Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22883

Hankkeen nimi: Vaikuttavat työllisyyden tukitoimet äkillisessä rakennemuutoksessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: Pl 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koski Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutus- ja kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.koski(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407368481

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa rakennemuutokset ovat osa normaalia aluetalouden kehitystä. Vaikeasti ennustettavissa oleva äkillisesti syntynyt rakennemuutos voi kuitenkin ilman oikein mitoitettuja tukitoimenpiteitä haastaa voimakkaasti alueen työllisyyttä ja johtaa pahimmillaan aluetalouden taantumaan. Äkilliseen rakennemuutostilanteeseen sekä sen vaikutuksiin sopeutumisessa korostuu alueen omien toimijoiden vastuu ja yhteistyökyky. Alueen hyvä valmistautuminen ja varautuminen lisäävät sen tukitoimenpiteiden vaikuttavuutta äkillisessä rakennemuutostilanteessa.

Tällä hankkeella tuotetaan toimintamalli äkillisen rakennemuutostilanteen vaikuttavan hallinnan tueksi erityisesti työllisyyden näkökulmasta huomioiden Lapin toimintaympäristöön liittyvät erityispiirteet. Toimintamallin kehittäminen pohjautuu vuonna 2021 alkaneen ja vielä käynnissä olevan Kemin äkillisen rakennemuutostilanteen prosessien, työllistymispolkujen, verkoston toiminnan organisoitumisen sekä tukitoimenpiteenä toteutettujen hankkeiden (ÄRM-hankkeiden) vaikuttavuuden arviointiin.

Arviointien kautta mallinnetaan vaikuttavuutta aikaansaavat toimenpiteet ja prosessit erilaisissa toimintaympäristöissä. ÄRM-hankkeiden arvioinnin näkökulmana on kehittävä arviointi, joka tukee vielä käynnissä olevien hankkeiden tuloksellista ja yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:

1. Tuetaan työllistymis- ja kouluttautumispolkuja tuottamalla tietoa tekijöistä ja prosesseista, joilla edistetään yksilötasolla työttömäksi joutuneiden tilannetta.

2. Kemin äkillisen rakennemuutostilanteen hallintaa ohjaavan verkoston (vrt. ekosysteemi) organisoitumisen ja toiminnan arviointi.

3. Kemin ÄRM-toimintasuunnitelman tavoitteita tukevien hankkeiden (ÄRM-hankkeiden) vaikuttavuuden arviointi (ns. kehittävä arviointi)

4. Äkillisen rakennemuutoksen hallintaa tukevan toimintamallin kehittäminen työllisyyden näkökulmasta, huomioiden erityisesti kohderyhmät alle 25 ja yli 54-vuotiaat

5. Tuloksista viestiminen ja toimintamallin jalkauttaminen

Tuloksena syntyvä toimintamalli tukee Lapin alueen äkillisiin rakennemuutoksiin varautumista sekä tukitoimenpiteenä toteutettavien hankkeiden vaikuttavuutta erityisesti työllistymisen näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan alle 25 ja yli 54-vuotiaiden kouluttautumis- ja työllistymispolkuja nostaen esille ikäryhmien tuki- ja palvelutarpeet.

Toimintamalli sisältää arviointityökaluja, joita voidaan hyödyntää äkillisen rakennemuutoksen hallintaa tukevissa hankkeissa. Hankkeessa tuetaan ÄRM-hankkeiden pysyviä vaikutuksia ja muodostetaan indikaattoreita, jotka mahdollistavat vaikutusten kokonaistaloudellisen tarkastelun. Näkökulmana on yhteiskunnallinen vaikuttavuus, jonka määrittäminen perustuu ohjelmatavoitteisiin sekä ÄRM-hankkeiden prosessi- ja tulostekijöihin.

Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä aluekehitystyössä, tiedolla johtamisessa sekä yksittäisten hankkeiden ohjaamisessa. Hankkeen tulosten vaikuttavuutta ja jalkauttamista tuetaan hankkeen yhteydessä toteutettavalla webinaarisarjalla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät:

Työttömät työnhakijat (alle 25 ja yli 54-vuotiaat)
Työllisyyden edistämiseen ja jatkuvan oppimiseen liittyvät toimijat; Lapin alueen aluekehittäjät, oppilaitokset sekä alueviranomaiset.

Erityisesti kohderyhmänä on Kemin äkillisen rakennemuutoksen aikana irtisanotut ja äkillisen rakennemuutoksen hallintaa ohjaavat työryhmät ja tukitoimenpiteiden toteuttajat; Kemin kaupunki, Keminmaan ja Simon kunnat, Lapin liitto, Lapin TE-toimisto, Lapin ELY-keskus sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (rakennerahastot), Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU), Digipolis, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Kemin ja Keminmaan yrittäjät ry. sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ÄRM-toiminnoista vastaavat virkamiehet sekä Stora Enson Veitsiluodon johtoa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat laajemmin heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä muut työnhakijat, Lapin alueen työnantajat,

Lisäksi kansalliset aluekehittäjät ja muilla äkillisen rakennemuutoksen alueilla olevat toimijat sekä ÄRM-toimenpideinstrumentin kehittämisen parissa toimivat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 136 644

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 419

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 170 805

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 023

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Torniolaakson, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Salla, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Sodankylä, Ylitornio, Enontekiö, Savukoski, Muonio, Inari, Tornio, Keminmaa, Posio, Kolari, Simo, Kittilä, Pello, Ranua, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunniteltua toteutusta arvioitiin Lapin letka -hankkeen toteuttamalla Suvauskoneella, jonka tuloksena hankkeen pääpainon voi todeta olevan miesten asioiden edistämisessä. Tämä johtunee siitä, että hankkeessa tutkitaan Kemin äkilliseen rakennemuutokseen (positiivinen ja negatiivinen) kohdistuvien hankkeiden vaikuttavuutta. Rakennemuutokseen liittyvä toimiala- /yrityscase on teollisuuden alalla ja koskee siten enemmän miehiä. (Hankkeen hyödyt ovat yhtäläiset sekä miehille että naisille.)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma sisällytetään hankkeen toimintaan siten, että huomioidaan toiminnan aikana mahdolliset sukupuolten väliset erot osallistumisessa. Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisvelvoite (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015) mahdollistamalla osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin kaikille. Ohjausryhmän sekä projektiryhmän kokoonpanoissa pyritään osallistujien sukupuoliseen tasapainoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se ei ole päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Hanketoiminnoissa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluja sekä verkossa olevia materiaalipankkeja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hanketoiminnoissa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluja sekä verkossa olevia materiaalipankkeja, mikä vähentää liikkumista hankkeen toiminta-alueella sekä vähentää materiaalien kulutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta, tai vaikutus vähäinen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta, tai vaikutus vähäinen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta, tai vaikutus vähäinen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeen hallinnoija on omassa toiminnassaan sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin. Hankkeen toimissa suositaan luonnonvarojen käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Esimerkiksi paperinkulutus pyritään minimoimaan; hankkeen toimenpiteisiin liittyvät kyselyt suoritetaan sähköisillä alustoilla ja tuloksina syntyvät raportit julkaistaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Yksityisten kulkuvälineiden käyttöä pyritään rajoittamaan etäyhteyksien tehokkaalla käytöllä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen aikana vahvistetaan lappilaista elinkeinorakennetta arvioimalla menneiden aluekehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista merkittävyyttä. Alueen elinkeinorakenteen kehittämiseksi toteutetaan olemassa olevien aluekehityshankkeiden kehittävä arviointi. Kehittävä arviointi tukee hankkeiden vaikuttavuutta tukien alueen työnantajia ja työnhakijoita. Hankkeen tulokset tukevat alueen toimijoita ja yrittäjiä verkostomaisen työskentelyn kehittämisen sekä tiedon jakamisen myötä. Hanke tuottaa myös myöhemmin toteutettavien hankkeiden arviointityökaluja, jotka hyödyttävät lappilasta elinkeinorakennetta ja sitä tukevien toimenpiteiden kehittämistä pitkällä tähtäimellä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen tulokset tukevat Lapin valmistautumista äkillisiin rakennemuutoksiin tulevaisuudessa. Hankkeen tuloksenä syntymä toimintamalli lisää verkostotoimijoiden tuottamien prosessien ja toimien vaikuttavuutta. Toimintamalli edesauttaaa yrityksille ja työnhakijoille tarjottavien vaikuttavampien palveluiden koordinointia ja tuottamista. Myös toimijoiden verkostoyhteistyö vahvistuu. Hankkeessa toteutetaan tiedon tuottamisen lisäksi olemassa olevien aluekehityshankkeiden kehittävä arviointi. Kehittävä arviointi tukee hankkeiden vaikuttavuutta tukien alueen työnantajia ja työnhakijoita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa hyödynnetään etä- ja digitaalisia välineitä, jolloin toimenpiteiden kehittäminen ei ole toimipaikasta riippuvaista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 8
Hankkeen toimenpiteet koskevat Kemin äkillisen rakennemuutoksen tukitoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia sekä tulevaisuuden äkilliseen rakennemuutokseen valmistautumista. Rakennemuutoksilla on aina suuria vaikutuksia alueen yrityksiin ja sitä kautta myös yksityishenkilöiden hyvinvointiin. Hanke tuottaa tietoa, joka tukee alueen toimijoiden kykyä kehittää Lapin ja lappilaisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 8
Kehitettävällä toimintamallilla pyritään luomaan entistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet työllisyyden ylläpitämiseen ja työelämässä pysymiseen Lapissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 8
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon yhdenvertaisuuden periaatteet. Tavoitteena on kaikkia yhdenvertaisesti palveleva äkillisen rakennemuutoksen hallintaa tukevan tiedon tuottaminen sekä hallintaa tukevien hankkeiden vaikuttavuuden lisääminen.
Kulttuuriympäristö 1 2
Hanke vahvistaa sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä ylläpitämällä alueen hyvinvointia. Tämä toteutuu vahvistamalla ja vahvistamalla elinkeinorakenteen kestävää muutosta. Hanke toteuttaa nuoriin ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien asemaan vaikuttavia toimenpiteitä huomioimalla sukupuolten tasa-arvoa.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hanke määrittää yritysten kasvun prosesseja siten, että muodostuvat tietosisällöt tukevat yritysten kestävää kasvua. Hankkeiden yhteistoiminta edistää ympäristöosaamisen näkökulmia tunnistamalla mahdollisuuksia ja työntekijöiden ympäristöosaamiseen kiinnittyvän kapasiteetin kasvua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-