Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22900

Hankkeen nimi: Osuma - Osuvaa koulutusta ja työharjoittelua maahanmuuttajille

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Pirinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.pirinen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5262 582

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osuma - Osuvaa koulutusta ja työharjoittelua maahanmuuttajille

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden digitaaliset valmiudet ovat keskimäärin vaatimattomammat kuin muilla Suomessa asuvilla henkilöillä riippuen muun muassa hankitusta koulutuksesta. Työllistyminen ja työssä oppiminen on helpompaa, kun digitaidot ovat kunnossa. Tämän vuoksi tarvitaan heille suunnattua yksilöohjausta digitaalisten ratkaisujen käyttöön, jotta yksilölliset osaamistarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon ja järjestää heidän tarvitsemaansa lisäkoulutusta työllistymisen edistämiseksi.

Työntekijöillä on työllistymiseen liittyviä esteitä ja samaan aikaan Mikkelissä on yrityksiä ja yhteisöjä, jotka eivät saa riittävästi työvoimaa. Osuma-hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien digitaalisia taitoja ja kohtauttaa potentiaalisia työntekijöitä sekä yhteisöjä ja yrityksiä.

Tavoitteet
-kartoitetaan hankkeeseen osallistuvien digitaitojen osaamisvajeet ja -tarpeet
-rakennetaan jokaiselle osallistujalle osaamisprofiili
-löydetään yhdessä osallistujien kanssa heille sopivaa koulutusta ja/tai työpaikka/työkokeilupaikka
-kootaan saavutettava tietopaketti digitaalisista alustoista, jotka auttavat työllistymään (oppimateriaalia)
-lisätään maahanmuuttajien kanssa työskentelevien digiosaamista
- luodaan kehittyvä malli työharjoittelu tai -kokeilupaikkoja tarjoaville yrityksille ja yhteisöille.

Toimenpiteet
-tuetaan yksilöohjauksen keinoin henkilöiden digitaalisia taitoja osaamistarpeiden mukaisesti (toimisto-ohjelmat esim. Word, Excel, Teams)
-työstetään jokaiselle osallistujalle tarinamuotoinen osaamisprofiili ja CV
-etsitään yhdessä osallistujien kanssa heille sopivaa koulutusta ja/tai työpaikka/työkokeilupaikka
-työstetään digitaalinen opas, jossa on koottuna keskeisimmät digivälineet ja käyttöohjeet
-organisoidaan opastusta maahanmuuttajien kanssa työskenteleville: digivälineiden käyttö
- työstetään yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa maahanmuuttajien työllistymistä tukevaa mallia.

Tulokset
-hankkeeseen osallistuvien henkilöiden digitaalinen osaaminen kehittyy ja vahvistuu sekä edellytykset kouluttautumiseen ja työllistymiseen lisääntyvät
-osallistujien oman osaamisen sanoittaminen vahvistuu, joka osaltaan edistää koulutukseen ja työhön pääsyä
-osa hankkeeseen osallistujista löytää koulutus- tai työpaikan/työkokeilupaikan
-hankkeessa tehdään selkokielinen kuvitettu verkko-opas digivälineiden käyttöön
-maahanmuuttajien kanssa työskentelevien digitaidot kohenevat
- on luotu toimintamalli, joka tulee maahanmuuttajien työllistymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Maahanmuuttajataustaiset 18–34-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla haasteita kouluttautumisessa tai työllistymisessä. Hanke on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille, joilla on työllistymiseen riittävä suomen tai englannin kielen taito. Lisäksi osallistujiksi voidaan ottaa mukaan henkilöitä, joilla on motivaatiota kielitaidon kehittämiseen myös itsenäisesti hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä (joiden käyttöön hankkeessa annetaan ohjausta).

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Maahanmuuttajataustaisten nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät asiantuntijat, kuten Ohjaamon työntekijät, nuorisotyöntekijät, etsivät nuorisotyöntekijät, kotouttamiskoulutuksen opettajat ja muut asiantuntijat, työllisyyspalveluiden työntekijät, työllisyyden kuntakokeilu ja sen työntekijät, Monikulttuurityö Mimosan työntekijät, Magee – maahanmuuttajien geneerinen ohjaus ja neuvonta Etelä-Savossa -verkosto
- yritykset ja 3. sekä 4. sektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 165 756

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 133 531

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 207 195

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 166 914

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on huomioitu toimintaympäristö sukupuolinäkökulmasta ja tässä hankkeessa erityisesti huomioiden kulttuuriset merkitykset. Myös koko hankkeen keston ajan analysoidaan toimintaympäristöjen tarpeita ja haasteita sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvoperiaatteen mukaiseen toteutukseen pyritään huomioiden sukupuolisensitiivinen näkökulma eli huomioidaan sukupuolen merkitys yksilöiden koulutukseen ja työllistymiseen sekä harjoitteluun ja työkokeiluun osallistumiseen (mahdollistavat ja rajoittavat tekijät). Tärkeänä pidetään yhdenvertaista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista toimintaympäristöä.(Ks. Setlementtiliitto 2020. Sukupuolisensitiivisyys. https://setlementti.fi/toiminta/sukupuolis ensitiivisyys/ Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa hanketoiminnassa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Toimenpiteitä arvioidaan kaikkien sukupuolien näkökulmasta (STM. Valtavirtaistaminen https://stm.fi/valtavirtaistaminen). Salmenkangas & Wallin 2019. Sukupuolisensitiivinen hanketyö.) Hankkeen henkilöstölle järjestetään hankkeen alussa työpaja, jossa tasa-arvoon ja valtavirtaistamiseen liittyviä asioita tarkastellaan ja tuodaan näkyväksi. Hankkeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan valtavirtaistamisen toteutumista ja suunnitellaan mahdollisia korjausliikkeitä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toteutuksessa huomioidaan mm. kulttuuriset erot, jotka voivat vaikuttaa osallistumiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Huomioidaan kestävä kehitys suhteessa yhteistyökumppaneiden toimialaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Toiminnassa vältetään ilmastonmuutokseen negatiivisesti vaikuttavaa toimintaa kuten turhaa liikkumista paikasta toiseen. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään digitekniikkaa, joka sopii hyvin tämän hankkeen toimintafilosofiaksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Kierrätetään kaikki mahdollinen materiaali ja jätteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Tavoitteena on maahanmuuttajien kohtauttaminen mahdollisten työnantajien kanssa, tämä tukee paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Digitaalinen digivälineiden käyttöön soveltuva opas ja työntekijäiden sekä työnantajien kohteuttamista edesauttava toimintamalli ovat hankkeen keskiössä. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä paikallisten palveluiden tuottajien kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Digitaalisuuteen nojaava hanke kannustaa asioiden tekemiseen vähähiilisyyttä ajatellen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hanke vaikuttaa positiivisesti osallistujien digihyvinvointiin, lisää osallisuutta ja edesauttaa tiedon saatavuutta. Kaikki tämä tukee henkilöiden subjektiivista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen valmistelussa ja sen toteutuksessa huomioidaan yhdenvertaisuus. Tämä on yksi hankkeen kulmakiviä ja sytyke hankesuunnittelulle. Tukena käytetään opasta: https://syrjinta.fi/syrjinta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankesuunnittelussa on tunnistettu ja huomioitu eri tavoin marginaaliin ajautuneiden tai työnnettyjen yhdenvertaisuus (yhteiskunnallinen ja kuttuurinen ) ja sen tukeminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kartoitettiin hankkeeseen osallistuvien maahanmuuttajanuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen osaamisvajeet ja –tarpeet. Tämä toteutui pääosin yksilöohjauksissa, auttamalla osallistujaa rakentamaan itselleen tarinamuotoinen osaamisprofiili ja CV. Yksilöohjauksissa etsittiin osallistujalle sopivaa koulutusta tai työkokeilu/-harjoittelu tai työpaikkaa. Organisoitiin ja järjestettiin selkosuomi sekä tekoäly koulutukset maahanmuuttajien kanssa työskentelevien työn tueksi. Yritys – ja yhteisö yhteistyössä aloitettiin luomaan maahanmuuttajien työllistymistä tukevaa mallia työharjoittelu tai –kokeilupaikkojen saavuttamiseksi.
Hankkeen tuloksena rakentui selkokielinen digitaalinen opas, joka sisältää verkko-oppaan, jossa on koottuna työnhaun asiakirjojen mallit tukemaan kohderyhmän työllistymistä. Opas on kohdennettu maahanmuuttaneille nuorille sekä heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille. Kieliversiot ovat englanti, venäjä, ukraina, dari, farsi, arabia ja selkosuomi. Verkko-oppaassa on myös esimerkki ja tehtävä osaamisen sanoittamiseksi sekä kooste vinkeistä ja lisätiedoista työnhakuun. Selkokielinen digitaalinen opas ja verkkojulkaisu löytyvät hankesivulta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/osuma-osuvaa-koulutusta-ja-tyoharjoittelua-maahanmuuttajille/ sekä https://selkokeskus.fi/ sivuilta.