Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22882

Hankkeen nimi: Art in Business

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 068680200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Koivula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.koivula(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250771

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Art in Business -hanke toteutetaan vuosina 2022-2023. Hankkeen avulla etsitään uusia toimintamalleja työelämän kehittämistyöhön hyödyntäen luovuus- ja tulevaisuusajattelua.
Toiminnan tavoitteet:
1.) Alueen yritysten strategisen työn, työhyvinvoinnin, henkilöstöjohtamisen, rekrytoinnin, osaamisen kehittäminen ja tunnistaminen sekä vuorovaikutuksen tukeminen luovuus- ja tulevaisuusajattelun keinoin.
2.) Vahvistetaan yritysten kasvua ja kehitystä sekä alueen yritysten resilienssiä muuttuvissa maailmantilanteissa.
3.) Kehitetään työelämää tukevia ja taidelähtöisiä työpaketteja sekä tulevaisuus-skenaariotyökalu.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kokkolan alueen yritykset ja niiden työntekijät. Hankkeessa etsitään kattavasti eri alojen yrityksiä pienistä keskisuuriin, huomioiden myös yksinyrittäjät. Hankkeen tavoitteena on tarkastella, millä tavoin luovuus- ja tulevaisuusajattelu voisi tukea yrityksen kehittymistä. Yrityksille tarjotaan työpajapaketteja, joiden kehittämistyö ja sisältö kartoitetaan yrityskohtaisesti tutustumalla yrityksen olemassa olevaan toimintakulttuuriin. Työpajapaketeista valitaan yrityksen tarpeisiin vastaava sisältökokonaisuus.

Työpajapakettien sisällöt:
- Työhyvinvointi
- Strateginen kehittämistyö
- Henkilöstöjohtaminen
- Resilienssi
- Rekrytointi
- Osaamisen kehittäminen ja tunnistaminen
- Vuorovaikutus yrityksen sisällä ja asiakasrajapinnoilla

Hankkeessa toteutettavien työpajapakettien ja yrityksissä tehtävien kehittämistoimenpiteiden avulla pilotoidaan tulevaisuus-skenaariotyökalua, joka auttaisi yrityksiä sekä niiden henkilökuntaa sopeutumaan tuleviin työn ja yhteiskunnan muutoksiin. Hanke parantaa mikro- ja pk-yritysten reagointikykyä muuttuvissa tilanteissa sekä auttaa etsimään aktiivisesti mahdollisuuksia kehittää strategiatyötä. Yhteistyöyritykset oppivat hyödyntämään käytännön kokeiluista ja työpajoista saamiaan luovuus- ja tulevaisuusajattelun työkaluja yrityksen arjessa. Lyhyen aikavälin tuloksena yritykset saavat julkaisun kautta yhteenvedon hankkeessa syntyneistä käytänteistä, joita yritykset voivat hyödyntää omassa organisaatiossa.

Tuloksena lyhyellä aikavälillä voidaan nähdä yritysten osaamisen kasvaminen seuraavilla osa-alueilla: strateginen osaaminen ja kehittämistyön soveltaminen luovuusajattelun keinoin ja tulevaisuus- ja ennakointiosaaminen. Tällä on vaikutusta yritysten henkilöstön hyvinvointiin ja yritysten tuottavuuteen. Pitkällä aikavälillä hanke lisää pienten yritysten elinvoimaa ja kilpailukykyä. Sillä on vaikutusta pienten yritysten työhyvinvointiin ja uudistumiskykyyn.

TUOTOS:
- Uusia toimintamalleja työelämän kehittämistyöhön
- Työpajapaketit sekä tulevaisuus-skenaariotyökalun pilotointi

TULOS:
- Toiminnalla vahvistetaan työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittämistä sekä tunnistetaan organisaatioiden kehittämistarpeita ja tuodaan niitä esiin.
- Kehittämistyön tuloksena on tuotettu ja pilotoitu uusia taidelähtöisiä, luovuus- ja tulevaisuusajatteluun perustuvia, työelämää kehittäviä työpajapaketteja.

VAIKUTUS:
- Hankkeeseen osallistuneet yritykset ja niiden työntekijät ovat aiempaa tietoisempia luovuus- ja tulevaisuusajattelun tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavista vaikutuksista.
- Hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä ja työyhteisöissä on tutustuttu uudenlaisiin toimintamalleihin, jotka tukevat työhyvinvointia, edistävät työyhteisöjen uudistumista, mahdollisuusajattelun hyödyntämistä sekä vaihtoehtoisiin toimintatapoihin tarttumista.
- Pitkällä aikajänteellä luovuus- ja tulevaisuusajattelun tulokset ja hyviksi todetut käytänteet tulevat näkyviksi ja juurtuvat osaksi yritysten arkikäytäntöjä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Kokkolan alueen mikro- ja pk-yritykset, yrittäjät ja yritysten henkilökunta. Kohderyhmään kuuluu myös julkiset organisaatiot ja työnantajat.

Kokkolan yrittäjät ry:n hallitukselle on informoitu valmisteilla olevasta hankkeesta ja heidän kauttaan järjestetään tiedotustilaisuus alueen yrittäjäverkostolle mahdollisimman pian. ”Art in Business Breakfast” -tilaisuuden tarkoituksena on sopia yhteistyöstä ja saada osallistujia allekirjoittamaan nimensä hankkeen toimenpiteisiin osallistumisesta.

Hycamite Oy:n kanssa on laadittu osallistujailmoitus. Neuvottelut muiden yritysten osalta on hankevalmisteluvaiheessa kesken.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat kehitystyön verkostot eli alueen kehittäjät: yritysten asiakkaat, alueelliset toimijat, oppilaitokset, yritysneuvojat, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yritysten ja yhteisöjen lisäksi projekti vahvistaa alueen tutkimusta taiteen hyödyntämisestä työelämän kehittämisestä.

Myös Keski-Pohjanmaan alue voidaan nähdä välillisenä kohderyhmä, koska se saa imagollista lisäarvoa ja näkyvyyttä rohkeasta lähestymistavasta elinkeinoelämän ja taiteen yhdistävästä innovatiivisesta kehittämistyöstä.

Välilliseksi kohderyhmäksi katsotaan myös Art in Business - gaalaan osallistuvat yrittäjät ja yritykset sekä verkostot, jotka saavat tapahtumassa tietoa hankkeen toiminnoista ja niiden vaikutuksista yhteistyöyrityksissä. Tapahtumaan kutsutaan myös opiskelijoita ja koulutusorganisaatioiden edustajia.

Myös valtakunnalliset verkostot ja vastaavat hankkeet nähdään välillisinä kohderyhminä laadukkaan kehittämistyön takaamiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 514

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 893

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. Tasa-arvo on huomioitu hankkeen ongelmanasettelussa ja tavoitteissa. Hankkeen toimintoja on arvioitu mm. sukupuolinäkökulmasta THL:n sukupuolivaikutusten arvioinnin lainsäädäntöhankkeen avulla (Suvaopas). Linkki oppaaseen: http://urn.fi/URN:NBN:fife201504224320
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu niin, että tarvelähtöisyys, toiminta ja vaikuttavuus koskevat niin naisia, miehiä kuin muun sukupuolisia tasavertaisesti. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen kaikissa eri vaiheissa. Hankkeen kohderyhmästä sekä asiakkaat että työntekijät otetaan tasapuolisesti mukaan hankkeen toimintaan sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen mutta hanke tukee sukupuolinäkökulman edistämistä toteutuksen kaikissa vaiheissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeen aineistot ovat sähköisiä. Hankkeessa tiedonvaihto ja suurin osa markkinoinnista tapahtuu sähköisesti. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia sähköisiä neuvottelualustoja. Kertakäyttöastioita vältetään ja kierrätysmateriaaleja suositaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Toiminta keskittyy Kokkolan ydinkeskusta alueelle ja hankkeessa pyritään hyödyntämään kimppakyytejä tai mahdollisimman ekologisia liikkumistapoja. Hankkeen kaikissa toiminnoissa pyritään etsimään ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja suositaan esimerkiksi ympäristöystävällisiä tuotteita.Gaala-tapahtuman tarjoilut pyritään hankkimaan lähituottajilta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeessa keskitytään aineettoman pääoman kasvattamiseen. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota työpajamateriaalien hankintaan kestävän kehityksen näkökulma huomioiden. Digitaalisuutta pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon, esim. sähköiset julkaisut ja markkinointi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Hankkeessa edistetään paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä. Hanke tähtää työhyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuden lisääntymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa pilotoidaan aineettomia palveluja (luovuus- ja tulevaisuusajatteluun pohjaavat työpajat) ja edistetään niiden lisääntyvää käyttöä tulevaisuudessa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke tähtää taiteella muutokseen työelämässä sekä työhyvinvoinnin tukemiseen ja sitä kautta tuottavuuden parantamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Hankkeella on vaikutusta kulttuuriseen tasa-arvoon, kuten taiteen ja taidelähtöisten palvelujen saavutettavuuteen työelämän kehityksen tukena.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, tuomalla alueelle uudenlaista innovoivaa luovuuden katalysaattoria ja sitä kautta tukee taiteen menetelmien ja taidelähtöisten palvelujen saatavuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-