Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22908

Hankkeen nimi: Digiosaaminen oppijan tukena - Murupolku digimaailmaan.

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.1.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: Koskikatu 4 B

Puhelinnumero: +358447100214

Postinumero: 87200

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kajaani.fi/kaukametsanopisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karppinen Heli Tuulikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kaukametsän opiston apulaisrehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.karppinen(at)kajaani.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447100382

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaukametsän opistolla on aiempina vuosina haettu OPH:n valtionavustuksia opettajien ja yhteistyötahojen digitaitojen parantamiseen ja tätä kautta koko opiston toiminnan kehittämiseen. Digiosaaminen oppijan tukena -Murupolku digimaailmaan (DIGOT-hanke) osittain pohjautuu OPH:n rahoittamiin jo päättyneisiin Oppia -hankkeeseen (147/385/2019) ja Dipakka -hankkeeseen (40/1848/2018), jotka tähtäsivät aikuisten oppijoiden digitaitojen parantamiseen.

Hankkeen tavoitteina on lisätä Kaukametsän opiston ja yhteistyötahojen henkilökunnan, opettajien ja kurssilaisten digiosaamista laajasti sekä löytää ne nuoret aikuiset, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta digitaitojensa kehittämiseen ja järjestää heille ohjausta. Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua toimintaan matalalla kynnyksellä ja samalla parannetaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan toimintaan laajemmin.
Hankkeessa jatketaan lisäksi Kaukametsän opiston hallinnoiman, jo päättyneen ja OPH:n rahoittaman Dipakka -hankkeen toimintaa ja turvataan näin kansalaisille suunnatun digituen tukiverkoston toiminta päivittäisten asioiden hoitoon ja ohjaustoimintaan.

Hankkeesta tiedotetaan opiston verkkosivustolla www.kajaani.fi/kehittämisyhteistyo, opiston sosiaalisessa mediassa, Kajaanin kaupungin sivustolla, paikallisessa mediassa, Kainuun kunnille suunnatussa viestinnässä sekä hankkeen loppuraportissa, joka toimitetaan rahoittajalle. Lisäksi ohjausryhmien jäsenet tiedottavat toiminnasta omissa kanavissaan.

Hanketta arvioidaan säännöllisesti koko hankkeen toiminta-ajan ja tavoitteiden toteutumista mitataan ja arvioidaan toteutuneiden koulutusten ja niihin käytettyjen opetustuntien määrällä, osallistujien lukumäärällä, miesten/naisten lukumäärällä sekä ikäryhmän ja koulutustaustan mukaan. Arviointi toteutetaan jatkuvan palautteen avulla sekä hankkeen alussa ja lopussa tehtävän kyselyn avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat Kaukametsän opiston ja yhteistyötahojen henkilökunta, opettajat ja kurssilaiset, nuoret aikuiset, joiden digiosaaminen on vaillinaista sekä digiohjauksen parissa työskentelevät henkilöt.

Yhteistyötahoiksi ovat lupautuneet Kajaanin kaupunginkirjasto, Kajaanin kaupungin nuorisopalvelut, Nuorten Ystävät ry. Kajaani, Paltamon kansalaisopisto, Kianta -opisto (Suomussalmi ja Hyrynsalmi) ja Kainuun Liitto.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat digitutoreiden antamaa digiohjausta saavat asiakkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 73 304

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 103 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 86 237

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 134

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty erillistä toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta, mutta Kaukametsän opiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettäessä on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely, joka sisälsi myös sukupuolinäkökulman.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vapaan sivistystyön perusajatuksia ovat tasa-arvo, osallisuus, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus. Kaukametsän opistolla on laadittu tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuonna 2017 ja se on päivitetty vuonna 2020.Suunnitelma koskee Kaukametsän opiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on edistää tasa-arvoa ja ennalta ehkäistä sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää. Suunnitelma tukee oppilaitoksen muuta kehittämistoimintaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on yhdenvertainen mahdollisuus edistää omaa osaamista riippumatta kohderyhmästä, ajasta, paikasta tai käytettävistä välineistä. Päätavoitteeksi ei erikseen ole otettu sukupuoltenvälinen tasa-arvo, vaan kaikkien ihmisten ja toiminnan tasa-arvoinen saavutettavuus. Tavoitteena on estää syrjintää, syrjäytymistä ja epä-tasa-arvoisuutta naisten ja miesten sekä eri ikäryhmien näkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Kaukametsän opistolla on Kestävän kehityksen sertifiointi, joka on saatu ensimmäisen kerran vuonna 2014. Sertifiointi on uusittu vuosina 2017 ja 2020. Auditoinnin yhteydessä opistolla tarkastellaan kestävän kehityksen osa-alueita kaikessa toiminnassa ja saatujen tietojen ja kyselyjen perusteella tehdään toiminnassa muutoksia. Opisto on sitoutunut mm. kierrätykseen, materiaalien uusiokäyttöön opetuksessa, vähentämään tulosteita sekä kehittää digitaalisia palveluita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Etä- ja hybridiopetuksen vaikutus ilmastoon on pääsääntöisesti sitä, että kulkeminen opetuspaikoille vähenee, kun kursseille tai koulutuksiin voi osallistua kotoa käsin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Välillinen vaikutus vähäinen, liittyy liikkuvuuden vähentymiseen, mutta ei merkittävästi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Etä- ja hybridiopetuksen lisääntyessä liikkuminen vähenee ja näin myös mm. pakokaasujen määrä vähenee. Ei merkittävää vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura-alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Kaukametsän opiston kaiken toiminnan läpäisevä periaate on kestävä kehitys ja opistolla toteutetaan seuraavaa: vähennetään raaka-aineiden ja muiden resurssien tarvetta sekä syntyvän jätteen määrää ja sen käsittelystä aiheutuvia kuluja kierrättämällä. Materiaaleja uusiokäytetään paitsi opetuksessa myös muussa toiminnassa. Toiminnassa on lisätty ja pyritään edelleen lisäämään digitaalisten välineiden käyttöä, etätyöskentelyä ja etä- tai hybridiopetusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa ei vaikuteta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeen kouluttajiksi pyritään saamaan pääsääntöisesti paikallisia osaajia ellei kyseessä ole etäohjaus. Näin voidaan toteuttaa kestävältä pohjalta paikallisia palveluita ja työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hankkeessa opetellaan tuottamaan kursseja joko osittain tai kokonaan verkkoympäristöön pedagogisesta näkökulmasta, ohjataan nuoria löytämään tiensä verkossa opintojen ja työnhaun äärelle sekä lisätään digiohjausta sitä tarvitseville kuntalaisille.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Etä- ja hybridiopetuksen lisääminen vähentää kulkemista, etenkin pitkien matkojen takaa tapahtuvaa yksityisautoilua julkisen liikenteen puuttuessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeessa edistetään kohderyhmien hyvinvointia lisäämällä tarvittavia taitoja nyky-yhteiskunnassa selviytymiseen. Opettajien osaaminen kehittyy, opiskelijat saavuttavat haluamansa kurssit ja koulutukset helpommin, nuoret ja digiohjausta tarvitsevat löytävät tukiverkkoja ja sitä kautta pääsevät osallistumaan täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Kansalaisopiston rooli on toimia arvokasvattajana ja esimerkkinä. Kansalaisopiston arvoissa vahvana heijastuu humanistinen ja ekososiaalinen ihmiskäsitys, mikä ohjaa koko kansalaisopiston toimintaa. Humanistisessa ja ekososiaalisen sivistyksen arvopohjassa vahvana on luonnon ja elämän kunnioittaminen, itseohjautuvuus, vapaus ja vastuullisuus itsestä ja ympäristöstä. Humanismissa uskotaan ihmisen perushyvyyteen ja itseohjautuvuuteen. Ihmisellä on vapaus valita mutta vapaus luo myös vastuuta. Arvokasvatuksen myötä, ihminen pyrkii oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisuuteen, suvaitsevuuteen, moniarvoisuuteen, monikulttuurisuuteen ja tasa-arvoisuuteen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hankkeessa edistetään yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tarjoamalla kaikille väestö- ja ikäryhmille tasapuolisesti mahdollisuutta osallistua toimintaan. Tämä on opiston ja vapaan sivistystyön toiminta-ajatus, joka kattaa kaikki ainealueet.
Kulttuuriympäristö 8 0
Kulttuurinen kestävyys edellyttää, että kehitys on sopusoinnussa ihmisten kulttuurin ja arvojen kanssa. Kulttuurisesti kestävän kehityksen on rakennuttava kunkin kansan omalle kulttuuriperinnölle ja arvomaailmalle, jotta sillä olisi edellytyksiä jatkua ja kehittyä. Kansakunta, jolta puuttuu tieto kulttuuriperinnöstään ja yhteinen kulttuurivisio, ei selviä kansainvälisessä maailmassa.
Ympäristöosaaminen 0 5
Teknologiaa kehittämällä pyritään tuottamaan enemmän vähemmillä luonnonvaroilla. Energian ja materiaalin tehokas käyttö ja digimaailman hallinta auttaa hahmottamaan yksilön omia mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua ympäristön kehittämiseen ja sisäistää kestävän kehityksen kaiken kattavaa sisältöä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kaukametsän opisto toteutti ESR-hankkeen Digiosaaminen oppijan tukena - Murupolku digimaailmaan 9.1.2023–31.12.2023. Hanke toteutti REACT-EU erityistavoitteen 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen sisältöjä. Tuloksena pyritään siihen, että kohderyhmien digitaaliset taidot ovat parantuneet. Hankkeella lisättiin Kaukametsän opiston ja yhteistyötahojen henkilökunnan, opettajien ja kurssilaisten digiosaamista laajasti. Koulutusta järjesti Kaukametsän opisto.

Koulutus alkoi huhtikuussa 2023 viikolla 16. Koulutus alkoi ensin henkilökunnan koulutuksella (keväällä 2023). Syyskuu-joulukuu 2023 koulutusta järjestettiin yhteistyökumppaneiden yhteisöille sekä opiskelijoille Kajaanissa, Suomussalmella, Hyrynsalmella, Paltamossa ja Ristijärvellä.
Lisäksi hankkeessa pyrittiin yhteistyötahojen avulla löytämään ja järjestämään ohjausta sellaisille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta digitaitojensa kehittämiseen. Hanke tuki myös kansalaisille suunnatun digituen tukiverkoston toimintaa päivittäisten asioiden hoitoon ja ohjaustoimintaa yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Hanke tuki Kainuun maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitteita digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä jatkuvan oppimisen koulutuspalveluissa.

Hankkeessa toteutettiin Peda.net -koulutuksen avulla digikoulutusta. Tavoitteena oli, että Kaukametsän opiston käytössä oleva peda.net toimi pohjana muille soveltaville koulutuksille. Soveltavissa koulutuksissa voitiin edetä eri aihepiireihin. Hankkeessa tehtiin yhdessä sisältöä, josta on hyötyä oman sisällön tuottajille: esim. opettajat tekivät kurssisisältö-sivuston ja opiskelijat harrastussivuston. Peda.net-ympäristön koulutuksissa syntynyt materiaali tallennettiin yhteen paikkaan hankekoulutussivustoon Kaukametsän opiston peda.nettiin. Hankemateriaali on yleisesti hyödynnettävää. Sivustoon rakennettiin myös arkea helpottava linkistö. Opettajat, yhteistyökumppanit, tutorit ja opiskelijat toteuttivat omat sisältönsä valmiisiin sivupohjiin.

Hankkeessa on toteutettu hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä erilaisina koulutuksina, luentoina ja seminaari ( Digitaalinen osallisuus Kainuussa). Hankkeen järjestämät koulutukset ovat olleet täynnä ja koulutuksiin on otettu lisää osallistujia. Koulutusten tuntimääriä on lisätty osallistujien toiveesta.

Hankkeessa järjestetyt luennot toteutettiin lähiluentoina ja hybridiluentoina, jolloin luennolle pystyi osallistumaan myös jälkeenpäin. Suurin hankkeessa järjestetty seminaari luentoineen ( Digitaalinen osallisuus Kainuussa) keräsi noin 165 osallistujaa päivän aikana.

Hankkeessa on järjestetty vuoden aikana digitaitoja lisäävää koulutusta yhteensä 175,1 tuntia, lähde: Kaukametsän opiston Hellewi järjestelmä. Hankkeen kursseihin osallistui 264 henkilöä, lähde: Kaukametsän opiston Hellewi järjestelmä.

Kustannukset hankkeessa muodostuvat koulutuksista, luennoista ja seminaarista. Muita kustannuksia ovat henkilöstökulut: hankepäällikkö ja projektityöntekijä (projektityöntekijä, marras-joulukuu 2023). Projektityöntekijä kokoaa hankkeessa syntyneen yleishyödyllisen materiaalin Kaukametsän opiston hankesivustoon, Peda.net alustaan (https://peda.net/kaukametsan-opisto). Hankemateriaalia voidaan jatkossa hyödyntää avoimesti digitaalisessa koulutuksissa ja digitutor toiminnassa.

Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa on toteutettu suunnitellut asiat. Kurssipalautteiden ja yleisöpalautteen perusteella hankkeessa toteutettua koulutusta ja toimenpiteitä toivotaan lisää Kaukametsän opistossa.