Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22878

Hankkeen nimi: EMill ennakointimalli

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: PL 30

Puhelinnumero: 0400 827 251

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Toivanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.toivanen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400792830

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten ja erityisesti pk- ja mikroyritysten välillä on huomattavia eroja siinä, miten niissä kyetään ennakoimaan tulevaa, miten seurataan tulevaisuuden ilmiöitä ja trendejä sekä arvioidaan niiden vaikutusta omaan liiketoimintaan sekä miten analysoitua tietoa käytetään muutoksen tekemisessä. Koronakriisi osoitti yritysten väliset erot; osa pystyi sopeuttamaan ja muuttamaan liiketoimintaansa, osa jäi odottamaan ”vanhan normaalin” palaamista. Tulevaisuuden mahdollisuuksien havaitseminen ja analysointi mahdollistavat yrityksen uudenlaisen strategisen suunnittelun ja kilpailukyvyn parantamisen etenkin poikkeustilanteissa ja niiden jälkeen. Tämä vaatii usein myös osaamistarpeiden ennakointia.
Hankkeen tavoitteena on luoda ja pilotoida mikro- ja pk-yrityksille nopea ja joustava työskentelytapa tarkastella, analysoida ja soveltaa globaaleja muutostrendejä yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Pääpaino on keskipitkässä ja pitkässä aikajänteessä, mutta parantamalla reagointikykyä voidaan oppia toimimaan myös nopeissa toimintaympäristön muutostilanteissa. Ennakointitietoa on saatavilla runsaasti ja useista eri lähteistä, joten hankkeen toiminnan lähtökohtana on koota ja visualisoida käyttökelpoiseen muotoon tätä tietoa. Yritysten ennakointityöpajoissa keskitytään tarkastelemaan muutostrendejä, joista yritysten edustajat valitsevat teema-, ilmiö- tai toimialakohtaiset muutokset tarkempaan tarkasteluun niihin keskittyvissä työpajoissa. Yhteiskehittämisen ja monialaisuuden kautta pyritään saamaan yritys- tai yritysryhmäkohtaisia kehittämishankkeita, joissa kuntien ja kaupunkien elinkeinotoimi sekä ELY-keskus ovat tukena. Saatua ennakointitietoa jaetaan sekä seudullisesti osaamisen yhteisessä kehittämisen mallissa että maakunnallisesti ennakointiportaalin kautta.
Mikro- ja pk-yritysten tuottamaa ennakointityötä hyödynnetään Ylä-Savon osaamisen kehittämistyössä, jossa mukana ovat kunnat, kaupungit, oppilaitokset sekä alueen yritykset. Hankkeessa käynnistetään tämä yhteisesti sovittu toiminta. Ennakointitieto on osa yhteistä, päivitettävää tilannekuvaa, joka ohjaa osaamisen kehittämisen strategista ohjausta. Strategisesta ohjauksesta vastaavan "pyöreän pöydän" toiminnan käynnistäminen, sen antamat osaamisen kehittämisen käytännön toiminta sekä yritysten ja yhteisöjen antamat palautteet ja tilannekuvan päivitykset ovat hankkeen toimenpiteinä, jotta toiminta saadaan sovitulla linjauksilla alkuun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Ylä-Savon pk- ja mikroyritykset, erityisesti palvelu- ja rakennusaloilta, seutukunnan yrittäjäjärjestöt sekä seudun kunnat ja kaupungit, niiden yritysneuvonta- ja elinvoimapalvelut sekä koulutuksenjärjestäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjät, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä koulutuksen hankinnoista vastaavat viranomaiset. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat ennakoinnista vastaavat viranomaiset, jotka saavat tuotetun tiedon käyttöönsä ForeSavo-sivuston kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 133 317

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 939

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 166 646

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 424

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Keitele, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 98

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on arvioitu toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset ovat hyödynnettävissä sukupuolesta riippumattomasti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet on suunniteltu siten, että ne sopivat kummankin sukupuolen edustajalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite. Hanke edistää kuitenkin sukupuolisitoutumattomasti niin yritysten työntekijöitä kuin opiskelijoita saamaan tarvittavia osaamista tukevia palveluita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Ennakointityön kautta yritykset voivat kehittää toimintaansa kohti vähäisempiä materia- ja jätemääriä. Vaikutukset voivat olla suoraan esim. tuotannollisissa toimissa tai asiakkaiden tulevaisuuden arvostamissa uusissa tuoteratkaisuissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 9
Uusiutuvien energiamuotojen oletetaan nousevan erityisesti tuotannollisten yritysten ennakointitietojen tulevaisuusnäkyminä. Uusiutuvien energiamuotojen tunnistaminen osana liiketoimintaa kasvaa hankkeen toiminnan myötä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke tähtää paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistamiseen ja alueelliseen yhteistyön tekemiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Ennakointityön kautta yritykset saavat heti käyttöönsä tietoa, jolla tuottaa uusia tai uudistaa olemassa olevia tuotteitaan ja palveluitaan.
Liikkuminen ja logistiikka 7 9
Ennakointityön kautta yrityselämä voi uudistaa palveluitaan ekologisemmiksi mm. suunnitella kuljetusreittejä, -palvelupisteiden sijainteja sekä palvelumalleja uusin tavoin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hanke edistää erityisesti yrityksen henkilöstön osaamisen käyttämistä ja - kehittämistä liiketoiminnan innovointiin ja tukee sitä kautta luovuuden toteuttamista. Hankkeen toimilla edistetään yritysten elinkelpoisuutta, joka vaikuttaa yrityksessä toimivien hyvinvointiin (ml. yrittäjät, työntekijät).
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Hankkeen toimena ei ole erityisesti tasa-arvon edistäminen. Hanketyössä kannustetaan kaikkia osallistumaan ennakointityöhön ja tulevaisuuskuvan rakentamiseen yhteishengessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Hankkeen toimena ei tavoitella yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Hanketyössä kannustetaan kaikkia osallistumaan ennakointityöhön ja tulevaisuuskuvan rakentamiseen yhteishengessä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 10 10
Ennakoinityön tuloksena yrityksissä on aiempaa enemmän tietämystä ympäristöosaamisen tulevaisuuden merkityksestä; sen uskotaan nousevan lähes kaikilla toimialoilla tulevaisuuden osaamistekijänä sekä merkittävänä liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuutena.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-