Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22893

Hankkeen nimi: Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab)

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: 0406550555

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sami Jantunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.jantunen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405025071

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen luo perustan uudelle eurooppalaiselle digitaaliselle teollisuudelle, jossa avointa lähdekoodia käytetään siihen, missä se parhaiten toimii – innovoimaan, muuttamaan markkinaa ja edistämään digitaalista itsemääräämisoikeutta. Olipa kyse sitten pilvestä, tekoälystä, kyberturvallisuudesta tai IoT:sta, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat innovaation ytimessä. Tässä Euroopalla on nyt erinomainen mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä.

Tällä hetkellä avoimen lähdekoodin hyödyntämistä ei vielä edistetä riittävän systemaattisesti. Tämän lisäksi elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden yhteistyössä ja elinkeinolähtöisen TKI- toiminnan tukemisessa on edelleen kehittämisen varaa. Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden työn tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin, nopeammin ja laajemmin liiketoiminnassa. Yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla voitaisiin tukea avoimen lähdekoodin käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä. Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen on myös keskeistä ja tätä tavoitetta voitaisiin edistää profiloitumalla avoimen lähdekoodin osaamiskeskittymäksi. Tämä loisi edellytyksiä kytkeytyä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä arvoverkkoja.

Tässä hankkeessa vahvistetaan eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeessa pyritään tiiviiseen vuorovaikutukseen yritysten kanssa, jotta voidaan tutkia ja ymmärtää paremmin yritysten avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämismahdollisuudet, sekä osaamistarpeet. Hankkeen tuloksena syntyy toimenpidesuunnitelma avoimen lähdekoodin osaamiskeskuksen perustamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä kiinnostuneet eteläsavolaiset yritykset ja organisaatiot. Hankkeessa tutkitaan organisaatioiden kiinnostus hyödyntää avoimen lähdekoodin ratkaisuja digitalisaation tukena, sekä tunnistetaan yritysten osaamisvajeet avoimen lähdekoodin hyödyntämiseen liittyen. Selvitysten pohjalta luodaan suunnitelma palvella yrityksiä avoimen lähdekoodin hyödyntämisen tukemiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa lisätään elinkeinoelämän yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten ja muiden koulutuksen järjestäjien, sekä muiden kehittämistoimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla lisäämme verkostoitumista niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja edistämme yllä kuvattujen toimijoiden työn vaikuttavuutta elinkeinoelämän hyväksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 235 244

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 211 928

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 277 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 249 941

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Mikkeli, Puumala, Pieksämäki, Sulkava, Enonkoski, Pertunmaa, Rantasalmi, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 28

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ratkaistavilla ongelmilla ja hankkeen toimintaympäristöllä ei ole suoraa vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon ja sen toteutumiseen. Hanke työllistää sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa ratkaistavilla ongelmilla ja hankkeen toimintaympäristöllä ei ole suoraa vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon ja sen toteutumiseen. Hanke työllistää sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeessa pyritään edistämään avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämistä, joiden avulla voidaan mm. edistää myös luonnonvarojen käytön kestävyyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hankkeessa pyritään edistämään avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämistä, joiden avulla voidaan mm. edistää myös ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen tarkoitettuja digitaalisia ratkaisuja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen avulla edistetään elinkeinoelämälähtöistä TKI-työtä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hanke edistää elinkeinoelämälähtöistä TKI-toimintaa, millä on suotuisa vaikutus aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Hankkeessa pyritään edistämään avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämistä, joiden avulla voidaan kehittää ratkaisuja myös liikkumisen ja logistiikan alalle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen luo perustan uudelle eurooppalaiselle digitaaliselle teollisuudelle, jossa avointa lähdekoodia käytetään siihen, missä se parhaiten toimii – innovoimaan, muuttamaan markkinaa ja edistämään digitaalista itsemääräämisoikeutta. Olipa kyse sitten pilvestä, tekoälystä, kyberturvallisuudesta tai IoT:sta, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat innovaation ytimessä. Tässä Euroopalla on nyt erinomainen mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä.

Tällä hetkellä avoimen lähdekoodin hyödyntämistä ei vielä edistetä riittävän systemaattisesti. Tämän lisäksi elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden yhteistyössä ja elinkeinolähtöisen TKI- toiminnan tukemisessa on edelleen kehittämisen varaa. Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden työn tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin, nopeammin ja laajemmin liiketoiminnassa. Yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla voitaisiin tukea avoimen lähdekoodin käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä. Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen on myös keskeistä ja tätä tavoitetta voitaisiin edistää profiloitumalla avoimen lähdekoodin osaamiskeskittymäksi. Tämä loisi edellytyksiä kytkeytyä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä arvoverkkoja.

Tässä hankkeessa vahvistettiin eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeessa toteutettujen koulutustilaisuuksien, sekä organisaatiokohtaisen vuorovaikutuksen myötä lisättiin ymmärrystä avoimen lähdekoodin osaamistarpeista, sekä hyödyntämismahdollisuuksista Etelä-Savossa. Tämän tuloksena luotiin toimenpidesuunnitelma avoimen lähdekoodin osaamiskeskuksen perustamiseksi Etelä-Savoon.