Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22944

Hankkeen nimi: SIMU – simulaatiot oppimisen kehittäjänä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0203929-1

Jakeluosoite: PL 87

Puhelinnumero: 0401994100

Postinumero: 32801

Postitoimipaikka: Kokemäki

WWW-osoite: http://sataedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauliina Merikivi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.merikivi(at)sataedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401994131

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päätavoitteena on simulaatio-oppimisen kehittäminen. Alatavoitteina on:

1. Simulaatio-oppimisen monialainen soveltaminen ja kehittäminen

Simulaatio-oppimista levitetään ja kehitetään hyvinvointialan lisäksi muilla koulutusaloilla (palvelu, teknologia, liiketalous, rakentaminen, logistiikka, valmentavat).
Simulaatio-opetusta kokeillaan hyvinvointialan koulutuksessa 50 %/ 50% mallilla osana opetusta.

Hankkeessa toteutetaan koko Sataedussa yhteensä 9 pilottia.

2. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen osana simulaatio-oppimista

Opintoalojen piloteissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia ratkaisuja, kuten VR/AR-lasit, erilaiset verkkoympäristöt (esim. Thinglink ja 360-kuvat), monitorit ja kamerat.
Hankkeessa toteutetaan 3 kpl verkkosimulaatiopilottia.


Hankkeen konkreettiset työpaketit ovat:

TP1 Simulaatiopilottien toteutus
Hankkeessa toteutetaan 8 pilottia, joissa sovelletaan simulaatio-opetusta muilla kuin hyvinvointialoilla. Lisäksi
toteutetaan 1 pilotti hyvinvointialalla, jossa simulaatio-opetusta on 50 % opetuksesta. Hyvinvointialalla toteutetaan
myös 3 verkkosimulaatiopilottia. Pilotit määritellään ja aikataulutetaan yhdessä kohderyhmän kanssa. Toteutus jakautuu sekä keväälle 2023 että
syksylle 2023. Piloteista kerätään palautetta sekä opettajilta että opiskelijoilta.

TP 2 Simulaatio-osaamisen kehittäminen
Simulaatio-opetuksen vahvistaminen edellyttää opettajien osaamisen kehittämistä. Projektipäällikkö osallistuu EuSim- simulaatio-ohjaajakoulutukseen keväällä 2023.
Koulutus antaa valmiudet opettaa muita simulaatio-ohjaajiksi.
Projektipäällikkö toteuttaa Sataedun opetus- ja ohjaushenkilöstöstä koostuvalle ryhmälle (n. 8 hlöä) toiminnallisen
simulaatio-ohjaajakoulutuksen syksyllä 2023.

TP3 Simulaatio-oppimisen digitaalisten ratkaisujen pilotoinnit
Hankkeessa selvitetään erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä simulaatio-oppimisen tukemisessa.
SIMU-hankkeen projektihenkilöstö tutustuu erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin ja niiden soveltamisen hyviin käytäntöihin.
Digitaalisia ratkaisuja kokeillaan osana simulaatiopilotteja (TP1). Niiden toimivuutta
arvioidaan osana pilotointien palautteita.

TP 4 Tulosten koonti ja levitys
Kokemukset ja arvioinnit simulaatiopiloteista, niiden koordinoinnista sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä
koostetaan yhteen malleiksi simulaatio-oppimisen toteutuksesta. Simulaatio-oppimisesta laaditaan Sataedun podcastjakso.
Digitaalisia ratkaisuja esitellään osana Sataedun henkilöstölle eri toimipaikoilla järjestettäviä Digimessuja.
Hankkeen tuloksista viestitään Sataedun www-sivujen ja somekanavien kautta.


Hankkeesta syntyy konkreettisina tuotoksina:
- 9 eri alojen simulaatiopilottia
- 3 hyvinvointialan verkkosimulaatiopilottia
- simulaatio-ohjaajien koulutus
- julkaisu simulaatio-oppimisen toteutusmalleista ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä
- työpajat tulosten käyttöönotosta hyvinvointialan opettajille sekä erikseen muiden alojen opettajille (yhteensä 2 työpajaa)
- podcast-jakso simulaatio-opetuksesta


Hankkeen tuloksena opiskelijoiden työelämälähtöinen osaaminen kehittyy (digitaidot, monialaisuus, ymmärrys
kokonaisuuksista ja prosesseista, tiimitaidot, päätöksentekotaidot, työn kehittämisen taidot, vastuullisuus, ammatti-identiteetin
vahvistuminen). Tuloksia mitataan simulaatioiden opettaja- ja opiskelijapalautteiden sekä opiskelijoiden osaamisen kehittymisen
arvioinnin kautta. Tulosten vaikutuksesta työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaisuus kasvaa simulaatio-opetuksen kehittämisen
myötä. Työelämä saa tarvittavaa osaamista ja voi jatkossa hyödyntää simulaatio-oppimista oman henkilöstönsä
kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sataedun opiskelijat
Sataedun opetus- ja ohjaushenkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Satakunnan alueen työ- ja elinkeinoelämä
Satakunnan hyvinvointialue

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 375

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 375

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Porin

Kunnat: Huittinen, Kokemäki, Ulvila, Kankaanpää, Nakkila, Harjavalta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 101

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on monialainen ja kohdistuu laajasti sekä mies- että naisvaltaisten alojen simulaatio-oppimisen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Simulaatio-opetus itsessään varmistaa oppimisen tasalaatuisuutta, jolloin se edistää myös sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä opiskelijoiden että opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Toimenpiteitä ei kohdisteta erityisesti sukupuolinäkökulmasta, mutta simulaatio-oppimisen ja digivalmiuksien kehittämisestä hyötyvät erityisesti keskeyttämisriskissä olevat. Tyypillisesti he ovat koulutusaloillaan vähemmistönä olevaa sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten väliseen tasa-arvoon hankkeella on välillisiä vaikutuksia vahvistaessaan eri alojen opiskelijoiden digitaitojen ja työelämälähtöisen osaamisen tasalaatuisuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Simulaatio- ja verkko-oppiminen vähentävät luonnonvarojen käyttöä mm. autoilua vähentämällä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Verkkosimulaatiot vähentävät liikennepäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen vaikutus on neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen vaikutus on neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen vaikutus on neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hanke vaikuttaa digitalisaatiota edistäessään välillisesti materiaalien ja jätteiden vähenemiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen vaikutus on neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hanke edistää työelämälähtöistä osaamista ja tukee alojen vetovoimaisuutta sekä opiskelijoiden työllistymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Hankkeen tulokset ovat pitkälti aineettomia ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla kehitetään ammatilliseen koulutuksen simulaatio-oppimista, digitaalisia ratkaisuja ja työelämäyhteistyötä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Hankkeen vaikutuksena on sekä toimijoiden että kohderyhmän matkustamisen vähentäminen sähköisiä menetelmiä hyödyntämällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Simulaatio-oppiminen lisää opiskelijoiden hyvinvointia, minäpystyvyyden tunnetta, ammatti-identiteettiä ja työllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää opiskelijoiden tasa-arvoista mahdollisuutta suoriutua opinnoista sekä saada valmiudet työelämässä toimimiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hanke edistää opiskelijoiden osallisuutta ja yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen vaikutus on neutraali.
Ympäristöosaaminen 5 4
Hankkeella on vaikutusta ympäristöosaamiseen digitaalisten valmiuksien kehittyessä sekä huomioitaessa kestävän kehityksen näkökulma osana simulaatioiden sisältöjä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin yhdeksän eri alojen simulaatiopilottia, kolme hyvinvointialan verkkosimulaatiopilottia, simulaatio-ohjaajien koulutus, julkaisu simulaatio-oppimisen toteutusmalleista ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä, työpajat tulosten käyttöönotosta hyvinvointialan opettajille sekä erikseen muiden alojen opettajille ja podcast-jakso simulaatio-opetuksesta. Simulaatio-oppimisen tukena käytettiin monipuolisesti teknologiaa. Hanke oli hyvin napakka ja konkreettinen, joka eteni systemaattisesti ja suunnitellusti kohti tavoitteita.

Todetaan, että hankkeen tuloksena opiskelijoiden työelämälähtöinen osaaminen on kehittynyt. Erityisesti digitaidot, monialaisuusosaaminen, ymmärrys kokonaisuuksista ja prosesseista on harjaantunut. Lisäksi tiimitaidot, päätöksentekotaidot, työn kehittämisen taidot sekä vastuullisuus, että ammatti-identiteetin vahvistuminen ovat kokeneet voimistumista. Lisäksi opettajien opetusosaaminen on monipuolistunut simulaatiopedagogisen ymmärryksen kehittymisen kautta.

Nämä tulokset on saatu määrällisen tutkimuksen keinoin. Näin on kertynyt yleistettäviä tuloksia kuvaamaan simulaatioiden tarjoamaa pedagogista prosessia ja sen myötä syntyviä oppimistuloksia. Tuloksia mitattiin simulaatioiden opettaja- ja opiskelijapalautteiden sekä opiskelijoiden osaamisen kehittymisen arvioinnin kautta.
Voidaan ajatella, että tulosten vaikutuksesta työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaisuus kasvaa simulaatio-opetuksen kehittämisen myötä, sillä moderni ja tehokas simulaatio-opetus tukee koulutuksen vetovoimaisuutta, että opiskelijoiden oppimistuloksia. Tämän takia työelämä saa tarvittavaa osaamista ja voi jatkossa hyödyntää simulaatio-oppimista oman henkilöstönsä kehittämiseen.