Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22922

Hankkeen nimi: InnoCluster 0.1

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: +358 50 593 4023

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: https://net.centria.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nymark Jimmy Lars Erik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jimmy.nymark(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 593 4023

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Efter att coronapandemin bröt ut ordentligt i Finland under våren 2020 har det varit utmanande för den tillverkande industrin. Flertalet företag hamnade att permittera och kraftigt ändra sin organisationsmodell på grund av detta. Även om läget har förbättrats har näringslivet ännu många utmaningar kvar som uppstått under coronapandemin.

Komponentbristen orsakad av coronapandemin och kriget i Ukraina har också i vissa fall betytt att företag då de fått tag i en komponent som är bristvara beställt flertalet mera än behovet, vilket i sig är en risk ifall man inte kan använda alla komponenter som då lämnar kvar i lager. Projektet bidrar till bättre förnyelse- och anpassningsförmåga hos företagen, då förnyelse- och anpassningsförmågan ökar så ökar även konkurrenskraften och samtidigt ökar företagens resiliens.

Under projektet RoboTry som bedrivits av yrkeshögskolan Centria har flertalet företag påpekat att det finns ett stort utvecklingsbehov kring innovationer, men att det är svårt att hinna med den ordinarie verksamheten och samtidigt har kontakten företagen emellan varit minimal under coronapandemin. Detta har haft en negativ inverkan på möjligheten att skapa nya innovationer. Innovationer och konkurenskraft hos SME-företag är något som påpekas starkt i de regionala strategierna. Men det påpekas även hur högskolorna kan stöda företagens verksamhet, även hos de stora företagen som en kompletterande verksamhet. Projektet vill hitta den gyllene medelvägen, eller åtminstone var vägen börjar, för att svara mot det här behovet. Liknande tendenser ses även i nationella och Europeiska strategier.

Företagen i regionen känner inte till varandra tillräckligt bra för att skapa naturliga samarbeten. Nästan alla företag som deltog och kontaktades i projektet RoboTry påpekade att de saknar att träffa andra företag på tillfällen där man faktiskt har tid att prata med varandra, coronapandemin är en stark delorsak till utebliven kontakt de senaste åren.

Företagen i Jakobstadsregionen har aktivt efterlyst ett tätare företagssamarbete kring innovationer och testverksamhet. Redan innan coronapandemin fanns detta önskemål hos regionens företag, men pandemin har försämrat de kontakter som höll på att byggas upp innan pandemin.

Det finns många företag i regionen som har "one-off" produktionslösningar men som inte har systematiserat sin innovationsprocess och där behöver kunskap delas mellan företagen och företagen behöver få en tydlig inblick i innovationsarbete. Med "one-off" menas att man för varje produkt hamnar att ändra hela eller delar av sin produktionsverksamhet, man har alltså inte så stor serieproduktion av produkter.

Projektets målsättning är att skapa en grund för ett innovationsnätverk öppet för alla företag i Jakobstadsregionen. Ett nätverk där företagen öppet kan prata problem, utmaningar och lösningar. Projektet är ett viktigt steg mot större samarbete inom innovationstemat och ett steg mot de underutnyttjade kompetenserna och de behov som finns i den tillverkande industrin i regionen.

Projektet ska hjälpa företag med sina innovationsprocesser genom att utveckla allmänna och offentliga innovationskoncept. Centrias omtyckta teknologiöverföringskoncept "Technology transfer concept" ligger som grund för arbetsmetoderna, där delar av konceptet kommer att testas på nytt sätt.

Med hjälp av projektet skapas icke-företagsspecifika innovationskoncept och -processer som kan användas som referens hos företagen eller övriga organisationer. Företagen får en inblick i systematiseringen av innovationsprocesser.

Till förfogande finns ett team bestående av företags-, pedagogi- och produktutvecklingskunnande som tillsammans med de deltagande företagen ska komma fram till hur man i regionen i framtiden bäst kan sköta innovationsprocessen på ett hållbart och fördelaktigt sätt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tillverkande företag i Jakobstadsregionen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Undervisningsinstanser (t.ex andra stadiets utbildning, högskolor, Arbis osv.) och utvecklingsorganisationer.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 986

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 146 149

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 186 233

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 182 687

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen

Kunnat: Kruunupyy, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Luoto

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Vi kan främja utförandet av olika arbetsuppgifter jämlikt och könsneutralt via nya innovationer och genom att bryta gamla normer.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektet är anpassat till alla kön och alla ska behandlas lika under projektet. Centria har en jämställdhetplan, som följs i all Centrias verksamhet. Målsättningen är att i projektet stöda jämställda möjligheter för deltagande, beslutsfattande och annan verksamhet. Projektets aktiviteter genomförs enligt expertis och jämställdhet främjas genom hela projektet. Projektet uppmuntrar till öppenhet och jämställdhet. Projektpersonalen strävar efter en balans av män och kvinnor från de deltagande företagen. Av de 4 som redan ingår i projektteamet är 3 kvinnor och 1 man.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Huvudmålet är inte att främja jämställdhet mellan könen, men jämställdhet uppmuntras i projektet

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Med hjälp av flera och tätare lokala samarbeten kan man effektivisera användningen av resurser
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Innovationsverksamhet kan även hjälpa till mot klimatförändringen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Med hjälp av flera och tätare lokala samarbeten kan man effektivisera användningen av resurser
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Med hjälp av flera och tätare lokala samarbeten kan man effektivisera användningen av resurser
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projektets innovationsverksamhet strävar efter att hjälpa företags innovationsverksamhet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
Med hjälp av flera och tätare lokala samarbeten kan man effektivisera användningen av resurser. Transportkedjorna blir kortare och effektivare.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Innovationsverksamhet kan ha en stor påverkan på förnybarhet. Men inte nödvändigtvis på användningen av flrnybara energikällor under innovationsarbetet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Med hjälp av flera och tätare lokala samarbeten blir den lokala näringsstrukturen stabilare och mera resilient mot förändringar. Det stärker även den nationella och internationella konkurrenskraften.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Under projektet kan nya idéer för nödvändiga tjänster uppstå och efter projekttiden förverkligas. Tjänster som man tillsammans kan konstatera skulle ha ett mervärde för hela regionens tillverkande företag.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Med hjälp av flera och tätare lokala samarbeten kan man effektivisera användningen av resurser, gäller även vid material- och produktleveranser.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Innovationer kan sträva efter att förbättra fysiskt och psykist tunga arbetsuppgifter. Genom samarbetet och nätverket kan deltagarna få stöd av varandra och olika synergier, vilket bidrar positivt till det mentala välmåendet. Projektet och dess åtgärder skapar positiva effekter för såväl deltagarna, företagen och hela gemenskapet sett till välmående.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Innovationer kräver olika typer av människor så att man får fram så många idéer som möjligt. En blandning av kön, språk, kompetenser osv. uppmuntras.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Innovationer kräver olika typer av människor så att man får fram så många idéer som möjligt. En blandning av kön, språk, kompetenser,kulturella bakgrunder osv. uppmuntras.
Kulttuuriympäristö 2 2
Beroende på innovationerna kan de även få en populärvetenskaplig aspekt som kan spridas via sociala medier, deltagarna och de delaktiga aktörerna.
Ympäristöosaaminen 3 4
Flera av regionens företag jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor, vid ett innovationsnätverk kunde även dessa hållbarhetsfrågor inkorporeras i verksamheten.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Det finns ett stort utvecklingsbehov kring innovationer i Jakobstadsregionen, samtidigt som de naturliga kontakterna företagen emellan inte direkt utvecklats under coronapandemin, och efter coronapandemin hade företagen fullt upp med att få igång den ordinarie verksamheten igen. Projektet ämnade således skapa en ny kontaktpunkt var företagen kunde träffas under relativt fria och kreativa former.

Projektet hade som mål att samla 10-15 företag för att jobba gemensamt med nätverkande och innovationskoncept. Projektet hade även som mål att projektpersonalen skulle tillverka 4-5 icke-företagsspecifika innovationskoncept. Projektet skulle ordna månatliga företagsträffar, samt ett större evenemang för allmänheten. Grunden för ett innovationsnätverk skulle skapas. Projektmålen uppfylldes väl under projekttiden.

Projektet samlade ett tjugotal företag till företagsträffarna. Utöver företag som deltagit på företagsträffarna har projektet varit i kontakt med ett fyrtiotal företag och organisationer totalt. Projektet tillverkade totalt 7 innovationskoncept som presenterades åt de deltagande företagen. Målet med innovationskoncepten var främst att skapa diskussioner bland deltagarna, projektpersonalen ville på ett kreativt, konkret och annorlunda sätt påvisa värdet av att ta tag i idéer som uppstår via fria diskussioner. Innovationsprocessen var i huvudfokus och koncepten som byggdes presenterades ärligt åt deltagarna, både lyckanden och misslyckanden presenterades. Deltagarna fick kontinuerligt vara med och utveckla och ge feedback vid koncepttillverkningen. De månatliga företagsträffarna ordnades enligt plan. På företagsträffarna har exempelvis följande teman behandlats: AI, innovativ marknadsföring, innovationsnätverk, innovationsprocesser, innovativ produktionsteknologi osv. Ett större AI-Talk ordnades i oktober.

Under projektet skapades grunden för ett innovationsnätverk, deltagarna påpekade samtidigt att ifall det ska bli ett officiellt innovationsnätverk ska en utomstående/neutral part dra nätverket, nätverket ska inte skapas och dras genom att företagen själva håller i trådarna. Flera nya kontakter skapades genom projektet tack vare att man fritt fick diskutera vilka kompetenser som finns inom andra företag och hur företag kan dra nytta av varandras innovationstänk. Projektet var en värdefull upplevelse för deltagarna.

Projektet upplevs ha varit nödvändigt för att återskapa, samt skapa nya, kontakter efter coronapandemin. Deltagarna har upplevt projektet som en frisk fläkt i vardagen där idéer fått frodas, samt att projektpersonalen på riktigt tagit tag i idéerna genom innovationerna istället för att idéerna bara lämnat som, just det, idéer. Innovationerna har varit en god grund för företagens egna innovationsarbete, samt för Centrias personal som utvecklat sin problemlösningsförmåga då utmaningar uppstått i och med innovationskoncepten. Projektpersonalen har fått en god insyn i företagens innovationsprocesser, samt de utmaningar som företagen stöter på och där en yrkeshögskola kan hjälpa företagen.