Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22898

Hankkeen nimi: Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Live-säätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0201375-3

Jakeluosoite: Kiannonkatu 2

Puhelinnumero: 020 147 4040

Postinumero: 02650

Postitoimipaikka: Espoo

WWW-osoite: http://www.livesaatio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Kettunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.kettunen(at)inlive.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406691562

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mielenterveyden haasteet sekä huumausaine- ja päihderiippuvuudet aiheuttavat laajan kirjon ongelmia ja ovat lisääntyneet hälyttävästi erityisesti nuorten keskuudessa. Toisaalta apua, kuten vertaistukeen ja voimavarojen vahvistamiseen tähtääviä ratkaisuja tarjotaan riittämättömästi. Digitaalinen luontoympäristö edistää hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Hankkeen toteuttajaorganisaatioilla on osaamista hankkeen kohderyhmän; mielenterveyshaasteiden, huumausaine ja päihderiippuvuuksista kärsivien henkilöiden valmentamisesta ja kuntoutumisen tukemisesta, myös digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Hankkeen päätavoitteina on 1) kehittää osallistujalähtöisiä, digitaalisia ja hybridimuotoisia luonto- ja eläinavusteisia palveluita ja menetelmiä kohderyhmään kuuluvien kanssa 2) kehittää ja arvioida luontolähtöisyyttä hyödyntäviä yksilöllisiä tukimuotoja riippuvuuksien ja mielenterveyshaasteiden kanssa kamppailevien henkilöiden kuntoutumisen tukena, sekä 3) pilotoida ja mallintaa yhteisöllistä luontovertaiset toimintaa sekä vertaisohjaajuutta luonto- ja eläinlähtöisissä toimintaympäristöissä.

Hanke toteuttaa päätavoitteet seuraavien toimenpiteiden avulla: 1. Yksilöllinen tuki addiktioiden kanssa kamppaileville, 2. Luontolähtöisiä Green care - menetelmiä hyödyntävä yhteisöllinen toiminta, 3. Luontovertaiset-toiminnan pilotointi ja vertaisuuteen perustuvien toimintamallien pilotointi, 4. Digisisällöt luonto- ja eläinavusteiseen kuntoutukseen, 5. Seminaarien järjestäminen, valtakunnallisille ja alueellisille Green Care -päiville osallistuminen, 6. Verkoston kokoaminen ja aktiivinen verkostotyöskentely.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia palveluita ja toimintoja, joissa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja ja menetelmiä osana riippuvuuksista kuntoutumista. Lisäksi ammattilaisten osaamispääoma laajenee ja heille syntyy uusia työmenetelmiä. Hankkeen tuloksena addiktioiden kanssa kamppailevat saavat nykyistä kattavammin tukea ja ohjausta, mikä vahvistaa heidän toimintakykyään ja hyvinvointia. Hankkeen aikana rakennettava verkosto digitaalisen luonto- ja eläinavusteisen kuntoutuksen toteuttamiseen jatkaa toimintaansa ja hyödyntää kehitettyjä toimintoja vertaistuen tarjoamiseen ja osaamisen jalostamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella asuvat mielenterveyshaasteiden sekä riippuvuuksien kanssa kamppailevat nuoret ja aikuiset. Painopisteenä kohderyhmässä ovat päihderiippuvaiset, mutta toiminnassa huomioidaan myös peli- ja muut toiminnalliset riippuvuudet.

Kohderyhmää ohjautuu hankkeeseen alueellisten yhteistyöverkostojen kautta sekä Live-säätiön ja Valo-Valmennusyhdistyksen kuntouttavan työtoiminnan pajoilta ja Live-säätiön ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista. Hankkeen toimintoja tarjotaan Live-säätiön ja Valo-Valmennusyhdistyksen asiakkaille lisäpalveluna, joka tapahtuu muun toiminnan ulkopuolella.

Hankevalmistelun aikana olemme ottaneet asiakasohjaukseen liittyen yhteyttä Kuopiossa toimivaan Kulttuuripaja Luoteeseen, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:hyn Joensuussa, Luotsi Joensuuhun, Joensuun kuntakokeiluun sekä TE-palveluihin ja SiunSoten aikuissosiaalityöhön. Joensuun Luotsi on jo vahvistanut olevansa mukana hankkeen asiakasohjauksessa.

Hankkeessa kohderyhmää tavoitetaan yhteistyötahoilta ohjautumalla, tekemällä etsivää työtä muissa matalan kynnyksen toiminnoissa ja vapaa-ajanviettopaikoissa sekä toteuttajien omista toiminnoista. Työskentelyssä painotetaan arvostavaa kohtaamista, luottamussuhteen rakentamista sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemisen mahdollistamista. Lisäksi Live-säätiö on avannut keskustelut tulevien hyvinvointialueiden kanssa, ja näitä keskusteluita jatketaan syksyn aikana.

Hankkeen aikana pyritään tavoittamaan yhteensä 80 kohderyhmän edustajaa (40 henkilöä Pohjois-Savosta ja 40 henkilöä Pohjois-Karjalasta).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakasohjaukseen osallistuvat tahot sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, jotka saavat tietoa kehitetyistä hyvistä käytännöistä hankkeen aktiivisen viestinnän ja verkostoyhteistyön kautta. Lisäksi hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat paikalliset Green Care -menetelmiä hyödyntävät tai toiminnasta kiinnostuneet yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 977

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 231 203

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 320 977

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 231 203

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Joensuun, Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Joensuu, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnassa kiinnitetään huomiota sukupuolisensitiiviseen työotteeseen kaikkien sukupuolten tavoittamiseksi mukaan hankkeen toimintoihin. Miesten ohjautuminen ja sitoutuminen toimintakykyä vahvistaviin palveluihin ja esimerkiksi mielenterveyspalveluihin hakeutuminen on tunnistettu heikommaksi kuin naisten. Tämä on huomioitu hankkeen valmistelussa ja toteutuksen osalta tullaan huomioimaan erityisesti osallistujien tavoittamisessa. Väestötasolla miesten ongelmallinen päihteidenkäyttö on edelleen selvästi naisia yleisempää. Esimerkiksi valtaosa päihde-ehtoisista asioinneista sosiaali- ja terveydenhuollossa on miesten tekemiä ja päihdehuollon laitoksissa vuonna 2020 hoidetuista asiakkaista 73 % oli miehiä, Alkoholiperäisiin sairauksiin kuolee miehiä huomattavasti naisia enemmän (kuolleista yhteensä 77 % miehiä) ja perusterveydenhuollon avohoidon päihdetyön asiakkaista 66 % on miehiä. Samanaikaiset päihde- ja mielenterveysongelmat ovat sen sijaan yleisempiä naisilla kuin miehillä. Samoin naisten mielenterveysongelmat ja mielenterveyspalveluiden käyttö ovat miehiä korkeammalla tasolla. (Sotknet 2019; Kaukonen & Kuussaari 2021; Päihdetilastollinen vuosikirja 2021.)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintoja ei eritellä osallistujien sukupuolen mukaan, vaan toiminta on suunnattu kaikille sukupuolille. Toiminnassa huomioidaan sukupuolitietoinen ohjausote, mikä tarkoittaa herkkyyttä tunnistaa jokaisen yksilöllisyys ja persoonallisuus sukupuolesta riippumatta sekä havaita niitä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka ylläpitävät sukupuoleen liittyviä normeja ja odotuksia. Sukupuolitietoinen ohjausote pitää sisällään myös ymmärryksen sukupuolen moninaisuudesta. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen aikana myös mm. viestinnässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat riippuvuuksien ja mielenterveyshaasteiden kanssa kamppailevat henkilöt, riippumatta heidän sukupuolestansa. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen pääasiallinen tavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Kohderyhmälle suunnattujen digitaalisten palveluiden kehittäminen edistää osaltaan siirtymää kohti vihreämpää yhteiskuntaa esimerkiksi digitaalisten ympäristöjen hyödyntäminen vähentää matkustamisen tarvetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Kuten edellä. Yksilötasolla digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja toimintatapoihin liittyvät muutokset voivat olla merkittäviä ja edistävät pienin askelin mm. hiilineutraalia yhteiskuntaa koskevia tavoitteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Toiminnassa huomioidaan energia- ja ympäristövaikutukset materiaalien käytössä, jätteiden määrässä ja kierrätyksessä. Hankkeen materiaalit (esim. tulokset) ovat digitaalisesti jaettavia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hankkeen kohderyhmän kuntoutumisen edistäminen vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa päästä kohti työelämäpolkuja. Pitkällä tähtäimellä sillä voi olla vaikutusta alueen työvoiman saatavuuteen ja työllisyysnäkymiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kehittämisen painopiste on aineettomissa menetelmissä ja palveluissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoitteena on kohderyhmän hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo mm. turvaamalla kohderyhmän yhtäläiset osallistumisen oikeudet sukupuoleen katsomatta. Tasa-arvon edistäminen ei tässä hankkeessa kuitenkaan ole päätavoitteena.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen toiminnalla pyritään ehkäisemään kohderyhmän yhteiskunnasta syrjäytymistä edistämällä heidän kuntoutumistaan ja omahoitotaitoja.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena -hankkeen lähtökohtana oli kehittää luontolähtöisiä palveluita ja digitaalisia ratkaisuja vastamaan lisääntyneisiin mielenterveys- ja riippuvuusongelmiin. Kohderyhmänä olivat mielenterveyden haasteiden ja riippuvuuksien kanssa kamppailevat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella asuvat nuoret ja aikuiset.

Hankkeen tavoitteena oli

1. Kehittää osallistujalähtöisiä, digitaalisia ja hybridimuotoisia luonto- ja eläinavusteisia palveluita ja menetelmiä kohderyhmään kuuluvien kanssa.
2. Kehittää ja arvioida luontolähtöisyyttä hyödyntäviä yksilöllisiä tukimuotoja riippuvuuksien ja mielenterveyshaasteiden kanssa kamppailevien henkilöiden kuntoutumisen tukena
3. Pilotoida ja mallintaa yhteisöllistä luontovertaiset toimintaa sekä vertaisohjaajuutta luonto- ja eläinlähtöisissä toimintaympäristöissä

Hankkeessa tuloksena syntyi luontoavusteisen päihdekuntoutuksen malli. Mallin keskeisinä teemoina ovat tiedon lisääminen päihderiippuvuudesta sairautena, tiedon heijastaminen oman elämän kokemuksiin ja tavoitteisiin, luontolähtöiset menetelmät sekä vertaistuki. Sisällöt rakennettiin digitaaliseen muotoon yhteistyössä kohderyhmän ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kohderyhmä koki merkityksellisenä erityisesti kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen hankkeen palveluissa.

Hankkeen tuloksena syntyi myös vertaisuuteen perustuvan Luontovertaiset -ryhmätoiminnan malli sekä kuvaus yksilöllisen tuen polusta harjoitteineen. Vertaisuus painottui yhteisten luontokokemusten jakamiseen. Ryhmän keskinäisen luottamuksen vahvistuessa keskusteluihin nousivat henkilökohtaisetkin teemat, kuten yksinäisyys, mielenterveyden haasteet ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Yksilöprosesseja toteutettiin useiden kuukausien mittaisina ja niissä korostui toiminnallisuuden merkitys. Yksilölliset tavoitteet, toiveet ja mieltymykset huomioiden luonnossa liikkumiseen yhdistettiin erilaisia mielen taitojen harjoituksia. Hankkeen toiminnassa luontoavusteisuus toteutui aitojen luontoympäristöjen lisäksi myös virtuaaliluontosisältöjen avulla.