Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22884

Hankkeen nimi: SustainChange - Vastuullisuuden johtaminen ja viestintä pk-yrityksissä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2A

Puhelinnumero: 06 868 0200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: https://net.centria.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Valkjärvi Mira Helmi Marjaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mira.valkjarvi(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5712082

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä pk-yritysten tietoisuutta vastuullisuudesta, kykyä johtaa tehokkaammin ja vastuullisesti muutostilanteissa sekä viestiä heidän vastuullisuustoimistaan. Hanke pyrkii tukemaan vihreää siirtymää alueella sekä kehittämään ja ylläpitämään paikallisen alueen kilpailukykyä, erityisesti COVID-19 pandemian jäljiltä.

Hankeen toimenpiteisiin kuuluu yrittäjille suunnattu koulutuspaketti, joka järjestetään kahteen kertaan ensin keväällä ja toisen kerran syksyllä. Hanke pyrkii seuraamaan yritysten vuosikelloa ja tarjoamaan heille mahdollisimman laajasti tietoa ja työkaluja muuttuvaan markkinatilanteeseen. Koulutuksia järjestetään siis kahdelle ryhmälle, ja toteutuksia on niin lähitapaamisina kuin myös verkossa. Käytännössä hanke alkaa yritysrekrytoinneilla sekä koulutusmateriaalien valmistelulla sekä viemisellä oppimisympäristöön ennen kuin koulutustapaamiset alkavat. Koulutukseen kuuluu niin luennonomaisia tilaisuuksia, workshopeja sekä yritysperusteista neuvontaa/ohjausta. Hankkeessa laaditaan Vastuullisuus ja viestintä e-ohjekirja yritysten käyttöön. Koulutuspakettien suorittamisesta saa todistuksen verkkosivuille sekä oppeja voi edistää vertaisryhmän kautta LinkedIn-alustalla.

Lyhyellä tähtäimellä tavoitellaan yritysten toimintakulttuurin muovausta kohden muutoksessa toimimista, ei niinkään muutoksen yli pääsemistä. Vastuullinen toiminta vaatii aktiivista muutosjohtamista. Sen jälkeen, kun muutosjohtaminen on asettunut riittävästi yrityksen kulttuuriin ja toimintamalleihin, yrityksen kehittäminen ja proaktiivinen ote kohti vastuullista päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa luo yritykselle jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Pitkällä aikavälillä yritys kykenee toimimaan ns. molempikätisyydessä, eli samaan aikaan sekä tehostamaan toimintaansa että uusiutumaan ja innovoimaan tuotteitaan, palveluitaan ja huomioimaan myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Pk-yrityksen vastuullisuus huomioi näin ollen myös kilpailukyvyn, jolla jatkuva innovointi ylläpidetään ja yhtäaikaisesti nykyistä toimintaa parannetaan, tehostetaan ja optimoidaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan alueen ja Pietarsaaren seudun pk-yritysten johto ja etenkin henkilöstö sekä yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut alueen sekä laajemmin Suomessa olevat yritykset. Alueen kehittämisyhtiöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 177 226

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 177 226

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 221 533

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 221 533

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Jakobstadsregionen, Kaustisen

Kunnat: Kokkola, Lestijärvi, Kruunupyy, Halsua, Pedersören kunta, Veteli, Pietarsaari, Kannus, Kaustinen, Toholampi, Uusikaarlepyy, Perho, Luoto

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2A

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisyrittäjiä on noin yksi kolmasosa suomalaisista yrittäjistä. Naiset ja miehet ovat kuitenkin hakeutuneet yrittäjiksi erilaisille toimialoille. Naisyrittäjiä on enemmän pienissä palveluyrityksissä, kun taas miesyrittäjiä on enemmän tuotannollisissa työnantajayrityksissä. SustainChange-hankkeeseen rekrytoidaan sekä yksinyrittäjiä, että mikroyrityksiä, jotka toimivat laajasti eri toimialoilla. Hanketta markkinoitaessa huomioidaan sekä nais- että miesyrittäjät, ja markkinointia toteutetaan yhteistyössä mm. yrittäjäjärjestöjen ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Sukupuolta enemmän rekrytointia määrittelee yrittäjien ja yritysten kiinnostus hanketta kohtaan ja aito kehittämismyönteisyys. Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on toteutettu käyttäen Lapin Letka-hankkeessa kehitettyä suvauskonetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma. Tämä näkyy siten, että valmennuksessa kiinnitetään huomiota sekä liiketoiminnan haasteiden työstämiseen vastuullisuuden näkökulmasta, että työhyvinvointiin yrittäjä- ja henkilöstölähtöisesti. Yrittäjien kanssa ja henkilöstön kanssa käytävissä keskusteluissa ja ryhmätoiminnassa todennäköisesti tulee esille eri työntekijöiden ja työntekijäryhmien (naiset, miehet) elämäkokonaisuus ja mahdolliset jouston tarpeet työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeä osaa yrityksen sosiaalista vastuuta ja sen voidaan nähdä paranevan vastuullisuuteen liittyvän osaamisen kehittämisen ja kokeilujen sekä käytäntöön vietyjen muutosten kautta. Hankkeessa toteutettavissa ryhmätapaamisissa edistetään luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä ja tuetaan sitä, että erilaisten (mm. sukupuoli, ikä ja eri koulutus- ja asematasot) yrittäjien erilaiset näkemykset otetaan huomioon. Hankkeessa korostetaan myös yksittäisen työntekijän vastuuta oman työhyvinvoinnin kehittämisestä, ja jokaisen työntekijän roolia yrityksen vastuullisuuden toteutumisessa ja sen viestimisessä asiakkaille ja sidosryhmille. Hankkeen toiminnassa otetaan kuitenkin huomioon, että eri alojen työntekijöillä (esim. nais- ja miestyypilliset työt) on erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke lisää mikro- ja pienyritysten sekä niiden työntekijöiden selviytymistä COVID-19 kriisistä sekä muista kriiseistä tukemalla osaamisen kehittämistä, erityisenä teemana vastuullisuus ja muutosjohtaminen. Hankkeen toimenpiteet mahdollistavat osallistumisen yrityskohtaiseen valmennukseen ja vertaistukeen pohjaaviin ryhmätoimintoihin liiketoiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Tätä kautta kehitetään sekä osallistuvien yritysten kykyä uudistua ja lisätä osaamista sekä kriisitilanteista selviytymisessä, että varautumisessa nopeisiin muutostilanteisin myös tulevaisuudessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Yrittäjille tarjottavan koulutuspaketin yhtenä vasttullisuuden teema-alueena on ympäristövastuu, tämä aihepiiri tarkertuu juurikin luonnon rooliin yritysten toiminnassa, kiertotalouteen ja miten voidaan toimia ympäristön kannalta elävöittävänä sen sijaan että aiheutetaan haittaa ja vähennettään luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Yritystoiminta on ilmastonmuutoksessa keskeisessä roolissa, pienillä toimijoilla on tietenkin tähän kenttään suuryrityksiä pienempi vaikutus mutta he toimivat yhdessä heidän kanssaan ja pienillä muutoksilla voidaan saada aikaan toimiva yritysekosysteemi joka taklaa ilmasntonmuutoksen riskit.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ympäristövastuun teeman parissa keskustellaan voimakkaasti luonnon roolista yritystoiminnassa ja erityisesti siitä miten kiertotalouden periaatteinan onkin elävöittää luontoa ja löytää luonnosta ratkaisuja. Yrittäjille siten tarjotaan mahdollisuus oppia aiheesta ja tulevaisuudessa kehittää toimintaansa tätä kohti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 5
Positiivinen vaikutus: Kiertotalous on keskeinen teema: Hanke antaa tietoa materiaalien ja jätteiden käsittelyyn
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 5
Positiivinen vaikutus: Hanke antaa tietoa energialähteiden merkityksestä yrityksen hiilijalanjälkeen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Hankkeessa kehitettään alueen yritysten tietoisuutta, kykenevyyttä sekä tapoja viestiä vastuullisuudesta. Käytännön toiminnan kehittäminen vastuullisuuteen auttaa yrityksiä mukautumaan muuttuvaan taloudelliseen tilanteeseen jonka myötä paikallinen toiminta kehittyy. Vastuullisista toiminnoista viestiminen myös herättää mielenkiintoa alueen ulkopuolelta ja tukee elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Hankkeessa tuodaan esille yrityksille erilaisia tapoja toimia vastuullisesti, erityisesti kiertotalouden mallien mukaan. Tähän kuuluu siirtymä perinteisestä kuluttamisesta, palveluiden hyödyntämiseen ja jakamistalouden teemaan. Hanke pyrkii siis tuomaan yrittäjille laajasti tietoa siitä miten voidaan uusilla tavoin luoda liiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hanke toteutetaan osin verkossa, jolloin liikkuminen ja logistiikka vähenee, mikä puolestaan edistää hiilineutraaliutta. Yritykset voivat tarkastella omaa logistiikkaansa vastuullisuutta ja etsiä parannuskohteita
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Hankkeen pyrkimyksenä on koulutuksen avulla lisätä yrittäjien ja yritysten tietoisuutta vastuullisuuden aihepiiristä sekä muutosjohtamisesta jotta he voivat tehokkaasti kehittää oman yrityksen toimintaa sekä varmistaa sen olemassa olo tulevaisuudessa. Tämän myötä he tuovat niin hyvinvointia omaan yrityksen toimintaan mutta myös paikalliseen yhteisöön ja laajimmin kansallisella tasolla.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Hankkeessa mukana olevat yritykset voivat hyödyntää valmennusta kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Tämän lisäksi mahdollistetaan verkottuminen ja vertaisoppiminen sekä reflektointi vertaisryhmissä ja vierailuilla. Yritysvastuullisuuden osaamisen kehittämisen kattaa sekä liiketoiminnan kehittämisen keskeiset teemat, että työhyvinvoinnin ja henkisen hyvinvoinnin näkökulmat. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan työntekijöiden ja työntekijäryhmien (naiset, miehet) elämäkokonaisuus, mahdolliset jouston tarpeet työn sekä perheen yhteensovittamiseksi ja huomioidaan siten sukupuolten tasa-arvo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeen yhtenä osa-alueena on yrittäjien kouluttaminen muutosjohtajuuden teemaan. Tämän tarkotuksena on antaa yrittäjille ja yrityksille työkaluja joiden avulla voivat tehokkaasti takertua yhteiskunnallisiin muutoksiin mutta myös huomoida oman yrityksensä sidosryhmät ja erityisesti henkilökuntansa.
Kulttuuriympäristö 4 4
Positiivinen vaikutus: yritykset ymmärtävät kulttuuriympäristön merkityksen osana sosiaalista vastuuta esim. alueellisen perinteen vaalimisessa, suojeltujen historiallisten rakennusten arvostuksessa ja rakennetun perinneympäristön huolehtimisessa.
Ympäristöosaaminen 10 7
Positiivinen vaikutus: Yritykset ymmärtävän valmennuksen kautta ekologisen vastuullisuuden merkityksen ja osaavat ottaa sen huomioon toiminnassaan jatkossa

9 Loppuraportin tiivistelmä

SustainChange -hankkeessa toteutettiin vastuullisuuden ja muutosjohtamisen koulutuskokonaisuus, jota tarjottiin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen yrityksille. Koulutuskokonaisuuteen kuului aloituslähitapaaminen, verkko-oppimisympäristö materiaaleineen, webinaarisarja, lähityöpajapäivät sekä päätöstilaisuuden. Hankeen koulutus käsitteli oheisia aihepiirejä: vastuullisuus ja muutosjohtaminen, ympäristövastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus, taloudellinen vastuullisuus ja vastuullisuus viestintä. Hanke tuotti Edelläkävijöiden viestintää -vastuullisen viestinnän e-ohjekirjan, Vastuullista muutosta -podcast sarjan, vastuullisuuden työpohjat kolmella kielellä (Fi, SV, ENG) sekä vastuullisuuden aihepiireihin johdattelevan webinaarisarjan.