Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22887

Hankkeen nimi: Tulevaisuuden toimintakulttuuri

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TalenTree Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2332377-7

Jakeluosoite: Puijonkatu 23

Puhelinnumero: 0440567444

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.talentree.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapakorva Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintajohtaja ja konsultti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.haapakorva(at)talentree.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503794795

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa haetaan uudenlaisia ratkaisuja yritysten toimintakulttuurin kehittämiselle. Hankkeessa kehitetään ja valmennetaan pohjoissavolaisia pk-yrityksiä uudistamaan toimintakulttuuria ja johtamista. Hankkeella vaikutetaan myönteisesti yritysten muutoskyvykkyyteen.

Hankkeessa autetaan yrityksiä tunnistamaan yrityksen kulttuurin nykytilanne ja strategian sekä tulevaisuuden kehityksen vaatimat toimenpiteet. Hankkeessa toteutetaan kehitys- ja valmennusohjelmat sekä pienyrittäjille, yrityksen johdolle että työyhteisön ”kulttuurilähettiläille” modernin toimintakulttuurin vaatimien uudenlaisten tietojen ja taitojen parantamiseksi. Näitä ovat muun muassa työn tarkoituksen ja merkityksen vahvistaminen, kulttuurin ja osallisuuden parantaminen, resilienssin ja joustavuuden kehittäminen sekä yhteisen toimijuuden ja tavoitteiden johtaminen. Keskeistä on strategialähtöisyys ja yhteys yrityksen liiketoimintaan, kyvykkyyksiin ja vastuulliseen työnantajamielikuvaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat pk-yritykset Pohjois-Savon alueella. Hankkeessa on kaksi kohderyhmää, joille suunnataan omat kohdennetut toimenpiteet:

1) yrittäjävetoiset pienyritykset, henkilöstömäärä 10-29 henkilöä
2) pienet/keskisuuret yritykset, henkilöstömäärä 30-200 henkilöä

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat ovat yritysten johtoa: toimitusjohtajia ja/tai esihenkilöitä sekä yrityksen nimeämiä henkilöstön edustajia, joista halutaan kehittää yrityksen sisäisiä kulttuurilähettiläitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueelliset sidosryhmät, jotka toimivat työelämän kehittämisen parissa, kuten ely-keskus, yritysjärjestöt, oppilaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 205

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 273

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 205

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 273

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Lapinlahti, Keitele, Siilinjärvi, Kuopio, Joroinen, Varkaus, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 47

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolinäkökulma on analysoitu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen sukupuolinäkökulma on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on muualla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat neutraalit, koska päätavoitteet ovat muualla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat neutraalit, koska päätavoitteet ovat muualla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat neutraalit, koska päätavoitteet ovat muualla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat neutraalit, koska päätavoitteet ovat muualla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat neutraalit, koska päätavoitteet ovat muualla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat neutraalit, koska päätavoitteet ovat muualla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat neutraalit, koska päätavoitteet ovat muualla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 4
Hanke edistää myönteisesti paikallista elinkeinorakenteen kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 4
Hankkeessa kehitetään uudenlaista palvelua yritysten toimintakulttuureiden kehittämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat neutraalit, koska päätavoitteet ovat muualla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Hanke edistää myönteisesti yrittäjien ja työyhteisöiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Hanke vaikuttaa myönteisesti tasa-arvoisen työkulttuurin kehittymiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Hanke edistää yhteiskunnallisen ja kulttuurillisen yhdenvertaisuuden lisääntymistä, koska nämä teemat tulevat esiin hankkeen sisällöissä.
Kulttuuriympäristö 2 4
Työpaikkojen kulttuuriympäristö kehittyy ja se vaikuttaa välillisesti laajemmin yhteiskunnallisen kulttuuriympäristön kehittymiseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen vaikutukset ovat neutraalit.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tulevaisuuden toimintakulttuuri -hanke toteutettiin 1.11.22-31.10.23. Hankkeen tavoitteena oli auttaa pohjoissavolaisia pk-yrityksiä uuden ajan yrityskulttuurin johtamisessa ja kehittämisessä.

Hanketta lähdettiin toteuttamaan tilanteessa, jossa tunnistettiin pohjoissavolaisten yritysten tarve löytää uudenlaisia ratkaisuja henkilöstön sitouttamiselle, tyytyväisyydelle ja työnantajamielikuvan kehittämiselle. Maailmassa tapahtuvat myllerrykset olivat lisänneet yritysten tietoisuutta johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen merkityksestä.

Hankkeen toimenpiteiden myötä yrityksissä on alettu tunnistaa, että työyhteisön toiminta ja yrityskulttuuri vaativat yhtenäistä ja tavoitteellista johtamista. Yhteisöllisyys ei ole tänä päivänä vain yksittäisiä tyky-päiviä, vaan sitä halutaan johtaa entistä vahvemmin ja eri keinoin myös työarjessa. Yrityskulttuuri on myös yhä tärkeämpi edellytys ja väline sille, että strategia toteutuu.

Vuoden aikana hankkeen toimenpiteisiin osallistui 35 yritystä, sen puitteissa toteutettiin 11 valmennus- ja kehitystilaisuutta sekä 33 henkilö- tai yrityskohtaista tapaamista. Kaikkien asiakaspalautteiden keskiarvo oli 4,6/5.

Hankkeessa kehitettiin auditointityökalu, jolla voidaan lisätä organisaation työntekijäymmärrystä ja saada tietoa kulttuurin nykytilasta. Työkalu auttaa hahmottamaan oman yrityskulttuurin vahvuuksia ja heikkouksia sekä sitä, onko yrityksessä panostettu tärkeäksi koettuihin asioihin.

Hankkeen toiminnasta ja siinä syntyneistä näkemyksistä viestittiin hankkeen aikana ja sen päätöstilaisuudessa. Päätöstilaisuudessa julkaistiin hankkeen tuloksia, joita on luettavissa verkkosivuilta osoitteesta: https://talentree.fi/hr-ja-valmennus/yrityskulttuurin-johtamisen-q-a/.