Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22890

Hankkeen nimi: Mie tahon täyttä elämää!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0906150-4

Jakeluosoite: Pinninkatu 51

Puhelinnumero: 0400528656

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.kvps.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tomi Sillanpää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vastaava asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.sillanpaa(at)kvps.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406726789

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa haetaan ratkaisua siihen, miten kehitysvammainen ihminen voi omassa elämässään ottaa paremmin huomioon ikääntymisen mukanaan tuomat vaikutukset ja ylläpitää toimintakykyään ja työssäjaksamistaan.

Hankkeet tavoitteet:
1. Kehitysvammaisten ihmisten tiedot ikääntymisen tuomista muutoksista lisääntyvät. He pystyvät vaikuttamaan ikääntymisen tuomiin muutoksiin sekä työ- ja toimintakykyyn omassa arjessaan.
2. Kehitysvammaisia ihmisiä tukevien työntekijöiden ymmärrys ja osaaminen kehitysvammaisten ihmisten ikääntymisen erityispiirteistä vahvistuvat. Työntekijät tiedostavat oman roolinsa toiminta- ja työkyvyn tukemisessa sekä mahdollistavat ymmärrettävän tiedon antamisen tukea tarvitseville ihmisille.
3. Lähipiirin ymmärrys ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten osallisuudesta ja ikääntymisen erityispiirteistä kasvavat.
Hankkeen tavoitteet tukevat ikääntyvien työelämässä osittain mukana olevien (tuetusti työllistettyjen kehitysvammaisten ihmisten) tai työelämän ulkopuolella olevien (päivä- ja työtoimintaan osallistuvien kehitysvammaisten ihmisten) työ- ja toimintakykyä. Toiminta tukee alueen ja yhteisöjen kestävän kehityksen tavoitteita tukemalla sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia.

Hankkeen toimenpiteet
1. Mie tahon täyttä elämää! -työpajat
Hankkeessa järjestetään työpajoja kehitysvammaisille ihmisille, työntekijöille ja läheisille eri puolella Pohjois-Karjalaa.
2. Mie tahon täyttä elämää -tuotokset
Hankkeen toimenpiteiden ja niihin osallistuvien kokemusten ja ajatusten pohjalta tehdään erilaisia tuotoksia:
2.1. Ikäännynkö minäkin? -työkirja tukea tarvitseville henkilöille. Työkirjan avulla he voivat pohtia omaa ikääntymistään ja saada vinkkejä työkyvyn ylläpitämiseen.
2.2. Ikääntyvä läheiseni -opas läheisille, jonka kautta he voivat tukea kehitysvammaista läheistään ikääntymisessä sekä he saavat vinkkejä toimintakyvyn ylläpitämiseen.
2.3. Mie tahon täyttä elämää! -videot, joissa haastatellaan kehitysvammaisia ihmisiä, läheisiä sekä työntekijöitä.

Tulokset:
Hankkeen tuloksena kehitysvammaisten ikääntyminen, sen vaikutusten hidastaminen ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen tunnistetaan aiempaa paremmin: sekä kehitysvammaiset ihmiset itse että heidän lähipiirinsä saavat uudenlaisia oivalluksia, työvälineitä ja toimintatapoja arkeen.
Hanke lisää toimintaan osallistuvien mahdollisuuksia pysyä pidempään työelämässä ja mahdollisesti vähentää iän tuomaa lisäpalvelun tarvetta.
Hanke antaa myös kasvukeskusten ulkopuolella asuville kehitysvammaisille henkilöille ja heidän lähipiirilleen mahdollisuuden osallistua valtakunnallisen toimijan kehittämistyöhön omissa yhteisöissään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kehitysvammaiset tai muuten oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea ja apua tarvitsevat ikääntyvät aikuiset (40+), jotka:
- asuvat hankkeen toiminta-alueella Pohjois-Karjalassa
- ovat toimintaan osallistuvien työ- ja päivätoimintayksiköiden asiakkaita ja/tai tuetusti työllistettyjä
- ovat osin tai kokonaan työelämän ulkopuolella

Kehitysvammaisten tai muuten oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea ja apua tarvitsevien ihmisten kanssa työskentelevät työntekijät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kehitysvammaiset tai muuten oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea ja apua tarvitsevien ihmisten läheiset.

Työntekijät, jotka tekevät työtä maahanmuuttajien, ikäihmisten tai muuten sellaisten erityisryhmien kanssa, jotka voisivat hyötyä hankkeessa tuotetusta materiaalista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 405

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 647

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 105 405

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 647

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Lieksa, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 63

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty erillistä analyysia sukupuolinäkökulmasta vaan hankkeen tavoitteet liittyvät laajemmin vammaisten ihmisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ei vain sukupuoleen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu valtavirtaistamisen periaate siten, että hankkeen teema - ikääntyminen, työ- ja toimintakyky - valtavirtaistetaan koskemaan myös kehitysvammaisia ihmisiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, joka edistää myös sukupuolten tasa-arvoisuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toiminnassa ei edistetä luonnonvarojen käytön kestävyyttä, mutta ei myöskään rasiteta luonnonvaroja normaalia arkitoimintaa enempää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole negativiisia tai positiviisia vaikutuksia ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeessa ei suoraan edistetä kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta, mutta hankkeella edistetään yhteisöjen ja työelämän monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei edistä, mutta ei myöskään vaikuta negatiivisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa edistetään ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten työ- ja toimintakykyä, jolla edistetään heidän mahdollisuuksiaan osallistua paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeessa lisätään osallisuutta ja osaamista sekä työ- ja toimintakykyä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hankkeella edistetään välittömästi ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointia ja välillisesti vaikutetaan heidän yhteisöjensä ja lähipiirinsä hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 10 9
Hankkeessa edistetään YK:n Vammaissopimuksen tavoitteita ja vammaisten ihmisten tasa-arvoa yhteisöissään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Hankkeessa edistetään YK:n Vammaissopimuksen tavoitteita työelämäosallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen sekä kehitetään tukea, joka vastaa heidän tarpeisiinsa.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeessa kehitetään toimintaan osallistuvien yhteisöjen toimintakulttuuria.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei negatiivisia tai positiviisia vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-