Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22943

Hankkeen nimi: Tiimien tehokas etätyöskentely

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Yliopistokatu 9

Puhelinnumero: +358 294 48 0000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: PL8000

WWW-osoite: http://www.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Siipo Antti Ilmari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.siipo(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406787225

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tiimivalmennuksia yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisäämiseksi koronan myötä muuttuneessa työympäristössä. Valmennukset tukevat tiimien tehokasta etätyöskentelyä. Valmennuksen keskeinen työkalu on yritysten etätiimipalaverien videoanalyysi, jonka kautta tuetaan tiimien omaa metatason ajattelua ja siten oppimista ja muutoskyvykkyyttä. Valmennukset räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan. Valmennuksen kestossa otetaan huomioon mikro- ja pk-yritysten toiminnan luonne tarjoamalla lyhytkestoista ja arjen etätyötä tukevaa valmennusmallia. Valmennusmalli perustuu tutkimustietoon ja toteutus rakentuu oppimiseen käytännön tekemisen kautta. Valmennusmallissa sekä viestinnässä hyödynnetään ja jatkokehitetään TiiM-hankkeessa (hankekoodi: S22273) kehitettyä valmennuskonseptin metodeja, työkaluja ja viestintäkanavia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat Pohjois-Pohjanmaalla toimivat mikro- ja pk-yritykset, joiden toimintaympäristössä on tapahtunut tiimityöskentelyyn vaikuttavia muutoksia. Valmennus sopii kaikille toimialoille, joissa tiimit työskentelevät osittain tai kokonaan etänä. TiiM-hankkeessa on todettu, että valmennus palvelee tiimejä toimialasta riippumatta johtoryhmistä projektitiimeihin. Uusi valmennus kohdennetaan uusille yritystiimeille, mutta TiiM-hankkeeseen osallistuneet yritykset voivat halutessaan osallistua valmennukseen.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan 20 yritystiimiä 10-20 yrityksestä. Osallistujia yhteensä noin 100.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankkeen kumppaneina toimivat koulutus- ja yrityspalveluorganisaatiot eli Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus, Martti Ahtisaari Instituutti ja Business Oulu, joiden kanssa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään hankkeen toimintamallia. Osallistuminen hankkeeseen antaa kumppaneille mahdollisuuden arvioida hankkeen toimintamallin vaikuttavuutta ja hyötyjä kohdeyrityksille sekä muille potentiaalisille asiakasyrityksille. Näin ollen kumppanit voivat arvioida, miten hankkeessa saatuja tietoja ja hyviä kokemuksia voidaan nivoa osaksi kumppanien omia palveluja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 014

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 102

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 306

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 718

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Oulun, Ylivieskan, Koillismaan

Kunnat: Alavieska, Oulu, Pyhäjärvi, Siikajoki, Taivalkoski, Ylivieska, Kärsämäki, Muhos, Tyrnävä, Lumijoki, Reisjärvi, Kempele, Siikalatva, Hailuoto, Sievi, Merijärvi, Kalajoki, Utajärvi, Ii, Raahe, Oulainen, Pudasjärvi, Haapajärvi, Pyhäjoki, Vaala, Kuusamo, Liminka, Nivala, Haapavesi, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminta kohdistuu tasapuolisesti kaikkiin sukupuoliin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohdeyritysten rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että valmennus soveltuu kaikille sukupuolille. Rajauksia osallistujien sukupuolesta ei tehdä, sillä tarkoituksena on tarjota valmennusta jo olemassa oleville tiimeille. Hankkeessa tarjottava valmennus suunnitellaan siten, ettei ohjauksen aikana kenenkään osallistujan sukupuolesta tehdä olettamuksia eikä kenenkään osallistujan toimintatapoja ohjata sukupuolen mukaan. Hanke noudattaa Oulun yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on edistää työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä ehkäistä syrjintää ja puuttua epäkohtiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on tukea yritysten ja yrittäjien nopeaa muutoskyvykkyyttä. Hanke pyrkii toimillaan edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja tasa-arvoista päätöksentekoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritysten muutoskyvykkyyteen sopeutua koronan aiheuttamaan toimintaympäristön muutokseen. Hanke tukee paikallista elinkeinorakennetta tuottamalla uutta osaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 9
Yritysten muutoskyvykkyyttä lisäävä tiimivalmennus tukee innovointitaitoja ja siten mahdollista tarvittaessa liiketoimintaan liittyviä muutoksia kohti aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Valmennuksen tavoite on tehostaa etätyöskentelykäytäntöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Tehokkaat etätyöskentelykäytännöt tukevat hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Hankkeen etävalmennus mahdollistaa kaikkien Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritysten osallistumisen tiimityöskentelyn kehittämiseen sijainnista ja yrityksen omista resursseista riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hanke tarjoaa valmennusta yhdenvertaisesti yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tiimien tehokas etätyöskentely -hankkeessa toteutettiin tiimivalmennuksia Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritysten nopean muutoskyvykkyyden lisäämiseksi koronan myötä muuttuneessa työympäristössä. Valmennukset tukevat erityisesti tiimien tehokasta etätyöskentelyä. Valmennuksen keskeinen työkalu on yritysten etätiimipalaverien videoanalyysi, jonka kautta voidaan tukea tiimien ongelmanratkaisukykyä, tavoitteellisuutta ja päätöksentekoa ja siten oppimista ja muutoskyvykkyyttä. Valmennukset toteutettiin etäyhteyksin.

Hanke pohjautui aikaisempaan TiiM-hankkeeseen, jossa luotiin uudenlainen käytännön toimintamalli, jossa kohdeyritysten tiimeille järjestettiin konsultoivaa ohjausta oppimisen ja yhteistyön metataitojen kehittämiseen yritysten tarpeiden, tavoitteiden ja resurssien mukaan. Tiimien tehokas etätyöskentely -projekti oli lyhyt, 9kk:n mittainen jatkoprojekti, jossa TiiM-hankkeen toimintamalli muokattiin vastaamaan paremmin yritysten kiireiseen arkeen, jossa kehittämiselle ei jää paljon aikaa. Konsepti perustuu edelleen tiimipalaverin tallennukseen ja analyysiin, mutta itse ohjausprosessin kestoa lyhennettiin. Valmennukset suunniteltiin niin, että niiden pääasiallinen toteutustapa oli etätoteutus.

Yrityskohtaisten tiimivalmennusten lisäksi hankkeessa järjestettiin yksi julkinen koulutustilaisuus yhteistyössä paikallisten koulutus- ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena oli tuoda hankkeen sisällöllisiä teemoja sekä toimintamallia laajempaan tietoisuuteen.

Hankkeen aikana konseptoitu lyhyempi valmennusmalli kuvataan Valmentajan käsikirjan päivitetyssä versiossa. Käsikirja sisältää valmennuksen rakenteen, työkalut, vaikuttavuuden ja tieteellisen taustan. Valmentajan käsikirja on avoimesti saatavilla projektin verkkosivuilla.

Sekä valmennuksista että koulutustilaisuudesta saatu palaute on ollut erinomaista. Molempien arvosana 4,5/5. Valmennuksista saadun palautteen perusteella tiimit ovat voineet tehdä konkreettisia toimenpiteitä tehostaakseen palaverityöskentelyään ja ovat kokeneet saavansa uusia näkökulmia tiimityöhön.