Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22876

Hankkeen nimi: Razom – Yhdessä – Together

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 0294465000

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petra Vainio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tki-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petra.vainio(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447080146

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Razom – Yhdessä – Together -hankkeen päämäärä on tukea tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden ukrainalaisten työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Hanke toimii kiinteässä yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja hankkeen toiminta täydentää alueen muita palveluita. Hankkeen toiminta tukee alueen kehitystä ja elinvoimaa. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Harjulan setlementti.

Hankkeen toimintamuodot ovat yhteisöllinen ohjauspiste sekä voimavaralähtöinen ohjauskeskustelu, joka edesauttaa osallistujan sijoittumista työmarkkinoille tai opiskelemaan. Hanke on suunniteltu ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa täydentämään palvelutarjontaa uudenlaisessa tilanteessa, jossa alueelle on lyhyessä ajassa saapunut runsaasti tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita henkilöitä, joille ei ole osoitettu kuntapaikkaa ja jotka näin ollen eivät ole kunnan palveluiden tai työllisyyden kuntakokeilun piirissä.

Hankkeen tuloksena heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöinen työllistymisvalmiudet ovat parantuneet ja suuri osa heistä on löytänyt työ- tai opiskelupaikan ja kotoutuminen on edistynyt.

Hankkeen toimintamalli jää elämään hankekauden jälkeen ja sitä voidaan hyödyntää myös muiden maahanmuuttajaryhmien kotouttamisen ja työllistämisen välineenä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat työtä etsivät henkilöt, jotka asuvat Päijät-Hämeen alueella tilapäisen suojelun päätökseen perustuvalla oleskeluluvalla. Ryhmä koostuu lähes täysin ukrainalaisista.

(Huomautus kohderyhmään liittyen:
Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Euroopan unionin neuvoston päätöksen perusteella tilapäisen suojelun oleskelulupia myönnetään 4.3.2023 asti, mutta jatkolupia voidaan myöntää vielä sen jälkeen, ellei Euroopan unionin neuvosto lakkauta päätöstään tilapäisestä suojelusta. (https://migri.fi/tilapainen-suojelu). Tällä hetkellä ei näytä todennäköiseltä, että ihmiset voisivat palata Ukrainaan keväällä 2023. Sota on pitkittymässä ja jälleenrakennus tulee vaatimaan aikaa. Osa ihmisistä tulee jäämään pysyvästi Suomeen.
Jos kohderyhmä pienenisi radikaalista, Razomin toimintamallia voidaan soveltaa myös kuntapaikan saaneisiin maahanmuuttajaryhmiin. Heidän työllistymistään tukee Lahden alueen kuntakokeilu, mutta suurien asiakasmäärien takia Razom hyödyttäisi myös sitä kokonaisuutta.)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän perheenjäsenet. Kohderyhmän kanssa toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset. Muut maahanmuuttajaryhmät, jotka hyötyvät hankkeen järjestämistä tilaisuuksista tai materiaaleista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 690

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 004

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 126 355

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 126 355

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hollola, Lahti, Orimattila, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Noin kymmenen miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Heistä arviolta 6,5 miljoonaa on maan sisäisiä pakolaisia. Ukrainan rajojen ulkopuolelle on kiireellä lähtenyt noin 3,8 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Suomeen arvioidaan tulevan 40 000-80 000 Ukrainan pakolaista. Maaliskuun 2022 lopussa tilanne on, että yli 11 000 ukrainalaista on hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua. Pakolaisten määrä riippuu sodan etenemisestä Ukrainassa. Sotaa pakenevat naiset ja lapset ovat haavoittuvassa asemassa, he ovat ihmiskaupan ja hyväksikäytön mahdollisia uhreja. Naisille voidaan tarjota esimerkiksi omituisia työtehtäviä, suhteettoman korkeaa palkkaa tai yksityismajoitusta mieshenkilön luona, joka yllättäen pyytääkin korvausta yösijasta seksin muodossa. Ukrainalaisten työnvälitystoimistojen sivuilla on työtarjouksia, joilla kalastellaan korkeaa välityspalkkiota tai työnhakijan henkilötietoja ja tarjotaan työpaikkaa, mitä ei ole olemassakaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnot kohdistuvat erityisesti naisiin ja heidän perheisiinsä. Tiedetään, että Ukrainan pakolaisista suurin osa on naisia. Toiminta järjestetään samaan aikaan kun lapset ovat koulussa, jolloin naisten ei tarvitse huolehtia lastenhoidosta. Kaikkein pienimpiä varten järjestetään lastenhoitoapua, jotta toiminta olisi mahdollista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hanke tukee Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmaa vuosille 2021–2025. Maahanmuutto-ohjelman tavoitteena on lisätä työperusteista maahanmuuttoa, maahan muuttaneiden työllisyyttä ja kotoutumista. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös maahanmuuttajien osallisuuden ja yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden lisääminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa kehitetään nopeasti käyttöön otettava palvelu ukrainalaisille tilapäisen suojelun alla oleville. Toimintamalli edistää ja nopeuttaa kotoutumista ja sitä kautta työllistymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hankkeen tavoitteena heikossa työmarkkina- asemassa olevien ukrainalaisten naisten parantuneet työllistymisvalmiudet ja työllistyminen. Tavoitteena on ukrainalaisten tilapäisen suojelun kohteena olevien kotoutuminen, työllisyysasteen tai opiskelun aloittamisen nosto. Toiminnalla tuetaan arjen sujuvuutta, turvallisuuden tunnetta sekä mielekkään tekemisen löytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Ukrainalaisten pakolaisten hyväksikäyttöyritykset ovat haasteena. Hankkeessa jaetaan tietoa tilapäisen suojelun piirissä oleville suomalaisista työehdoista ja tehdään suomalaista työ- ja opiskelukulttuuria tutuksi. Hankkeen toimet kohdentuvat erityisesti naisiin, jotka ovat heikossa asemassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Tavoitteena on ukrainalaisten tilapäisen suojelun kohteena olevien kotoutuminen, työllisyysasteen tai opiskelun aloittamisen nosto. Toiminnalla tuetaan arjen sujuvuutta, turvallisuuden tunnetta sekä mielekkään tekemisen löytymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Razom – Yhdessä – Together -hanke tuki tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Tavoitteena oli kehittää yhteisöllinen ohjauspiste sekä voimavaralähtöinen ohjauskeskustelu, joka edesauttaa
osallistujan sijoittumista työmarkkinoille tai opiskelemaan.
Yhteisöllinen ohjauspiste aloitti toimintansa tammikuussa 2023. Ohjauspisteellä kävi kevään aikana yli 40 ihmistä, jotka kaipasivat
apua lomakkeiden täyttämisessä, CV:n kääntämisessä, työpaikkahakemuksen tekemisessä, yrityksen perustamisessa ja muissa konkreettisissa asioissa. Syksyllä 2023 Razom tiivisti entisestään yhteistyötä Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa ja toimintamuotona olivat cv- ja työnhakupajat sekä infotilaisuudet (aiheena esim. suomalainen koulutusjärjestelmä, työelämän pelisäännöt ja yrittäjyys). Koko hankkeen ajan tarjottiin myös yksilöohjausta työllistymis- ja kouluttautumiskysymyksiin.

Hankkeessa oli mukana 161 Ukrainan sotaa paennutta henkilöä. Hankkeen päättyessä
• 36 osallistujaa on työllistynyt
• 4 toimii yrittäjänä
• 72 opiskelee suomea (TUVA, Kansanopisto, Salpaus, Arfman)
• 15 on aloittanut opiskelun ammattiin.
• 34 osallistujaa on joko ryhtynyt työnhakijaksi, poistunut maasta tai tietoa tämänhetkisestä tilanteesta ei ole

Hankkeen päättyessä toteutettiin voimavaralähtöiset ryhmähaastattelut, joihin osallistui 16 Ukrainan sota paennutta. Haastattelut toteutettiin ukrainaksi. Aineiston pohjalta saatiin tietoa ukrainalaisten avuntarpeesta ja heidän työllistymistään edistävistä ja estävistä tekijöistä. Tulokset on julkaistu www.osaamisenpaikka.fi sivustolla artikkeleina.