Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22869

Hankkeen nimi: Arkieväs - tukea ja arjenhallintaa nuoren arkeen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Martat ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0214723-3

Jakeluosoite: Koskikatu 5-7

Puhelinnumero: 0504481125

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.martat.fi/pohjois-karjala

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hjälm Heli Suvi Anneli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.hjalm(at)martat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 151545

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden elämänhallintataitoja, osallisuutta ja arjessa selviytymistä. Hankkeen aikana toteutetaan kurssimuotoista arjenhallintaa tukevaa kotitalousneuvontaa, jota kohdennetaan sitä tarvitseville opiskelijoille Pohjois-Karjalassa. Opiskelijoita pidetään yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumisen kannalta yhtenä riskiryhmänä, minkä vuoksi myös varautuminen ja kotivara halutaan liittää yhtenä teemana mukaan hankkeeseen. Koronapandemia oli haasteellista aikaa monille opiskelijoille, jotka jo lähtökohtaisesti ovat riskiryhmä arjen hallinnan ja mielen kuormituksen suhteen. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden arkea, jotta ongelmien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä, eivätkä jo olemassa olevat ongelmat syvenisi.

Nuorten kanssa toteutettavasta toiminnasta vastaavat Pohjois-Karjalan Martat ry:n palveluksessa olevat koulutetut asiantuntijat. Hankkeen tuen piiriin kuuluu erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, mutta hankkeessa on myös mahdollista tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Pohjois-Karjalan Martat ry on maakunnallinen toimija, joten hanketta voidaan toteuttaa ympäri Pohjois-Karjalaa. Asiakasohjauksessa keskeisiä yhteistyötahoja ovat mm. ammatillinen oppilaitos Luovi, Ammattikorkeakoulu Karelia ja Koulutusyhtymä Riveria, jolla on toimipisteet Joensuun lisäksi Outokummussa, Lieksassa, Kiteellä, Nurmeksessa ja Valtiomolla. Hankkeen toiminta täydentää julkisen sektorintoimintaa, mutta toiminta ei kuuluu julkisen sektorin tehtäväkenttään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Syrjäytymisvaarassa ja arjenhallintataitoja vailla olevat nuoret mm.:
• ammattikorkeakouluopiskelijat
• nuoret Riverian ammattiopiskelijat (opiskelijat 16-60 vuotiaita) kohderyhmässä erityisesti 16-35 -vuotiaat ympäri maakuntaa
• LUOVIn erityisen tuen ammatilliset opiskelijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen yhteistyöorganisaatiot(oppilaitokset)
Oppilaitosten oppilashuolto
Nuorten perheet ja muut läheiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 568

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 528

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Joensuu, Liperi, Lieksa, Nurmes, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan toimintaan osallistuvien eri sukupuolia (miehet, naiset, 3. sukupuoli) edustavien henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden ensisijaisesti yksilöllisettarpeet ja toiveet. Yksilöllisellä ohjauksella sekä toteutusten henkilökohtaistamisella huomioidaan sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet. Toiminnan toteuttamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan sukupuoleen liittyviä kulttuuritaustoista, mm. maahanmuuttajanuoret, johtuvia tekijöitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan toimintaan osallistuvien eri sukupuolia (miehet, naiset, 3. sukupuoli) edustavien henkilöiden hyvinvointia ja arjenhallintataitoja. Toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden ensisijaisesti yksilölliset tarpeet ja toiveet. Yksilöllisellä ohjauksella sekä toteutusten henkilökohtaistamisella huomioidaan sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet. Toiminnan toteuttamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan sukupuoleen liittyviä kulttuuritaustoista johtuvia tekijöitä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta hanke tukee toimenpiteillään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaisuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Hankkeen toimintaan ja sen sisältöihin liittyy kestävän kehityksen näkökulmien huomioiminen osana kotitalouksien valintoja, toimintatapoja ja kulutuskäyttäytymistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Hankkeen toimintaan ja sen sisältöihin liittyy kestävän kehityksen näkökulmien huomioiminen osana kotitalouksien valintoja, toimintatapoja ja kulutuskäyttäytymistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hankkeen toimintaan ja sen sisältöihin liittyy kestävän kehityksen näkökulmien huomioiminen osana kotitalouksien valintoja, toimintatapoja ja kulutuskäyttytymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeen osallistujien taitoja vahvistetaan mm. kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun liittyen. Hankkeen toimintaan ja sen sisältöihin liittyy muutenkin kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmien esilletuominen kotitalouksien näkökulmasta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
Hankkeen toimintaan kuuluu tiedon välittäminen ja kannustaminen mm. energian säästöön omilla valinnoilla ja omilla tavoilla. Varautumisen teemaan liittyen eri lämmön- ja energiantuottamisen lähteet otetaan huomioon.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Hankkeessa kannustetaan nuoria kestäviin valintoihin ja lähituotteiden hyödyntämiseen. Ruoanvalmistuksessa kannustetaan hyödyntämään lähellä tuotettuja kausituotteita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeen aikana hyödynnetään varautumisen huonepakopeliä taitojen opettamisen tukemiseksi. Myös muut toimijat voivat hyödyntää mallia jatkossa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeen aikana hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ryhmänä liikkumisessa joukkoliikennettä tai liikutaan lähiympäristössä jalkaisin/polkupuorällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 6
Nuorten hyvinvoinnin ja arjen sujuvuuden edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Hanke tukee toimenpiteillään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaisuutta. Hankkeella vahvistetaan yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 4
Hankkeella edistetään kulttuurista ja yhteiskunnallista yhdevertaisuutta toteuttamalla toimia, jotka tukevat opiskelijanuoren arkea. Marttajärjestön keskeinen toiminnan lähtökohta on: "Hyvä arki kuuluu kaikille".
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeessa kannustetaan nuoria kestäviin valintoihin, jätteiden lajitteluun ja luonnossa liikkumiseen. Nämä toimet osaltaan kannustavat huolehtimaan ympäristöstä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-