Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22886

Hankkeen nimi: Osallisuudesta hyvinvointiin- hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Etelä-Savo ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 3302605-5

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 26

Puhelinnumero: 0503229883

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nyrhinen Vesa-Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.nyrhinen(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503229883

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Poikkeusolojen jälkeen yksinäisyys ja mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet koko maassa, myös Etelä-Savossa. Ukrainan sota ja siitä seurannut inflaatio ja energiakriisi ovat heikentäneet alueen asukkaiden taloustilannetta ja arjessa selviytymisen mahdollisuuksia. Ruoka-apua hakevien määrä on kasvanut tasaisesti kesästä lähtien. Lapsiperheiden köyhyyden lisääntyminen on näkynyt perheiden toimeentulohakemusten määrien ja paikallisesti Hope Mikkelin (toimii koko Etelä-Savon alueella) asiakkaiden tarpeiden kasvamisena. Etelä-Savo on pitkien välimatkojen maakunta, mikä luo omat haasteensa avustustyöllä. Keskustaajamissa Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä on hävikkiruokajakelutoimintaa sekä kouluilta kerättävän ylijäämäruoan myötä toteutettuja yhteisöllisiä ruokailuja. Syrjäkylillä avun piiriin on ollut vaikeampi päästä.

Maakunnassa on akuutti tarve avustustoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Kaupoista saatava hävikkiruoka vähenee ja resurssit auttamiseen sitä myötä kapenevat. Samalla on varauduttava perheiden tukemiseen kriittisissä ja nopeissa tilanteissa. Poikkeusolojen aikana keskeytyneet toimintojen uudelleen käynnistäminen vaatii uusia avauksia ja rohkeutta. Kolmannen sektorin yhteistyöllä on mahdollisuus tavoittaa avuntarvitsijat avun piiriin leimautumatta. Tämä työtä vaatii hyvää koordinointia.

Ruoka-apua ja osallisuutta hankkeessa on tarve edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ruoka-apu luo toiminnalle alustan, jota voidaan hyödyntää ja laajentaa koko Etelä-Savoon yhteisyössä paikallisten toimijoiden verkostona. Hankkeessa painotetaan toiminnan laajentamista sivukylille. Hanketta on suunniteltu yhdessä maakunnassa avustustoiminnassa mukana olevien toimijoiden Kanssa. ViaDia Etelä-Savo on perustettu kesällä 2022 maakunnan keskustaajamissa toimivien paikallisyhdistysten toimesta. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja laajentaa perustoimintaa ja etsivä- hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja.

Hankkeen tavoitteena on
1) edistää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja arjessa selviytymistä
2) laajentaa avustus-, ohjaus- ja tukitoiminnat heikoimmassa asemassa oleville koko maakunnan alueelle
3) tukea perheiden selviytymistä ja osallisuutta haastavissa tilanteissa
4) vahvistaa maakunnan avustustyötä toteuttavien toimijoiden yhteistyötä, hankeosaamista ja tiedottamista
5) lisätä hävikkiruoan käyttöä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kiertotalouden edistämisessä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset. Ruoka-apua tarjotaan lisäksi kaikille avun tarvitsijoille. Hankkeen lisäarvona asukkaat pääsevät avun ja ohjaustoiminnan pariin paremmin. Hankkeessa vahvistetaan toimijoiden verkostoitumista, paikallista osaamista ja asukkaiden mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja tapahtumiin. Perheet ja nuoret saavat nopeasti apua akuutteihin avuntarpeisiin, opiskeluun ja harrastusmahdollisuuksiin.

Hankkeessa konkreettisesti

1) järjestetään palveluohjausta yksilö- ja pienryhmätoimintana

2) tuetaan nuorten opiskelua ja harrastustoimintaa

3) tuetaan lapsiperheiden arjessa selviämistä ja osallisuutta

4) toteutetaan yhteisöllisiä tapahtumia ja ruokailuja yhteistyössä kolmannen sektorin muiden toimijoiden kanssa

5) järjestetään velkaneuvontaa ja ohjausta talouden hallintaan

6) tuetaan kouluttautumista ja työn hakua

7) järjestetään apua ja tukea sähköisten palveluiden käyttöön

8) tiedotetaan monipuolisesti hankkeen ja toimijoiden palveluista

Hankkeen avulla avustustoiminta ja ohjaustoiminta laajenee koko Etelä-Savon maakuntaan, myös pienempiin taajamiin. Asukkaat saavat apua opiskeluun, työnhakuun ja ohjausta taloudellisten haasteiden ratkaisemiseen. Perheet ja nuoret saavat apua akuutteihin haasteisiin. Osallistujien elämänhallinta vahvistuu. Tapahtumissa toteutettavien yhteisöllisten ruokailujen ja ruoka-avun kautta saadaan uusia asiakkaita monipuolisen avustus- ja tukitoiminnan piiriin ilman leimautumista. Avustustyötä tekevien toimijoiden verkosto laajentuu ja yhteistyö tiivistyy. Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvalla palautteella, Artsi - itsearviointityökalulla ja kykyviisaria soveltaen.

Hankkeen päättymisen jälkeen Viadia Etelä-Savo jatkaa kehitettyä toimintaa tiiviimmässä yhteistyössä laajentuneen verkoston kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maakunnan apua tarvitsevat asukkaat ja perheet, erityisesti nuoret ja työikäiset. ViaDian toimintaperiaatteeseen on alusta kuulunut kaikkien apua tarvitsevien auttaminen ihmisiä erottelematta. Apu ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ja ihmisiltä ei kysytä mitään papereita, kaikki jotka kokevat tarvitsevansa ohjausta, tukea ja ruoka-apua, saavat sitä.

ESR- henkilötietolomakkeet kerätään henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet hankkeen koulutuksiin ja toteutukseen pitkäkestoisesti yksilö- tai pienryhmätoiminnassa, ovat saaneet useasti ohjausta viranomaispalveluihin tai toimineet vapaaehtoisena. Ensisijainen tavoite on auttaa nuoria ja työikäisiä, jotka ovat ESR-5 toimintalinjan kohderyhmää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- lapset ja ikäihmiset
- alueen kolmannen sektorin toimijat
- maakunnan kaupat, ravintolat ja elintarviketeollisuus koko Suomessa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 230 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 73 696

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 382 623

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 73 696

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Puumala, Mikkeli, Rantasalmi, Kangasniemi, Pieksämäki, Pertunmaa, Sulkava, Enonkoski, Hirvensalmi, Mäntyharju, Savonlinna, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 280

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ruoka-aputoimintaan ja sen yhteydessä toteutettuun koulutus, ryhmä- ja yksilöohjaukseen on osallistunut n. 60% miehiä ja 40 % naisia. Hanke ei erottele osallistujia sukupuolen mukaan. Kaikkia osallistujia kohdellaan tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikkia osallistujia kohdellaan tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on osallistujien hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Sukupuolten kohtelu kaikissa hankkeen toimissa tasapuolista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeessa hyödynnetään ruokahävikkiä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Toiminnasssa tiedostetaan ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä ihmisten arjessa ja ohjataan osallistujia tekemään oikeita valintoja. Hankkeessa hyödynnetään kiertotalouden toimenpiteitä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hankkeen alustana käytettävä ruoka-apu toteutetaan pääosin kaupoista ja elintarviketeollisuudesta kerättävällä hävikkiruoalla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa toteutetaan ruoka-aputoimintaa yhteistyössä alueen kauppojen ja elintarvikealan yrittäjien kanssa. Tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen ja tehokas hyödyntäminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään yhteisöllisiä ruokailuja ja uusia malleja ruokahävikin hyödyntämiseeen heikoimmasssa asemassa olevien osallisuuden lisäämiseksi. Hankeessa hyödynnetään etämahdollisuuksia palvelun ohjauksessa ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Kustannustehokas logistiikka ruokajaon toteuttamisessa Hyödynnetään sähköisiä palveluja ja etämahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Osallistujien perustarpeiden tyydyttäminen ja osallisuuden edistäminen palveluohjauksen, kohtaamisten ja yhteisöllisten tapahtumien avulla.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Osallistujien aito kohtaaminen ja tasavertainen kohtelu
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Osallistujien asiallinen kohtaaminen ja kohtelu Toteutetaan palveluohjausta hankkeen toiminnoissa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeessa suositaan ympäristöystävällisiä ja kustannustehokaita vaihtoehtoja ja toimintamuotoja. Ruoka-avun toteuttaminen ruokahävikillä vähentää ympäristön kuormitusta ja lisää asiakkaiden ympäristötietoisuutta ja osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-