Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22927

Hankkeen nimi: Digipolkuja yrittäjille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: 044-7101260

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haverinen Tuula Sisko Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044.7101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemia, sen jälkeinen Ukrainan sota sekä muuttuva maailmanpoliittinen taloustilanne ovat haastaneet pienyrittäjien toimimista ja jaksamista. Isojen maailmanpoliittisten muuttujien lisäksi digitalisaatio on tuonut niin positiivisia kuin haastavia seikkoja yrittäjien arkeen. Maailma ja sen palvelut muuttuvat digitalisaation ansiosta niin nopeasti, että yrittäjät eivät aina meinaa pysyä mukana muutoksessa.
Pienyrittäjillä on haasteita jaksamisessa, työkalujen käyttöönotossa, niiden soveltamisessa, kasvamisessa sekä verkostoitumisessa. Haettavan hankkeen taustalla on toteutettu Kainuun Digitie- hanke, jonka tulokset kertovat yrittäjien tarpeesta saada yrityskohtaisia koulutuksia ja tukea osaamisen kehittämiseen. Nämä elementit ovat mukana haettavan hankkeen toimenpiteissä. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon tasa-arvoisesti yrittäjät koko Kainuun alueelta, syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja hanke toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
- Yrittäjyyden polut koulutusohjelmat
- Yrityskohtaiset kehittämispäivät
- Yrittäjien klubitoiminta
- Yrittäjille suunnatun koulutustarjonnan saavutettavuuden parantaminen – ”koulutusten digitarjotin”

Hankkeen keskeiset tulokset:

Tulokset pohjautuvat keskeisiin toimenpiteisiin.

- Hankkeessa toteutetaan kolme erilaista yrittäjyyden polkua. Tavoitteena on 15 osallistujaa per polku, yhteensä 45 yritystä mukana poluilla. Polkujen omat tavoitteet ja tulokset ovat:

1. Sisällöntuotannon polku
Kaikki osallistujat toteuttavat polun teemoja omissa yrityksen kanavissa
Kynnys toteuttaa ja hyödyntää videoita ja kuvia on madaltunut (alku- ja loppukysely?)
Osallistujat hyödyntävät ajastettua somemarkkinointia
2. Asiakkuuden polku
Osallistujat ovat hakukoneoptimoituja
Osallistujat osaavat itse tehdä hakukoneoptimointia
Osallistujat osaavat hyödyntää sosiaalista mediaa myyntikanavana (miten, missä ja milloin)
3. Johtajuuden ja vastuullisuuden polku
Osallistujat tietävät mitä yrityksen vastuullisuus pitää sisällään ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Vastuullisuus nostetaan esiin markkinoinnissa.
Yrityksen vastuullisuuden valinnat ovat osa työntekijöiden ja yrittäjän arkea
Itsensä johtaminen ja ajanhallinta parantamassa tuottavuutta ja työhyvinvointia

- Yrityskohtaisissa kehittämispäivissä jatketaan osallistujan polun mukaista teemoitusta osaamisen syventämiseksi
- Yrityksen tietoisuus sekä osaaminen hankkeen teemoista kasvaa
- Alueen yrittäjien verkostoituminen sekä yhteistyömallit edistyvät
- Osallistuneiden yritysten tuottavuus parantuu soveltamalla polkujen sekä yrityspäivien oppeja samalla tukien yrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista
- Alueelle saadaan yrittäjille suunnattujen koulutusten yhtenäinen tarjonnanmalli ja luodaan koulutusten digitarjotin businesskainuu.fi -sivuston yhteyteen.
- Hanke juurruttaa yrittäjien klubitoiminnan ja koulutusten digitarjottimen osaksi Business Kainuu verkoston toimintaa
- Valtavirtaistetaan hyviä hankekäytäntöjä

Hankkeen aikataulu: 1.1.2023-31.12.2023

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kainuussa toimivat:

- Yhden henkilön yritykset
- Mikroyritykset
- Pienet yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Business Kainuu verkoston julkiset organisaatiot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 984

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 55 434

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 202 501

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 225

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke ottaa kaikki Kainuun alueella toimivat pienet yritykset huomioon tasa-arvoisesti ja syrjimättömästi. Hanke ei suoranaisesti painotu naisiin tai miehiin, mutta heijastaen aikaisempiin toteutuksiin sekä alueella toimiviin pienyrittäjiin, naisia on enemmän, joten hankkeeseen osallistuu hieman enemmän naisia kuin miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ottaa kaikki Kainuun alueella toimivat pienet yritykset huomioon tasa-arvoisesti ja syrjimättömästi. Hankkeen toimenpiteet ovat kohdistettu kaikille Kainuun alueella toimiville pienyrittäjille tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen osallistutaan tasa-arvoisina, mutta tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat alueella toimiviin yrittäjien osaamisen kehittämiseen, joka heijastuu tuottavuuteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat alueella toimiviin yrittäjien osaamisen kehittämiseen, joka heijastuu tuottavuuteen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hanke järjestää tilaisuuksia Kainuun kunnissa 120 kimometrin säteellä toiveiden ja tarpeen mukaan. Tilaisuuksia toteutetaan myös hybridinä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat alueella toimiviin yrittäjien osaamisen kehittämiseen ja uusien työkalujen käyttöönottoon, joka näkyy myös työhyvinvoinnissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Hankkeeseen osallistuminen ei ole sukupuolisidonnaista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-