Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22891

Hankkeen nimi: Päästölaskennalla kohti hiilineutraaliutta

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0451754-1

Jakeluosoite: Puijonkatu 30, 2. krs

Puhelinnumero: 0207211400

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.ktshc.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppo Hoffrén

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: company(at)ktshc.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405120779

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Polku hiilineutraaliuteen ja päästölaskennan konkretisoiminen vaatii yrityksiltä osaamista, jota heillä ei vielä laajamittaisesti ole. Päästölaskennalla saatua tietoa ei osata vielä riittävästi hyödyntää pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Kohderyhmänä ovat pohjois-savolaiset pk-yritykset, jotka haluavat kehittää yritystään ja tapaansa toimia vähentämällä päästöjä ja päästä kohti hiilineutraaliutta.

Hanke sisältää:
- kartoituksen pohjois-savolaisten pk-yritysten valmiudesta päästölaskennan tekemiseen ja toteutuksen tasosta
- Koulutusta päästölaskennan toteuttamisesta ja hiilijalanjäljen pienentämismahdollisuuksista ja keinoista koko yritysryhmälle
- Yrityskohtaisen analyysin kunkin osallistuvan yrityksen valmiudesta päästölaskennan toteuttamiseen
- Yrityskohtaiset laskelmat ja kehittämissuunnitelmat päästöjen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat pohjois-savolaiset pk-yritykset, jotka haluavat kehittää yritystään ja tapaansa toimia vähentämällä päästöjä ja päästä kohti hiilineutraaliutta.

Hanke on suunniteltu toteuttavan niin, että ensin tehdään kartoitus pohjois-savolaisten pk-yritysten päästölaskennan tasosta ja tarpeesta kyselytutkimuksena, jota tarvittaessa täydennetään puhelinhaastatteluilla. Kartoitukseen osallistuneista valitsemme 15 yritystä, joiden liiketoiminnalle päästölaskennan kehittäminen/toteuttaminen on tarpeellista ja ajankohtaista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Mukana olevien pk-yritysten asiakaskunta ja henkilöstö. Muut kuin hankkeessa mukana olevat pohjois-savolaiset pk-yritykset, niiden avainhenkilöt ja henkilöstö. Laajemmin ajateltuna koko pohjois-savolainen elinkeinoelämä ja jopa yhteiskunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 377

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 214

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 377

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 214

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Kiuruvesi, Keitele, Kaavi, Tervo, Tuusniemi, Siilinjärvi, Vesanto, Kuopio, Rautavaara, Joroinen, Varkaus, Leppävirta, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa tehdyn toimintaympäristöanalyysin perusteella on todettu hanke sukupuolineutraaliksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, koska molemmilla sukupuolilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali eikä sen päätavoite ole tasa-arvon edistäminen vaan osallistuvien yritysten kilpailukyvyn parantaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeessa lisätään osallistujien tietoa ja osaamista vastuullisuuden kehittämisessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Osallistujat oppivat huomioimaan ilmastoystävälliset toimintatavat liiketoiminnassaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hankkeessa otetaan huomioon materiaalien kierrättäminen. Osallistuvien yritysten toiminnanmuutoksella on tavoite vähentää haitallisia vaikutuksia ja isossa kuvassa turvata maailman biokapasiteettiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hankkeen tavoitteena on pienentää osallistuvien yritysten hiilijalanjälkeä. Uusiutuvien energialähteiden käyttö on osa sitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeen tavoitteena on pienentää osallistuvien yritysten hiilijalanjälkeä. Paikallisten resurssien ja palveluiden hyödyntäminen pienentää hiilijalanjälkeä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Paikallisen osaamisen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
On mahdollista, että hankkeen tiimoilta osallistuvat yritykset suunnittelevat uudestaan logistiikkaansa ja löytävät vaihtoehtoisia sekä päästöystävällisempiä toimintatapoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Parantaa yrityksen osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia samalla turvaten henkilöstön hyvinvoinnin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen. Kaikkia osallistujia kohdellaan samanarvoisesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeessa edistetään ympäristötietoutta yrityksissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Päästölaskennan toteuttaminen ja yrityksen hiilineutraaliuden suunnittelu vaatii pk-yrityksiltä osaamista, jota heillä ei tavallisesti vielä ole. Päästölaskennalla saatua tietoa ei myöskään osata riittävästi hyödyntää pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Tämän hankkeen kohderyhmänä olivat pohjoissavolaiset pk-yritykset, jotka halusivat kehittää yritystään ja toimintatapaansa vähentämällä päästöjä ja päästä kohti hiilineutraaliutta.

Hanke sisälsi ensimmäisessä vaiheessa kartoituksen pohjoissavolaisten pk-yritysten valmiudesta päästölaskennan tekemiseen ja toteutuksen tasosta. Tämän pohjalta suunniteltiin kohderyhmän tarpeiden mukaista koulutusta päästölaskennan toteuttamisesta sekä hiilijalanjäljen pienentämismahdollisuuksista ja keinoista yritysryhmälle yhteisesti. Osaamisen kehityttyä osallistujayrityksissä tehtiin yrityskohtaiset analyysit kunkin osallistuvan yrityksen valmiudesta päästölaskennan toteuttamiseen. Lopuksi laadittiin konsulttien ohjauksessa kullekin osallistuvalle yritykselle yrityskohtainen päästölaskelma, suunnitelma hiilijalan pienentämiseen ja hahmotelma yrityksen polusta kohti hiilineutraaliutta.

Kaikkien osallistuneiden yritysten päästölaskennassa tunnistettiin keskeiset päästöjen vähennysmahdollisuudet. Useimmissa tapauksissa huomattiin, että päästöjen vähennykset tarkoittavat myös taloudellisen tuloksen paranemista poltto- ja raaka-aineiden käytön tehostuessa ja hävikin vähetessä. Myös uusiutuvan energian ratkaisut, joita yrityksissä on jo toteutettu tai suunnitellaan, ovat pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkeviä.

Hanke toteutettiin ajalla syyskuu 2022 – elokuu 2023. Kaikki hankkeet tavoitteet, työpaketit ja suunnitelman mukaiset tuotokset saatiin tehtyä. Osallistujien palaute hankkeesta oli pääosin hyvää tai erinomaista.