Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22864

Hankkeen nimi: Xilver - ikäihmiset yritysten asiakkaina

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3

Puhelinnumero: 0406550555

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sinikka Mynttinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sinikka.mynttinen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 496 5227

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Ihmiset elävät nykyisin aktiivisina pidempään ja heillä on mahdollisuus kuluttaa eri tavoin kuin aiemmilla sukupolvilla. Etelä-Savossa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on maan korkein (n. 32 %) ja ikääntyneen väestön osuus kasvaa muuta maata nopeammin.

Hanke parantaa eteläsavolaisten yritysten kannattavaa liiketoimintaa COVID-19 -pandemian jälkeen tukemalla vanhusten/ikääntyneiden huomioonottamista omana asiakasryhmänään. Hankkeen tavoitteena on tukea yrityksiä entistä paremmassa ikääntyville asiakkaille tarkoitettujen palvelujen kehittämisessä. Yrityksen ikäystävällinen toiminta tukee ikääntyvien ja ikäihmisten hyvinvointia ja aktiivisuutta, ja toiminnan liiketaloudellinen kannattavuus syntyy ikäihmisten osoittamasta lisääntyvästä kysynnästä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää maakunnan palveluyritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia luoda yhteinen digitaalinen alusta vanhuksille suunnatuille kaupallisille ja julkisille palveluille. Tältä osin toiminta on esiselvitysluonteista ja luo pohjaa seuraaville kehitystoimenpiteille.

Toimenpiteet
Hankkeen aluksi selvitetään muilla alueilla Suomessa ja EU:ssa tuotettuja ikäihmisten palvelutarjontaan liittyviä uusia, hyviä käytäntöjä. Lisäksi toteutetaan alkukartoitus, jossa selvitetään eteläsavolaisten yritysten kiinnostusta ja osaamista ikääntyneiden huomioimisessa palveluntarjonnassaan. Alkukartoituksen pohjalta hankkeessa tuotetaan palveluliiketoiminnan kehittämisen valmennus yrityksille ikäystävällisten ja käyttäjälähtöisten uusien toimintatapojen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tueksi hyödyntämällä palvelumuotoilun keinoja ja työkaluja. Hankkeessa järjestetään myös kaikille yrityksille avoimia tietoiskuja ikäystävällisten palvelujen kehittämisestä. Lisäksi testataan living lab -toimintamallin avulla uusien tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä. Hankkeessa tarkastellaan myös, miten digitaalisuudella voidaan parantaa ikäihmisille tarkoitettuja palvelujen palveluntarjoajien ja kohderyhmän kohtaamista.

Tulokset
Hankkeessa valmistuu selkeä analyysi ja raportti siitä, minkälaista tietoa ja osaamista eteläsavolaiset palvelualan yritykset tarvitsevat senioritaloudesta ja ikäystävällisistä palveluista. Hankkeen tuloksena yritysten tietoisuus ikäihmisten potentiaalista asiakaskuntana vahvistuu ja työpajoihin osallistuvien yritysten osaaminen ikäystävällisten palvelujen tuottamisessa ja markkinoinnissa paranee. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kuvaus uusien ikäystävällisten palvelujen prototyyppien testaamisesta ikääntyvillä asiakkailla tosielämän ympäristöissä sekä digitaalisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksista palveluntarjoajien ja kohderyhmän kohtaamiseksi. Hankkeen tulosten viestimiseksi järjestetään lopputilaisuus laajalle kohderyhmälle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Maakunnan palveluyritykset (pl. julkisella tuella toimivat palvelut), joilla on kiinnostusta ja mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa ja tarjoomaansa ikäystävällisemmäksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Maakunnan yli 50-vuotiaat asukkaat ja vanhusväestö, heidän omaisensa sekä maakunnassa vapaa-aikaansa viettävät ikääntyneet kuluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 632

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 428

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 117 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 785

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Mikkeli, Puumala, Pieksämäki, Pertunmaa, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 25

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole suunniteltu erillistä toimintoympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta - siinä pyritään antamaan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua sekä miehille että naisille. Hankkeessa ei ole toimenpiteitä, jossa sukupuolella olisi merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa on huomioitu sukupuolinäkökulma - miehille ja naisille pyritään luomaan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen. Valtavirtaistaminen näkyy kaikissa hankkeen toteutusvaiheissa. Toteuttaja-, asiantuntija- ja ohjausryhmissä ovat edustettuina molemmat sukupuolet tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeessa pyritään edistämään sitä luomalla tasavertaiset osallistumismahdollisuuden sekä miehille että naisille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen toiminta on luonnonvarojen käytön kannalta neutraalia, hankkeessa korostuvat aineettomat elementit.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen toiminta on ilmastoriskien kannalta melko neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti tähän. Hankkeen toiminta on luonnon monimuotoisuuden kannalta melko neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen teeman vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti tähän. Hankkeen toiminta on luonnon kannalta melko neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen teeman vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hanketta toteutetaan vähäisin materiaalein ja jätteitä minimoiden. Hankkeen materiaalit ja tulokset julkaistaan pääosin digitaalisessa muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 8
Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten yritykset Etelä-Savon alueella voisivat ottaa huomioon ikääntyvän asiakasryhmän tarpeet ja toiveet. Hanke edistää mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistamista kehittämällä ikäihmisten palvelutarjontaa ja hyödyntämällä myös digitaalisia ratkaisuja. Tämä näkyy työllistymisenä tai työpaikkojen säilymisenä nyt ja myöhemmin. Uskomme monikantaiseen työskentelyyn, jossa kehitystä viedään eteenpäin oppilaitosten, yritysten, yhdistysten, alueen julkisten toimijoiden ja asukkaiden yhteistyönä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 5
Aineeton arvonluonti on yhä keskeisemmin läsnä. Innovaatioihin ja digitaalisuuteen liittyvä osaaminen ja palvelujen kehittäminen ovat horisontaalinen osa hanketta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeeseen liittyvä liikkuminen pyritään tekemään julkisilla kulkuvälineillä tai korvaamaan sähköisillä yhteyksillä silloin, kun se on järkevää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hankkeen tavoitteena on ikäihmisille tarjottavien tuotteiden ja palvelujen edistäminen ja tätä kautta alueen yritysten elinvoiman sekä asukkaiden hyvinvoinnin parantaminen. Hankkeessa tehtävä selvitystyö sekä tilaisuudet parantavat tiedon saatavuutta ja lisäävät toimijoiden yhteistyötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen teemana ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeessa pyritään edistämään sitä luomalla tasavertaiset osallistumismahdollisuuden sekä miehille että naisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen toiminta ja tulokset kokonaisuudessaan pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta ja ikäihmisten osallisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen luonteen vuoksi toimet eivät kohdistu suoraan tähän.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeen luonteen vuoksi toimet eivät kohdistu suoraan tähän, mutta digitaalisten palvelujen edistäminen tukee välillisesti tavoitetta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Xilver - Ikäihmiset yritysten asiakkaina -hanke

Etelä-Savossa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on maan korkein ja ikääntyneiden määrä kasvaa Etelä-Savossa seuraavien vuosikymmenten aikana. Maakunnan yritysten asiakaskunta ikääntyy ja senioritalouden kasvu tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia monilla eri toimialoilla. Koska nykyiset palvelut ja tuotteet eivät usein sellaisenaan täytä optimaalisesti ikääntyneiden tarpeita, yrityksillä on haaste kehittää nykyistä tarjontaansa tai tuoda rinnalle kokonaan uusia palveluita, jotka sopivat erityisesti vanhemmille kuluttajille. Paremmin kohdentuvat palvelut ja tuotteet tukevat ja vahvistavat ikääntyneiden kuluttajien toimintakykyä ja elämänlaatua, mikä on tärkeää koko yhteiskunnalle.

Xilver – Ikäihmiset yritysten asiakkaina -hankkeessa valmistui eteläsavolaisille yrityksille tehdyn alkukartoituksen avulla analyysi siitä, minkälaista tietoa ja osaamista yritykset tarvitsevat senioritaloudesta ja ikäihmisten huomioimisesta. Lisäksi saatiin tietoa yritysten lähtötasosta asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Alkukartoituksen tuloksia käytettiin yrityksille suunnatun valmennuskokonaisuuden suunnittelussa ja hankkeesta yrityksille tiedottamisessa. Myös muiden vastaavien kansainvälisten ja kansallisten hankkeiden hyviä käytäntöjä kartoitettiin ja otettiin huomioon valmistelu- ja hanketyössä.

Hankkeen tuloksena sekä yritysten että muiden toimijoiden tietoisuus senioritaloudesta, yritysten ikäosaamisesta ja ikäystävällisyydestä sekä yli 50-vuotiaiden potentiaalista asiakaskuntana kasvoi asiantuntijoiden pitämissä neljässä tietoiskutilaisuudessa. Palvelumuotoilun ja markkinoinnin valmennustyöpajoissa parannettiin yritysten osaamista ikäystävällisten palvelujen tuottamisessa ja ikäihmisten huomioimisessa yrityksen markkinoinnissa. Yrityskohtaisissa yhteiskehittämisen työpajoissa kehitettiin yhteistyössä ikäihmisistä koostuvien senioriraatien kanssa yritysten nykyisiä palveluja huomioimaan paremmin yli 50-vuotiaita asiakkaita. Lisäksi uusia palveluideoita ja konsepteja saatettiin kehityspolulle.

Xamkin sosionomiopiskelijoiden harjoitustyönä syntyi Ikäystävällinen palvelu yrityksissä -raportti, jossa tuotiin esiin ikääntyneiden erityistarpeita asiakaspalvelutilanteissa sekä opiskelijoiden käytännön palvelutilanteissa tekemiä havaintoja. Raportti esiteltiin valmennustyöpajassa yrityksille. Hankkeessa tuotettiin myös kuvaus digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista palveluntarjoajien ja kohderyhmän kohtaamiseksi sekä selvitys eteläsavolaisten yritysten näkemyksistä digitalisaation hyödyntämiseksi ikäihmisten palvelujen ja niiden saatavuuden kehittämisessä. Jälkimmäinen selvitys julkaistaan myöhemmin Digitaalisen talouden vahvuusalajulkaisussa vuoden 2023 lopulla. Hankkeen tulosten viestimiseksi laajalle kohderyhmälle järjestettiin päätöstapahtuma Stellan Tähtitorilla Mikkelissä. Päätöstapahtumassa ammattijuontaja kertoi hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä, ikäystävällisen yrityksen piirteistä sekä haastatteli tilaisuudessa toimintaansa esitteleviä yrityksiä.

Hankkeen ja hanketapahtumien esilläolo eri kanavissa sekä yhteydenotot ja keskustelut eteläsavolaisten yritysten edustajien kanssa hankkeen kuluessa ovat herätelleet alueen yrityksiä laajemminkin tiedostamaan yli 50-vuotiaat erityisenä asiakasryhmänä, joka voi mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen muuttuvassa toimintaympäristössä. Yritysten herättelyä senioritalouden tuomiin mahdollisuuksiin on jatkettava edelleen. Paremmin kohdentuvat palvelut ja tuotteet tukevat ja vahvistavat ikääntyneiden kuluttajien toimintakykyä ja elämänlaatua, mikä on tärkeää koko yhteiskunnalle.