jonka avulla osallistujat saavat tilaisuuksissa konkreettista uutta tietoa sekä apua digipulmiin, sekä DigiMatchmaking-tilaisuuden, jolla tavoitellaan pidemmän aikavälin hyötyjä hankkeen kohderyhmälle.

Hankkeen toiminnan tuloksena koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kynnys toimia digitaalisissa ympäristöissä on laskenut ja he osaavat nykyistä paremmin reagoida muutoksiin hyödyntämällä omassa toiminnassaan keskeisiä digitaalisia välineitä. He osaavat hyödyntää saamaansa tietoa toimintansa kehittämiseksi. Koulutuksiin osallistuneet osaavat soveltaa taitojaan erilaisissa käytännön tilanteissa niin, että digitaalinen osaaminen heijastuu erityisesti koronapandemian kärsimillä toimialoilla parempina ja paremmin saavutettavina palveluina sekä kilpailukykyisempinä yrityksinä.

Hanke on Digitaidot – digitaidoilla tiedolla johtamiseen -hankkeen lisärahoitus- ja jatkoaikahanke.
Hankkeen toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.10.2022-31.8.2023.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on tarkoitettu pandemiasta kärsineiden toimialojen, erityisesti majoitus-, ravitsemus-, matkailu-, kulttuuri-, media-, liikunta- sekä sosiaali- ja kuntoutuspalvelualojen tai ko. toimialoille palveluja tarjoavien yritysten ja yhdistysten työntekijöille. Kohderyhmänä ovat myös työttömyysuhan alla olevat, työttömät ja lomautetut.

Hankkeeseen haetaan toimijoita avoimesti, joten hankkeen toimintaan voi osallistua myös muiden toimialojen palveluksessa olevia henkilöitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat ne asiakkaat, jotka yleensä tulevat tietoisiksi palveluista tai käyttävät palveluja, joita hankkeen kohderyhmän toimijat tuottavat työnantajayrityksissään. Hankkeesta hyötyvät myös muut verkostoissa toimivat yritykset, joiden kanssa hankkeessa mukana olevat yritykset verkostoituvat ja mahdollisesti kehittävät yhteistyötä. Myös Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät hyötyvät, kun tieto ja ymmärrys alueen väestön digitaidoista karttuu. Lisäksi organisaatiot oppivat tuntemaan entistä paremmin alueen yrityskenttää. Hankkeen tuottama materiaali on saatavilla hankkeen nettisivuilla ja siten mahdollisia välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki yritykset. Materiaalit sopivat myös erityisryhmien materiaaleiksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 715

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 92 662

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 115 895

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 115 828

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan, Vakka-Suomen, Turun, Salon

Kunnat: Turku, Koski Tl, Pyhäranta, Lieto, Nousiainen, Sauvo, Salo, Vehmaa, Kustavi, Masku, Oripää, Mynämäki, Taivassalo, Paimio, Naantali, Somero, Pöytyä, Aura, Rusko, Loimaa, Uusikaupunki, Marttila, Laitila, Kaarina, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 59

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 82

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu kohderyhmän sukupuolijakauma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta suunnataan sukupuolten tasa-arvon periaatteita noudattaen siten, että kaikilla sukupuolilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua hankkeen toimenpiteisiin, kuten esim. hankkeessa toteutettavaan koulutukseen. Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös osana hankkeessa toteutettavaa, osallistujille suunnattua alkukartoitusta ja toimintaa suunnataan tämän mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Hanke edistää toimialojen, kuten matkailualan,luonnonvarojen käytön kestävyyttä mm. luomalla synergiahyötyjä toimijoiden väliseen yhteistyöhön palvelujen tuottamisessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Hankkeen toiminnalla on välitön ja välillinen vaikutus ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen mm. digitaalisen markkinoinnin lisääntymisen avulla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hankkeen toiminta ja tulokset edistävät alueen elinkeinoelämää tukemalla yritysten toimintaedellytyksiä. Hanke edistää elinkeinorakenteen moninaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hanke edistää aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä mm. palvelujen digitalisoimisen kautta erityisesti matkailualalla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeen vaikutuksesta mm. palveluja koskeva tieto on saatavilla verkosta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hanke tukee kohderyhmän hyvinvointia tukemalla heidän toimintaedellytyksiään ja taitojaan digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Hanke tukee kohderyhmän toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistumiseen digitaalisissa ympäristöissä. Toimenpiteet tukevat tasa-arvon toteutumista digitaalisen osaamisen näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hanke tukee toimijoiden tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia kulttuurisesta taustasta riippumatta. Kulttuurinen yhdenvertaisuus huomioidaan hankkeen toimenpiteissä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli madaltaa kohderyhmän kynnystä toimia digitaalisissa ympäristöissä ja parantaa kohderyhmän työmarkkinakelpoisuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi kohderyhmälle tarjottiin mittava määrä maksutonta, konkreettista ja yrittäjien käytäntöä lähellä olevaa koulutusta ajankohtaisista teemoista (sekä lyhyen että pitkän tähtäimen osaamista) ja tuotettiin materiaalia koulutuksen sekä osaamisen kehittämisen tueksi.

Koulutusaiheet valittiin kohderyhmälle relevanteista teemoista. Koulutuksia järjestettiin mm. seuraavista aiheista: sosiaalisen median markkinointi, uutiskirjeet, verkkosivujen ja verkkokaupan perustaminen, mainonnan ostaminen, tekoälytyökalut ja julkaisutyökalut. Koulutusten yhteydessä järjestettiin DigiKlinikka, joissa koulutuksiin osallistujat sovelsivat koulutusteemoja tarpeidensa mukaisesti.

Hankkeen järjestämä DigiMatch-tapahtuma kehitti digiaiheista osto-osaamista tuomalla palveluja tarvitsevia ja palveluja tarjoavia tahoja yhteen sekä madalsi mikro- ja pk-yrittäjien kynnystä toimia digitaalisissa ympäristöissä ja kehittää asiakkuuksiaan verkoissa.

Hanke järjesti yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja paikallisten toimijoiden kanssa eri puolilla maakuntaa paikallisia DigiRoadshow-tilaisuuksia, joissa osallistujat saivat konkreettisia neuvoja ajankohtaisista teemoista.

Hankkeella oli Digitaidot – Digitaidoilla tiedolla johtamiseen -hankkeen kanssa yhteinen verkkosivusto https://digitaidot.turkuamk.fi, jolla hankkeen koulutuskalenteri ja hankkeen tuottama materiaali julkaistiin. Hankkeen koulutuksia ja materiaaleja markkinoitiin erilaisten jakelulistojen kautta sekä hankkeen omien Facebook- ja LinkedIn-tilien kautta. Hankkeessa hyödynnettiin myös Turku AMK:n Facebook ja LinkedIn-tilejä. Käyttäjiä tavoitettiin jakamalla hankkeen verkkosivujen materiaalipankin sisältöä tai markkinoimalla tulevia koulutuksia. Osa näkyvyydestä saavutettiin maksetulla mainonnalla.

Hankkeen toteutuksen aikana verkkosivustolla oli noin 10 000 kävijää. Molempien hankkeiden toteutuksen aikana eli 1.9.2021 – 31.12.2023 sivustolla oli yhteensä noin 15 000 kävijää. Digitaidot-Facebook-sivu tavoitti 29 000 yksittäistä käyttäjää ja arviolta yli 20 000 yrittäjää. Molemmat Digitaidot-hankkeet tavoittivat tällä yhteisellä Facebook-sivulla yhteensä 37 400 kävijää.

Sekä verkkosivuston että Facebook-sivun tilastojen perusteella hanke tavoitti laajan joukon yksittäisiä henkilöitä. Lisäksi, kun koulutuksista kerätyn palautteen mukaan koulutuksien aiheet olivat oikeaan osuvia ja osallistujat saivat itselleen konkreettista hyötyä, hankeen voidaan katsoa saavuttaneen tavoitteensa.

Hankkeen sivusto ja siellä oleva materiaali on käytettävissä vuoden 2028 loppuun asti.