Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22892

Hankkeen nimi: Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 0294465000

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vainio Petra

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petra.vainio(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447080146

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid-19 pandemia ja poikkeusaika on mullistanut työnteon luonteen lähes jokaisella työpaikalla ja etenkin se on haastanut asiantuntijaorganisaatioita. Hybridityö voi tarkoittaa muun muassa itsenäistä työskentelyä kotona, virtuaalisia tapaamisia, kasvokkaista sparrausta ja tiimityöskentelyä toimistolla. Erilaisten työskentelytapojen kirjo vaatii sopeutumista ja muutosvalmiutta paitsi työntekijöiltä myös esihenkilöiltä. Hybridijohtamisessa tarvitaan kykyä proaktiivisesti visioida tulevaa ja kriisivalmiutta muutostilanteiden ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa vuorovaikutustaitoja ja avoimuutta, organisointitaitoja sekä innostavuutta.

Hankkeen tavoitteena on muutoskyvykkyyttä edistävän visuaalisen hybridityömallin rakentaminen. Tähän päästään seuraavien alatavoitteiden kautta:

1. Itsensä johtaminen työhyvinvoinnin edistäjänä
2. Hybridijohtaminen ja kriisitilanteiden hallinta sekä niihin varautuminen
3. Organisaation muutos- ja innovaatiokyvykkyyden vahvistaminen yhteiskehittäen

Hanke toteutetaan kolmen toisiaan täydentävän työpaketin ja niiden alla toteutettavien toimenpiteiden avulla. Kehittämistoimenpiteissä huomioidaan kolme eri tasoa: yksilö - johto - yhteisö.

Hankkeen tuloksena syntyy visualisoitu hybridityön malli, jossa kuvataan hyviä käytänteitä sekä uudenlaisia toimintatapoja hybridityöhön ja hybridityön johtamisen kehittämiseen. Malli on kuvattu raportissa, jota levitetään muiden asiantuntijaorganisaatioiden käytettäviksi ja niistä viestitään myös muille sidosryhmille, mukaan lukien työelämän kehittämisverkostot ja muut työelämä- ja kasvupalvelutoimijat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Covid-19 pandemia vauhditti asiantuntijaorganisaatioiden siirtymistä hybridityöhön. Pandemian jälkeen hybridityöstä näyttää tulleen uusi työnteon malli. Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk- yritykset ja -organisaatiot, joissa tehdään asiantuntijatyötä. Näissä yrityksissä valtaosa henkilöstöstä tekee hybridityötä sekä organisaatioiden (hybridityötä) henkilöstö on kiinnostunut oman työn ja työtapojen kehittämiseen muuttuneessa työkulttuurissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hybridityöntekijän työhyvinvoinnin parantuminen, kuormituksen ja palautumisen tasapainottuminen, vaikuttaa positiivisesti työntekijän työhön ja vapaa-aikaan.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat myös työhyvinvointivalmennusta ja työterveyshuoltoa tarjoavat yritykset ja yritysten henkilökunta sekä työterveyshuollon, työhyvinvoinnin sekä esimiestyön ja johtamisen kehittämisestä vastaavat asiantuntijat, jotka voivat hyödyntää hankkeen kokemuksia, tuloksia ja tuotoksia omassa työssään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 097

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 83 456

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 130 129

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 104 327

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Asikkala, Kärkölä, Sysmä, Lahti, Hollola, Hartola, Iitti, Orimattila, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on etsitty tietoa muutoskyvykkyyteen ja työhyvinvointiin liittyvistä sukupuolten välisistä eroista etenkin tietotyöhön liittyen. Tietoa on hyvin vähän tarjolla tai tieto liittyy työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ja sitä kautta mm. työhyvinvointiin. Hankkeeseen osallistuu sekä nais- että miestyöntekijöitä sekä esihenkilöitä. Kaikessa toiminnassa huomioidaan sukupuolten erot ja erilaiset työ- ja elämäntilanteet. Tässä hankkeessa tavoitteet ovat yhtenevät kaikille sukupuolille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työpajoissa voidaan nähdä, esiintyykö eri sukupuolen edustajilla erilaisia tarpeita, joiden pohjalta toimintatapoja kehitetään. Ja edelleen voidaan toimenpiteitä suunnata niin, että se vastaa eri sukupuolten erilaisia tarpeisiin. Työpajoista esiin tullutta tietoa voidaan hyödyntää myös toimintakulttuuriin vaikuttavan viestinnän suunnittelussa sekä johtamisosaamisessa. Toimenpiteitä toteutettaessa havainnoidaan ja analysoidaan esiin nousseita kehittämistarpeita sukupuolinäkökulmasta, esimerkiksi eri organisaatioden ja eri tehtävässä toimivien henkilöiden asenteiden ja kokemusten kautta. Tietoa analysoidaan sukupuolinäkökulma huomioiden, tähän käytetään esimerkiksi THL:n tasa-arvotieto-sivustoa tai SUVAUS-menetelmää, jolla arvioidaan sukupuolivaikutuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hankkeessa kehitetään hybrityömalli, jolla on vaikutusta mm. vähentämällä työntekijöiden moottorikulkuneuvoilla tapahtuvaa liikkumisen tarvetta ja siten ilmastoon kohdistuvaa kuormitusta- sekä toimitilojen tarpeita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke tukee työllisyyttä asuinpaikasta riippumatta. Alueen kehittymisen kannalta on olennaista, että osaavaa, koulutettua sekä motivoitunutta työvoimaa on saatavilla ja työtä voi tehdä paikasta riippumatta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessa kehitetään hybridityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä hybridijohtamisosaamista. Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia työntekijöitä. muutosvalmis hybridityöyhteisö tuottaa yhdessä parempia ja innovatiivisempia tuotteita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke tähtää hybridityön kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen. Niillä on suora yhteys myös työntekijöiden muuhun terveyteen ja hyvinvointiin. Hankkeessa myös lisätään hybridityöntekijöiden osallisuutta koko työyhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen. Johtamisen paranemisella on työntekijän hyvinvointia lisäävä vaikutus.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Työpajoissa voidaan selvittää eri sukupuolten tarpeet ja haasteet, joiden pohjalta työskentelytapoja voidaan lähteä kehittämään. Työpajoista esiin tullutta tietoa voidaan hyödyntää myös työyhteisön toimintakulttuuriin vaikuttavan viestinnän suunnittelussa. Johtamisvalmennuksissa harjaannutaan edistämään tasa-arvoa työyhteisössä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke kohdentuu hybridityötä tekeviin, jotka ovat olleet aliedustettuina työelämän kehittämistoimenpiteissä. Tämä kohderyhmä on kuitenkin lisääntynyt viimeisten parin vuoden aikana roimasti. Hankkeessa huomioidaan hybridityöntekijöiden muutoskyvykkyyteen ja tuottavuuteen vaikuttavia erityispiirteitä ja pilotoidaan nämä erityispiirteet huomioivia uusia työskentelytapoja. Johtamisvalmennuksissa huomioidaan yhdenvertainen johtaminen työskentelypaikasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä -hankkeen päätavoitteena oli tuottaa visuaalinen malli asiantuntijatyön tekemisestä etänä ja hybridisti. Materiaali malliin saatiin kahden eri valmennusprosessin tuotoksena. Toinen valmennussarja oli suunnattu asiantuntijatyötä tekeville ja toinen esihenkilöille ja johtajille. Valmennukset toteutettiin keväällä 2023, jonka jälkeen niistä saatu tieto ja valmennuksissa käytetetyt teoriat ja menetelmät mallinnettiin. Malli koottiin kolmen eri näkökulman mukaisesti: asiantuntijatyön, johtamisen ja organisaatioiden parempien hybridityöntaitojen näkökulmista. Malli on saatavilla osoitteessa lab.fi/hymy:

Hankkeen valmennuksissa käsiteltiin itsen johtamista, hyvinvointia, työssä jaksamista, vuorovaikutusta ja motivaatiota. Kaikkea läpileikkasi ajatus nykytyöelämän monipaikkaisuudesta ja sen tuomista vaatimuksista. Hankkeen aikana huomattiin, että monet hybridityöhön liittyvät asiat ovat organisaatiotasolla vielä keskustelematta eikä niihin ole yhdessä sovittuja toimintamalleja tai yksilöillä työkaluja. Tarvetta pitkäaikaiselle muutoksen johtamiselle on olemassa edelleen. Hankkeen osallistujat kokivat hyötyvänsä erityisesti hybridityöhön liittyvien asioiden sanallistamisesta, jäsentämisestä ja siitä, että valmennuksissa oli aikaa reflektoida omaa työn tekemisen tapaa ja saada arkeen toimivia tapoja tauottaa työtä, hallita arkea ja huolehtia työssä jaksamisesta.