Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22895

Hankkeen nimi: Hallitukset töihin Hämeessä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen Hallituspartnerit ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2623764-7

Jakeluosoite: c/o Seija Kraft Tapionsalo, Vanhatie 24 C as 10, 15240 LAHTI

Puhelinnumero: 0405579026

Postinumero: 15240

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: https://hame.hallituspartnerit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kraft Tapionsalo Seija Kaarina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kraftseija(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405579026

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HALLITUKSET TÖIHIN HÄMEESSÄ

Hallitukset töihin Hämeessä-hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten kyvykkyyttä hallita ja hyödyntää
pandemian aiheuttamia muutoksia yritysten toimintaympäristössä sekä lisätä yritysten kyvykkyyttä hyödyntää vihreän
siirtymän tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia hallitustyön kautta.
Hankkeen aikana kontaktoidaan 120 Päijät-Hämäläistä ja Kanta-Hämäläistä pk- ja startupyritystä, joille järjestetään vertaisoppimiseen
perustuvia Hallitusklinikka-tapaamisia ja case-esimerkkeihin pohjautuvia tilaisuuksia. Sadalle yritykselle tuotetaan
yrityskohtainen Hallitusanalyysi, jonka avulla yritys voi hakea tarvitsemaansa uutta osaamista hallitukseensa.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Hämeen kauppakamarin, LABin (StartHub, LADECin (Lahden seudun kehitys),Linnan kehityksen, Forssan yrityskehityksen, Heinolan kaupungin ja Riihimäen YritysVoimala Oy:n kanssa.

Hankkeen tuloksena kohdeyritysten muutoskyvykkyys on vahvistunut ja ne pystyvät ottamaan huomioon entistä
paremmin vihreän siirtymän mahdollisuudet liiketoiminnassaan hallitustyön ja strategian näkökulmasta. Hallitustyöstä
tulee alueen pk-yritysten keskuudessa tunnistettu ja käytetty työkalu yritysten työkalupakkiin. Arviolta kolmekymmentä
kohdeyritystä tulee ottamaan uutta osaamista hallitukseensa kahden vuoden kuluessa Hallitusanalyysin jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämäläiset ja Kanta-Hämäläiset pääsääntöisesti alle 50 henkilöä työllistävät kehitys- ja kasvuhakuiset mikro- ja pienyritykset sekä skaalautuvat ja kansainvälistyvät startup-yritykset, jotka ovat halukkaita kehittämään hallitustoimintaansa. Palvelu on maksutonta kaikille yrityksille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kohdeyritysten omistajat, hallituksen jäsenet, johto, työntekijät sekä alueen kunnat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 567

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 024

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 567

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 60 024

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Päijät-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Lahden, Hämeenlinnan

Kunnat: Loppi, Padasjoki, Hämeenlinna, Asikkala, Ypäjä, Hausjärvi, Jokioinen, Tammela, Kärkölä, Sysmä, Lahti, Hollola, Riihimäki, Humppila, Forssa, Hattula, Hartola, Iitti, Orimattila, Janakkala, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 81

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 10

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Usein naiset hakeutuvat toimialoille, joissa yrityksen ei ole ajateltukaan kasvavan, joten hallitustyötä ei olla harkittukaan. Kuitenkin hallitustyön kautta voisi syntyä aivan uusia näkökulmia ja ideoita kehittää toimintaa laajemmaksi esim. verkon kautta. Tutkimustuloksia naisten osuudesta hallituksissa on tehty Suomessa vain pörssiyhtiöiden ja valtio-omisteisten yhtiöiden osalta. Keväällä 2023 julkaistaan ministeriön tutkimus, josta ennakkotietona vuonna 2021 naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksen jäseninä olisi 29 % ja listaamattomien yhtiöiden hallituksissa olisi naisia vain 19.%, Tilastokeskuksen vanhasta julkaisusta ”Yrittäjät Suomessa 2017 löytyy hieman taustietoa mm. sukupuolen mukaisesta toimialarakenteesta ja kasvuhalukkuudesta. Tilaston mukaan ei ole niin suurta eroa sukupuolen mukaan työllisten ja palkansaajien välillä. Mutta kun tarkastellaan yrittäjänä toimivia, huomataan, että naisten osuus on suunnilleen puolet miesten määrästä. Työnantajayrittäjissä taas naisten osuus on vain vajaa kolmannes miehiin verrattuna. Yksinyrittäjissä naisten osuus onkin jo 70 %. Huomattavaa on, että yrittäjäperheen jäsenien osuus on lähes sama naisten ja miesten välillä. Hämeestä on vaikea löytää paikallista tietoa, mutta erikoisasiantuntijana haastateltu Hämeen Kauppakamarin toimitusjohtaja vahvistaa, että jakauma niin Päijät-HÄmeessä kuin Kanta-HÄmeessäkin noudattelee valtakunnallista linjaa. Samalla hän vahvistaa myös otaksuman, että mitä pienempiin yrityksiin mennään, on naisten osuus hallituksissa vieläkin pienempi kuin esim. pörssiyhtiössä. Suomesta löytyy kyllä paljon tyttärien perimiä, menestyviä ja kohtuullisen kokoisia perheyrityksiä, joissa tyttäret ovat johdossa ja hallituksessa. Esim.Päijät-Hämeessä esimerkkeinä Luhta, Oilon ja Kemppi ja vähän pienempänä yrityksenä esim. Ferroplan Oy. Lähtökohtaisesti Suomessa naisten mahdollisuudet kiriä miesten rinnalle näissä tilanteissa olisivat erinomaiset, koska Suomessa on mahdollisuus kouluttautua sukupuolesta ja varallisuudesta riippumatta. Naiset ovat miehiä kriittisempiä suostumisessaan johto- ja hallitustehtäviin. Naiset vetoavat helpommin ruuhkavuosiin, kiireiseen elämään ja katkoihin työuralla. Tähän liittyen olen haastatellut aihetta tutkinutta Tarja Ilvosta, joka on CEO ja Partner InHunt Boards Oy ja InHunt Oy:llä Senior Headhunter.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tuodaan esille tasa-arvonäkökulmat konsultaatiokäynneillä ja tilaisuuksissa sekä viestinnässä. Ammattimainen hallitus osaa ottaa nämä oikealla tavalla huomioon johtaessaan yritystä. Hankkeen kautta kohdistetaan viestintää ja tilaisuuksia naisvaltaisille toimialoille ja naisten omistamiin yrityksiin sekä naisyrittäjäjärjestöjen kautta. Hämeestä löytyy lukuisia naisten perimiä ja johtamia yrityksiä.Näitä yrityksiä voidaan käyttää esimerkkeinä tuoden puhujiksi tilaisuuksiin menestyneitä naisjohtajia tai tehdä podcasteja heidän kanssaan ja pyytää vieraskynäkirjoituksia kotisivuillemme. Lisäksi Hämeestä löytyy hyviä naisten perustamia yrityksiä, jossa on kehitetty ihan uutta liiketoimintaa esim. Geeko Kids Oy ja Studio Savon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on auttaa yrityksiä Hämeessa kehittämään toimintaansa ja tekemään oikeita strategisia valintoja kehittämällä hallitustyötä ja valitsemaan hallituksiin oikeanlaista osaamista. Hankkeessa tuodaan esille tasa-arvonäkökulma, erityisesti naisvaltaisilla toimialoilla, joissa useimmiten on perinteisesti ajateltukin pidettävän yritykset pienenä. Tuodaan viestinnässä case-esimerkkejä, joissa on löydetty uusia skaalautuvia liiketoimintaideoita perinteiselläkin naisvaltaisella toimintakentällä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeessa yrityskonsultaatioissa keskustellaan laajasti myös vastuukysymyksistä ja kestävän kehityksen periaatteet tulevat keskustelussa aina esille. Lisäksi hankkeessa on mukana startup-yrityksiä, joilla osalla on vahvasti liiketoiminnan ideana kehittää ratkaisuja, jotka helpottavat luonnon kuormitusta ja edistävät ihmisten hyvinvointia. Kun yrityksiin saadaan ulkopuolisia hallitusammattilaisia, tulee se näkymään yrityksen arvoissa ja vastuukysymysten ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeessa yrityskonsultaatioissa keskustellaan laajasti myös vastuukysymyksistä ja kestävän kehityksen periaatteet tulevat keskustelussa aina esille. Lisäksi hankkeessa on mukana startup-yrityksiä, joilla osalla on vahvasti liiketoiminnan ideana kehittää ratkaisuja, jotka helpottavat luonnon kuormitusta ja edistävät ihmisten hyvinvointia. Kun yrityksiin saadaan ulkopuolisia hallitusammattilaisia, tulee se näkymään yrityksen arvoissa ja vastuukysymysten ratkaisuissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Yritysten kehittäminen ja hallitustyön edistäminen luo pohjan kaikelle kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Hankkeessa yrityskonsultaatioissa keskustellaan laajasti. Hankkeen kautta tehtävät maksuttomat konsultaatiokäynnit ovat yrittäjälle mahdollisuus pohtia puolueettoman asiantuntijan kanssa yrityksensä tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi, jos yrittäjä päätyy riippumattomaan tukeen advisorin tai hallitusammattilaisen hakemiseen yritykseen, tukee tämä yrittäjän hyvinvointia ja samalla heijastunee koko yrityksen henkilöstöön positiivisesti työhyvinvoinnin kannalta. Osaava johtamisen ja hallitusammattailainen osaa auttaa myös työhyvinvoinnin näkökulmasta, mikä on äärimmäsein tärkeä asia nykyisn erittäin keskeisen asian, kuin työvoiman saatavuuden näkökulmasta, kuten myös sen, että saadaan nykyiset työntekijät voimaan paremmin, pysymään terveinä ja työkykyisinä, sekä sitoutumaan työnantajaansa.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Suomessa tasa-arvo kysymykset ovat hyvällä mallilla, mutta yritysten johtamisessa on nämä kysymykset kuitenkin huomioitava ja kaikessa toiminnassa -kuten hallitustyössä on syytä ottaa tasa-arvon toteutuminen huomioon. Hankkeessa tasa-arvokysymykset tuodaan tarpeellisissa kohdissa esille ja noudatetaan tasa-arvon toteutumisen periaatteita. Pidetään tilaisuuksia, tehdään kirjoituksia ja haastatteluja tuoden hyviä esimerkkejä naisten johtamista yrityksistä ja naisten roolista hallitustyössä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeessa yhteiskunnalliset ja kulttuuriset yhdenvertaisuusperiaatteet otetaan huomioon ja tuodaan esille niin konsultaatiokäynneissä. Ammattimainen hallitus tuo yrityksiin näkökulmaa ja ymmärrystä, miten yhdenvertaisuusperiaatteet toteutuvat kaikissa yrityksen toiminnoissa. Työvoiman saatavuus on tänä päivänä aika monen alan ja yrityksen ongelma. Siinä tarvitaan ulkomailta osaavaa työvoimaa paikkaamaan osaamis-ja tekijävajetta. Jotta tämä onnistuisi, hankkeessa on tarkoitus tuoda sekä konsultaatiokäynneillä että viestinnässä esille näkökulmaa, miten yrityksen tulisi kehittää monimuotoisuuden näkökulmasta toimintaansa, jotta olisi helpompaa ottaa eri taustoista henkilöitä töihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

ELY-keskuksen hanke ”Hallitukset töihin Hämeessä” mahdollisti hallitusanalyysin sadalle Hämeen pk-yritykselle maksutta 1.1. – 30.11.2023 välisenä aikana. Toteuttajana toimi Hämeen Hallituspartnerit ry, jossa tehtiin käytännön hanketyöt: verkostoituminen, yhteistyö, markkinointi, kontaktointi, konsultaatiot ja niiden jälkiraportointi ja hoito sekä hankkeen seuranta, raportointi, arkistointi ja maksatushakemukset. Käytännön työn suoritti yhdistyksen määräaikainen/osa-aikainen toiminnanjohtaja, joka hankkeen aikana toimi pääosin hankkeen parissa sen projektipäällikkönä ja toteuttajana.
Hankkeen tavoitteena on ollut auttaa pk-yrityksiä erityisesti toimintaympäristön muutosten ja pandemian vaikutusten osalta: sparrata haasteissa ja etsiä mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen, laajentamiseen tai suunnan muutokseen painottuen hallitustyön tuomiin hyötyihin yrityksen menestyksen turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa.
Hankkeen kautta on ollut mahdollista tarjota konsultaatiota myös pieniin yrityksiin ja startuppeihin, jotka eivät vielä ole hakemassa riippumatonta hallituksen jäsentä. Hankkeen kautta on kasvatettu Hämeen pk-yrityksissä osaamista ja ymmärrystä hallitustyön merkityksestä. Keskustelujen ja palautekyselyn perusteella tiedämme, että moni kohtaamistamme yrityksistä lähtee hakemaan hallitustyöhönsä ammattimaisuutta ja apua yrityksensä strategiseen kehittämiseen. Hankkeen kautta konsultoiduista isommista yrityksistä jo noin 15 % on jo antanut analyysin jälkeen toimeksiannon Hämeen Hallituspartnereille hallitusjäsenen hausta.
Päijät- ja Kanta-Hämeessä on hallitusanalyyseja hankkeen kautta vuonna 2023 tehty 83 yritykselle kattavasti koko Hämeen alueella (Lahti, Hämeenlinna, Heinola, Riihimäki, Forssa, Orimattila, Asikkala, Hartola, Janakkala). Mukana on ollut yrityksiä hyvin erilaisilta toimialoilta: valmistavaa teollisuutta, rakennusalan, hoiva-alan, kuljetusalan yrityksiä, konsultointia, lakimiespalvelua jne. Yritysten pääasiallinen liikevaihto on ollut 0,5 – 2,0 miljoonaa euroa, mutta mukana on ollut myös aivan pieniä yhden henkilön yrityksiä, juuri perustettuja yrityksiä, startuppeja sekä muutama isompi yritys (suurin liikevaihto 50 milj.euroa).
MIKSI HALLITUSANALYYSI
- merkityksellistä työtä PK -yritysten parissa
- palautteet innostavia, liitteenä yhteenveto palautekyselystä, joka on tehty hankkeen kautta konsultoiduille yrityksille joulukuussa 2023 ja uusintakierros vielä tammikuun 2024 alussa.
- yrityksen sparrausta startupista jo pitkään toimineisiin yrityksiin
- parhaimmillaan tukena silloin, kun yrityksessä on aito halu lähteä kehittämään hallitustyötä.
Hankkeessa hallitusanalyysi sisältää 2 – 8 tunnin konsultaation yrityksessä. Valmiin mallipohjan avulla konsultaatiossa käydään läpi yrityksen perustoimintaa, luvut ja tavoitteet parin vuoden säteellä, strategia sekä erityisesti omistajastrategia. Sen jälkeen tehdään analyysiosio, jossa määritellään liiketoiminnan kaikkien osa-alueiden tärkeys yritykselle numeroin ja arvioidaan kuhunkin osa-alueeseen käytetty aika/panos/osaaminen ja kirjoitetaan ylös kommentit, näkemykset, tavoitteet ja ideat, mitä kunkin osa-alueen osalta keskustelussa tulee ilmi.
Analyysin lopputuloksena yritys saa konsultaation jälkeen käyttöönsä raportin, jota voi hyödyntää esim. toiminnan kehittämisessä tai hallitusjäsenen haussa (yrityksen tarvitseman profiilin määritys). Uuden hallitusjäsenen perehdytyksessä raportti toimii loistavasti.

TILAISUUKSIA HANKKEEN EDISTÄMISEKSI JA YRITYSTEN OSAAMISEN KASVATTAMISEKSI
Hankkeen aikana on järjestetty useampi tilaisuus, joissa hanketta on markkinoitu ja joissa hallitustyön roolin merkitystä on tuotu esille. Tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä Linnan Kehityksen, Heinolan Kaupungin, Lahden Yrittäjien, Asikkalan Yrittäjien ja Asikkalan kunnan, Orimattilan Yrittäjien ja Hämeen Kauppakamarin kanssa. Hankkeen loppupuolella pidettiin kaksi tilaisuutta Tulevaisuuden ennakointi -teemalla, joihin kutsuttiin hankkeessa mukana olleita yrityksiä sekä Hämeen Hallituspartnereiden jäseniä mukaan. Tilaisuudet järjestettiin sekä Hämeenlinnassa että Lahdessa. Muita suurempia tilaisuuksia oli Hämeenlinnassa maaliskuussa Linnan Kehityksen ja Hämeen Kauppakamarin kanssa yhteistyössä pidetty tilaisuus, jossa Sipe Santapukki kertoi Apulanta Oy:n tarinan ja jossa markkinoitiin Hallitukset töihin Hämeessä -hanketta. Tilaisuuden jälkeen starttasi Linnan Business-turnajaiset paikallisten yrittäjien kasvun tukemiseksi. Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana järjestettiin kymmenen tilaisuutta + kaksi erillistä hallitusklinikkaa, joissa hanketta markkinoitiin (Lahti, Hämeenlinna, Orimattila, Heinola, Asikkala). Ilman yhteistyökumppaneita ja näitä tilaisuuksia olisi ollut todella vaikea saada yrityksille sellaista ymmärrystä hankkeen tarjoaman konsultaation hyödyistä, että hankkeen tavoitteen mukainen konsultaatiomäärä olisi toteutunut. Hankkeen aikana tehtiin myös kylmäsoittoja, mutta tulos niiden osalta oli heikko.
HORISONTAALISET VAIKUTUKSET
Hanke on edistänyt kohdeyrityksissä vastuullisuutta, vihreää siirtymää ja myös tasa-arvokysymys on otettu huomioon kohdeyrityksien hakemisessa ja valinnassa.
TASA-ARVONÄKÖKULMA
Hankkeeseen on erityisesti haettu ja saatu mukaan naisten perustamia, johtamia ja omistamia yrityksiä, jotka muutoin eivät olisi tulleet tämän palvelun piiriin, koska usein ei ole ollut ajatuksenakaan muuta kuin itsensä työllistäminen saati hallitustyön hyödyt.
Naiset usein perustavat yrityksiä hoiva- tai kauneusalalle, eikä alussa ole ajatusta kasvuun tai muiden työllistämiseen. Paljon on myös naisia, jotka ovat perineet yrityksen, ja sitä kautta ovat jo suuremman yrityksen omistajia ja myös siirtyneet yrityksen johtoon. Mukana hankkeessa on ollut kolme naisten perustamaa hoiva-alan yritystä, jotka ovatkin kasvaneet miljoonayrityksiksi, ja joille on jo tullut ostotarjouksia. Näiden yritysten kanssa on ollut antoisaa sparrata näitä menestyksekkäitä naisia uuteen rooliin siirtymään oikeasti yritysjohtajiksi hoitotyöstä, johon ei enää ole aikaa yrityksen toiminnan laajuuden ja myös työnantajan roolin takia.
Erilaisten naisten omistamien/johtamien yritysten tapaaminen on tuonut myös enemmän näkökulmaa rohkaista naisia, joille yritystoiminta on vielä uutta ja jo alkutaipaleella, katsomaan tulevaisuuden näkymiä laajemminkin. Monille yrittäjille hankeen konsultaatio on toiminut myös henkisenä tukena, kun asioita on joutunut pohtimaan paljon yksin. Sparrauksesta on kiitelty kovasti matkan varrella.
VASTUULLISUUS JA VIHREÄ SIIRTYMÄ
Hankkeen konsultaatiossa on yhtenä osa-alueena vastuullisuus (ESG) ja vihreä siirtymä.
Tässä osiossa on käyty yritysten kanssa läpi ESG:n merkitys, mikä monille yrityksille on ollut vielä tuntematon käsite. Vastuullisuuden eri osa-alueiden läpikäynti on tuonut myös oivalluksia, esim. miten yritykset voivat markkinoida vastuullisuuttaan sekä jopa luoda yritykselleen kilpailuetua, miten he auttavat asiakkaitaan toimimaan vastuullisemmin. Toki myös on ollut tilanteita, joissa on yrittäjien kanssa löydetty ja todettu selkeitä