Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22897

Hankkeen nimi: Joustavan työn hyödyntämismallit

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2023 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kampusranta 11

Puhelinnumero: 0201243000

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Talvitie Pauliina Maaria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.talvitie(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408302382

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhteiskunnassa tapahtuva digitalisaation lisääntyminen, asiantuntijatyön kasvu, monipaikkaisuus ja yrittäjyyden kasvu yhdessä tarkoittavat, että yritysten on yhä useammin mahdollista hankkia tarvitsemaansa työtä ja asiantuntemusta sijainnista riippumatta tai perinteisen työsuhteen ulkopuolelta. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa yritykselle mahdollisuutta panostaa asioihin, jotka muuten jäisivät vähäisemmälle huomiolle (esim. markkinointitoimenpiteet tai henkilöstön kehittäminen) kustannusten kuitenkaan karkaamatta liiaksi. Asiantuntijat, joiden on vaikea löytää oman alansa työtehtäviä maakunnasta, voivat myydä osaamistaan yrittäjinä. Työntekijöiden ja työnantajien kohtaanto paranee ja alueen osaamispääomaa voidaan kasvattaa joustavampien työn mallien (etätyö, työaikajoustot, yrittäjyys) avulla.
Yrityksen näkökulmasta joustavan työn muodot tarjoavat vähemmän tunnettuja ja osittain uusiakin mahdollisuuksia hankkia asiantuntemusta yrityksen käyttöön. Joustavan työn malleja hyödyntämällä voidaan täydentää yritysten osaamisresursseja ja parantaa asiantuntijoiden mahdollisuuksia työllistyä myös pienyritysvaltaisemmilla alueilla. Asiantuntijat voivat tarvittaessa myydä, ja yritykset ostaa palveluita, myös oman maakunnan ulkopuolelta. Joskus yksinyrittämisen perusteena on työhyvinvoinnin kasvattaminen ja esimerkiksi työn ja perhe-elämän joustava yhteensovittaminen.
Tässä hankkeessa 1) tunnistetaan ja kuvataan joustavan työn toteuttamisen tapoja, joita yritykset ja yksinyrittäjät, itsensä työllistäjät ja kevytyrittäjät voivat käyttää resurssitarpeiden yhteensovittamisessa, 2) tunnistetaan ja haastatellaan edelläkävijäyrityksiä, 3) kehitetään joustavan työn hyödyntämismalleja sekä 4) lisätään tietoisuutta joustavan työn mahdollisuuksista kaikilla tasoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Etelä-Pohjanmaan alueen mikro- ja pk-yritykset sekä julkiset työorganisaatiot ja niiden johto, yksinyrittäjät, hybridiyrittäjät, itsensä työllistäjät ja kevytyrittäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat; kehittäjäorganisaatiot, yrittäjäjärjestöt, elinkeinotoimet, henkilöstöpalveluyritykset ja Etelä-Pohjanmaalla asuvat tai alueesta kiinnostuneet asiantuntijat, sekä oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää tuotettua materiaalia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 379

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 87 974

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Seinäjoki, Karijoki, Soini, Kurikka, Kauhava, Lapua, Lappajärvi, Alajärvi, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Kauhajoki, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Ilmajoki, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Maakuntien reuna-alueiden väestörakenteen muutokset kertovat, että sieltä muuttavat pois nuoret ja etenkin nuoret naiset. Työmahdollisuudet ovat vahvana edellytyksenä näillä alueilla asumiseen. Joustava työ tuo uusia mahdollisuuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Perherakenteet Etelä-Pohjanmaalla ovat vielä melko perinteiset. Tämä tarkoittaa naisten vahvaa roolia perheen arjen pyörittämisessä. Tämä tarkoittaa, että äitien on hankalampi olla reissutyössä, mikä puolestaan vaikuttaa naisten mahdollisuuksiin työllistyä etenkin maakunnan reuna-alueilla. Vastaavasti maakuntaan muuttavat harvoin tuovat isovanhempien tai muiden henkilöiden muodostamaa tukiverkostoa mukanaan. Jälleen tullaan työn joustavuuden tärkeyteen, kun esim. lapset sairastavat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Joustavan työn laaja hyödyntäminen vähentää matkustusta ja siten liikennepäästöjä ja edistää toimistotyön digitalisoitumista vähentäen paperinkulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Joustavan työn myötä yrityksen toiminnallisuudet hajautuvat jossain määrin maantieteellisesti, mikä jossain määrin pienentää esim. äärimmäisistä sääoloista aiheutuvien hankaluuksien riskin suuruutta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Joustavan työn myötä toimistotyö digitalisoituu entisestään, mikä vähentää paperinkulutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Joustavan työn lisääntyessä työmatkailu vähenee, jolloin liikennepäästöt vähenevät ja painotus sähkönkäytössä säilyy ennallaan (Suomessa jo 2019 energian loppukulutuksesta tulee uusiutuvista energialähteistä)
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hanke monipuolistaa alueen yritysten käytössä olevia asiantuntijaresursseja, tukee niiden kasvua. Joustava työ mahdollistaa työn tekemisen alueesta riippumatta, mikä lisää asiantuntijoiden mahdollisuuksia pysyä alueella. Tämä tukee osaamispohjaisen innovaatioekosysteemin ylläpitämistä ja kehittämistä. Laajalti omaksuttuna joustava työn hyödyntäminen mahdollistaa nykyisten osaamisklusterien kasvun ja jopa uusien syntymisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Joustavan työn hyödyntämisen mallit vaikuttavat suoraan aineettomien tuotteiden ja palvelujen tarjontaan. Lisäksi joustavan työn tekeminen on omiaan kannustamaan digitaalisten innovaatioiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Joustava työ vähentää työmatkaliikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Joustavan työn mallit mahdollistavat yksilölle oman hyvinvoinnin kannalta parhaiten sopivat elämän ratkaisut paremmin kuin perinteiset työsuhteet. Pitkällä aikavälillä käytäntöjen leviäminen lisää vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Joustava työ mahdollistaa erilaisilla alueilla asumisen ja erilaisissa elämäntilanteissa työskentelyn, millä on merkittävä vaikutus etenkin reuna-alueilla asuvien ja nuorten naisten asemaan työelämässä. Välillisenä vaikutuksena joustava työ tukee esim. reuna-alueilla sijaitsevien yritysten kasvua ja lisää myös perinteisten työpaikkojen tarjontaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Joustava työ antaa paremmat osallistumisen ja menestymisen mahdollisuudet erilaisilla alueilla asuville tai esimerkiksi liikuntarajoitteisille.
Kulttuuriympäristö 1 3
Joustavan työn myötä myös harvaanasutuilla alueilla voi hankkia elantonsa myös asiantuntijatehtävissä, jolloin työn vuoksi ei tarvitse muuttaa kasvukeskuksiin. Tällä on välillisiä vaikutuksia harvaanasuttujen alueiden elinvoimaan ja niihin liittyvien kulttuuriympäristöjen säilymiseen
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-