Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22939

Hankkeen nimi: SportEdu - Tulevaisuuden koulutusosaamista liikunta-alalle

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0167924-6

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 0504084792

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.islo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Majoinen Pasi Antero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.majoinen(at)islo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-8245449

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SportEdu, liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskuksen kehittämistyö on aloitettu vuoden 2022 alusta. Ensimmäisessä kehittämisvaiheessa on koottu maakunnallinen SportEdu-verkosto sekä rakennettu ensimmäinen versio eri toimijoiden yhteisestä sähköisestä viestintäalustasta (www.sportedu.fi ). Itä-Suomen liikuntaopiston koordinoimassa SportEdu-verkostossa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, ammattioppilaitos Riveria, Joensuun seudun kansalaisopisto, Joensuun liikuntapalvelut / Urheiluakatemia sekä Pohjois-Karjalan Liikunta ry. SportEdun, liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskuksen kehittämistyölle on määritetty seuraavat tavoitteet
1. Liikunta-alalle pyrkivä tai siellä työskentelevä henkilö löytää helposti SportEdu-alustalta itselleen sopivat kouluttautumisen ja osaamisen lisäämisen mahdollisuudet
2.SportEdu kokoaa tarvelähtöisesti eri toimijoiden liikunta-alan osaamisen lisäämisen palvelut selkeäksi ja yhteisesti suunnitelluksi kokonaisuudeksi.
3.SportEdu on viestinnällinen ja toiminnallinen alusta, joka toimii verkostomaisesti tuottaen lisäarvoa verkostossa mukana oleville toimijoille

SportEdu – tulevaisuuden koulutusosaamista liikunta-alalle selvityshankkeen tavoitteena on luoda vankka tietopohja ja tarvelähtöinen näkemys SportEdun, liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskuksen jatkokehittämistyölle.

SportEdu – tulevaisuuden koulutusosaamista liikunta-alalle hankkeen tavoitteina ovat
• lisätä SportEdu verkoston avaintoimijoiden digi-, verkkopedagogiikka ja palvelumuotoilun osaamista
• lisätä eri toimijoiden tietoa ja osaamista koulutusten monipuolista toteutusta sekä koulutusten viestintää ja markkinointia tukevista digitaalisista sovelluksista, laitteistoista ja sähköisistä alustoista
• vahvistaa SportEdu-verkoston toimijoiden verkostotyön osaamista sekä luoda ja vahvistaa verkoston toimintatapoja
• luoda tiekartta SportEdun, liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskuksen jatkokehittämistyölle

Kehittämistyön keskeisiä toimenpiteitä ja tuotoksia ovat
• kartoittaa toimijoiden osaamistarpeet, tehdä osaamisen lisäämisen suunnitelma ja toteuttaa ensimmäiset verkkopedagogiikan ja palvelumuotoilun oppimisen lisäämisen koulutussisällöt
• selvittää työpajatoiminnoilla, benchmarking -menetelmillä sekä asiantuntijakonsultoinneilla tulevaisuuden digitaaliset ratkaisut koulutusten ja koulutusmateriaalien sekä viestintä- ja oppimisalustan
toteuttamiseksi. Selvitystyön tulosten avulla tehdään suunnitelmat sähköisen SportEdu viestintä- ja oppimisalusta sekä digistudion toteutuksesta
• SportEdu-verkoston tapaamiset, joiden yhteydessä vahvistetaan verkostotyön osaamista ja rakennetaan verkoston toiminnan tiekartta tuleville vuosille

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat
- ISLOn opetushenkilöstö ja palvelusuunnittelua tekevä henkilökunta
- SportEdu verkoston organisaatioiden (UEF, Karelia, Riveria, Pokali, Joensuun urheiluakatemia / liikuntapalvelut) avainhenkilöt
- SportEdu-verkoston yhteyshenkilöt
- Koulutusorganisaatioiden opettajat, joiden osaaminen liittyy liikunta-alaan
- Koulutus- ja palvelusuunnittelijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen kehittämistoimenpiteistä hyötyvät välillisesti joukko hankkeen toimenpiteissä mukana olevien sidosryhmien edustajia, kuten
• kuntien liikuntaviranhaltijat
• liikunnanohjaajat / liikuntaneuvojat
• liikunta-alan pienyrittäjät
• seuratoimijat (toiminnanjohtajat, ohjaajat, valmentajat)

Pidemmällä aikajänteellä hankkeen aikana tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja jatkosuunnitelmista hyötyvät liikunta-alan opiskelijat ja täydennyskoulutuksiin osallistujat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 63 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Liperi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kyseessä on selvityshanke. Hankkeeseen liittyvät osaamisen lisäämisen toimenpiteet kohdentuvat tasapuolisesti ilman sukupuolisidonnaisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat eri kohderyhmiin ilman sukupuolisidonnaisuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämän hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Hanketoiminnot kohtelevat eri sukupuolisia tasa-arvoisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Neutraali
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Etäteknologioiden kehittäminen vähentää turhaa liikkumista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Neutraali
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Neutraali
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Neutraali
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Etäteknologioiden ja etäkoulutusratkaisujen suunnittelu vähentää turhaa liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Etäteknologioiden ja -ratkaisujen sekä digiosaamisen lisääntyminen mahdollistavat erilaisten liikunta-aktiivisuutta lisäävien palvelujen toteuttamisen myös etänä.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Etäkoulutusten ja digitaalisten koulutuspalvelujen kehittäminen mahdollistaa tasa-arvoisemman osallistumisen asuinpaikasta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Etäkoulutusten ja digitaalisten koulutuspalvelujen kehittäminen mahdollistaa tasa-arvoisemman osallistumisen asuinpaikasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

-