Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22953

Hankkeen nimi: Selvitys Pohjois-Savon taiteen, kulttuurin, kulttuuri- ja tapahtumatuotannon ja -tekniikan sekä muiden luovien alojen freelancereiden verkostosta

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kulttuurikeinu Osk

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2945609-5

Jakeluosoite: Inkilänmäenkatu 22 A 10

Puhelinnumero: 0405085845

Postinumero: 70340

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://www.kulttuurikeinu.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Happonen Juha Olavi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juuso(at)kulttuurikeinu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405085845

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Selvitämme alueen luovien alojen freelancereiden tilannetta, verkostoa ja kehitystarpeita. Tässä käsitämme “freelancereilla” taide-, kulttuuri- ja tapahtumatuotannon, tapahtumatekniikan sekä monien luovien alojen (kaikenlaiset muotoilijat, monitaiteilijat, pelinkehittäjät, some-taitelijat ym) freelancereita ja pienyrittäjiä sekä mahdollisesti myös muissa muodoissa toimivia toimijoita (työryhmät/yhdistykset ym). Selvitys tehdään Pohjois-Savossa ja freelancereiden osallistumisen hankkeeseen pyritään järjestämään mahdollisimman laajasti ja saavutettavasti vierailemalla kunnissa, hyödyntämällä työmalleja ja tiloja alueella sekä yhteistyökumppaneiden alueellisia verkostoja - tarvittaessa teemme työtä myös englannin kielellä. Tietoa kerätään kyselyjen, webinaarien ja työpajojen sekä erilaisten kohtaamisten kautta. Työ suoritetaan heinäkuun ja joulukuun välisellä ajalla vuonna 2023 ja se työllistää kolme henkilöä kokoaikaisesti.

Hanke kerää toimijoiden verkostoa, samalla tulee kartoitetuksi freelancereiden tämänhetkistä työn liiketoiminnallista kuvaa, yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia liittyä muuhun alueen elinkeinotoimintaan. Työryhmän tämänhetkisen näkemyksemme mukaan luovien alojen freelancereiden ja taiteen ja kulttuurin vapaan kentän työ ja resurssi olisi mahdollista kytkeä vahvemmin osaksi alueen matkailu-, hyvinvointi- ja kulttuurielinkeinoa ja käytännössä tukea työllistymistä luovilla aloilla. Mm. nuorten parissa toimivasta Navigaattori / Ohjaamo -hankkeesta on saatu viestiä, että monet nuoret etsivät apua työllistymiseen luovien alojen piirissä.

Uskomme, että ruohonjuuritason freelancer-kentällä on annettavaa alueen paikallisten kulttuuri-, matkailu- ja hyvinvoinnin toimijoiden alueellisiin tarpeisiin, joihin isot taiteen insitituutiot (teatterit, museot ym) eivät taivu. Korona-pandemian ja Ukrainan sodan “jälkeisessä” tilanteessa alan tekijäkunta on hajallaan, lähtenyt muihin töihin ja koordinaatiota hoitavalla tekijäkunnalla ei ole verkostoja, mistä pyytä luovien alojen tekijöitä töihin. Alueella toimii uudehko kuntien “kulttuurihyvinvointiverkosto”, mutta monikaan maakunnan yksittäisistä toimijoista ei ehkä ole tietoinen maakunnan ylätason luovien alojen, kulttuurin ja matkailun meneillään olevista muutoksista ja niiden strategioista. Hanke tekee siis merkittävää yhdyspintatyötä: verkostoituminen ja tiedon lisääntyminen lisää vuoropuhelua eri tasojen kanssa. Nyt on tärkeää tavoittaa “ruohonjuuritason tekijöitä” ja uutta tekijäkuntaa koko maakunnasta ja auttaa heitä tulemaan näkyväksi ja liittymään jo olemassaoleviin verkostoihin ja suunnitteilla olevaan luovan/kulttuurialan julkisiin hakemistoihin.

Näemme, että maakunnassa tarvitaan monenlaisia alueella asuvia ammattimaisia toimijoita erilaisiin tarpeisiin, vaikka kolmatta ja neljättä sektoria kutsutaankin (korvauksetta) monissa yhteyksissä mukaan “kulttuurihyvinvointi-talkoisiin”. Näemme myös, että freelancereiden ammattimainen verkostoituminen edistää heidän työllistymistä ja yrittäjyyttä jatkuvasti muuttuvan taloudellisen ekosysteemin myllerryksessä sekä lisää luoville aloille oppilaitoksista valmistuvien pysyvyyttä maakunnassa.

Hankkeemme tulee täydentämään eri tahojen tavotteita luovien alojen keskuksen perustamiseksi alueelle (mm. meneillään olevan FOB-hanke/Rouvasväen yhdistys/DesignUnion). Hankkeessa hyödynnetään aikaisempien mm. Luova Veto -hankkeen tekemää arvokasta työtä (mm. Luova Veto, Luova Reaktio,ITE-taiteen kartoitus).

Alan vapaan kentän toimijoina tiedämme, että tekijöiden tuleminen näkyviksi kartoituksen avulla tulee lisäämään yhteistyötä, avaa uusia työllistymisen mahdollisuuksia sekä tukee luovien alojen merkitystä ja kulttuurin saavutettavuutta. Verkostoitumisen kautta oman ja toisten osaamisen tiedostaminen lisää kulttuuripalveluiden näkyvyyttä sekä suurelle yleisölle että alueen isommille toimijoille. Näin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset tulevat helpommin todeksi myös syrjäseuduilla. Lisäksi näkymättömissä olevilta uusilta tekijöiltä ja aloille opiskelevilta tulee koko ajan uusia ideoita ja luomuksia, joita voitaisiin tuotteistaa palveluiksi, jotka “tuovat leipää pöytään” niiden tekijöille.

Missään ei ole tilastoitu alueen luovien alojen, kulttuurin tai taiteen työn tekijöitä, tilastokeskuksen jaottelutkaan eivät anna tätä tietoa! Siksi hankkeen työn tuloksena kartoittuvan verkoston toimijoita kannustetaan vahvasti liittymään ja informoimaan itsestään alueen matkailuverkostoon ja rakennettavaan kulttuurihakemistoon. Heitä voidaan myös heidän halutessaan listata hankkeen nettisivuille.

Kartoituksen myötä selviää myös millaisille palveluille on tarvetta lähitulevaisuudessa “pientoimijoiden” keskuudessa. Jo nyt on tullut esille yhteistyökumppaneiden puolelta, että olisi tarvetta ns. välitysalustoille, myynnille, ostamisen alustalle. Varsinainen freelancereiden liiketoimintamuotojen sparraus ja kehittäminen tulisi kyseeseen mahdollisessa jatkohankkeessa. Se voisi keskittyä Kulttuurin Business-Center / Luovien alojen keskus -tyyppisen ohjaus-, sparraus- ja verkostoitumiskeskuksen perustamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tavoitteena oleva verkosto käsittää taiteen, kulttuurin, tapahtumatuotannon ja -tekniikan sekä muiden luovien alojen kaikenlaisia pätkä- ja silpputyötyötä tekeviä freelancereitä (yrittäjiä ja työllisiä sekä työttömiä) ja sellaisiksi opiskelevia sekä pitkäaikaisen harrastuksen tai työkokemuksen pohjalta luovilla aloilla työskenteleviä ja niille aikovia henkilöitä, työryhmiä ja yhdistysmuotoisia toimijoita. Haluamme tavoittaa myös näkymättömissä olevat freelancer-ryhmät kuten esim uudet nuoret SOME ja digi taiteilijat sekä maahanmuuttajat ja täällä asuvat kansainväliset kulttuuriosaajat.

Esim nuoret some- yms uusien alojen taiteilijat ehkä elävät omissa kuplissaan, mutta heistä joillakin on jo merkittävää some-alustojen kautta tulevaa tuloa (esim youtube) ja heillekin voisi olla hyötyä alueen taiteilija-kulttuuritoimija verkostoista.

Esimerkiksi jo alueella olevat verkostot tai verkostomaiset toimijat ja heidän jäsenkuntansa ovat yksi hankkeen kohderyhmä (esim taiteen aluekeskukset ja kulttuurikeskukset). Lisäksi näemme myös mahdollisena kohderyhmänä esteettömyysperiaatteen mukaiset taiteilijat ja luovien sekä kulttuurialojen osaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Sekundäärisenä kohderyhmänä näemme taidetta, kulttuuria ja tapahtumia tukevat instituutiot, hankkeet, toimijat ja oppilaitokset, jotka haluavat kehittää verkostojaan freelancerosaajien suuntaan kiiretyöapuvoimana ja tulevaisuuden työntekijöinä alueella. Tähän sisällytämme myös alueen matkailu- ja hyvinvointialueen toimijat.

Esimerkiksi näille kohderyhmille koottava verkosto tuottaa lisäarvoa ja ammattimaisia palveluita nyt ja jatkossa:
1. Kulttuurialan kuntatoimijat ja erilaiset yhteisöt
2. Paikalliset yritykset ja yrittäjät, elinkeinoelämä
3. Alueen matkailuelinkeino ja sen tukijärjestelmät
4. Kulttuurimatkailijat ja -tapahtumien kävijät
5. Paikallinen väestö, joka hyötyy kulttuuri- ja matkailutarjonnan monipuolistumisesta ja kehittymisestä
6. Alueen tapahtumatoimijat, messujärjestäjät, ym
7. Hyvinvointialueen SOTE-yksikköjen asiakkaat ja siellä asuvat kuntalaiset (kulttuurin saavutettavuus)
8. Alueen imagonrakentajat, kuntien vetovoimatoimijat ym
9. Alueen seurakunnat, järjestöt ja muut yhteisöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 116 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 978

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 121 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 115 978

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Kuopion, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Siilinjärvi, Tervo, Rautavaara, Kuopio, Keitele, Tuusniemi, Kaavi, Vesanto, Rautalampi, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Suonenjoki, Lapinlahti, Pielavesi, Varkaus, Leppävirta, Vieremä, Joroinen, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 37

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on niin pieni ja lyhytaikainen, että tätä ei ole ehditty valmistella. Työryhmässä on yksi nainen ja kaksi miestä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Periaatteena on sukupuolten välinen tasa-arvo niin työryhmän työskentelyssä kuin kartoituksen verkoston tapaamisissa ja kohtaamisissa, ja toiminnassa ei ole sukupuolirajotteita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei ole hankkeen päätavoite, vaan se on luovien alojen verkoston kartoittaminen alueella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 9
Kulttuurin ja taiteen palvelut ovat usein "aineettomia" ja niiden muotoilu ja asiakkaille saattaminen ei vaadi suurta energiakäyttöä tai materiaalien käyttämistä. Myös matkustamisen ympäristöjälki kevenee, kun hankkeen tavotteiden mukaisesti voidaan käyttää "paikallisia" tai alueen osaajia, eikä tarvitse kuljettaa heitä piäkirkolta asti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
ks. edellinen kohta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Kulttuurin ja taiteen luovat tekijät usein pyrkivät kunnioittamaan luonnon monimuotoisuutta ja ammentavat siitä sisältöjä taiteeseensa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
ks. kohta 1.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Käytämme enimmäkseen sähköisiä materiaaleja ja seminaari- sekä työpajatilanteissa osaamme kierrätysjätteiden periaatteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Emme pysty vaikuttamaan seminaaripaikkojen sähköjärjestelmiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hankkeemme tähtää paikallisen elinkeinorakenteen tukemiseen kulttuurielinkeinon toimintaedellytyksiä ja verkostoa parantamalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
Hankkeessa kartoitamme aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäjien ja tekijöiden verkostoa, joka jatkossa ja toimintansa kautta tuottaa työtä enemmän "aineettomasti".
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Joudumme rekvisiitan takia liikkumaan maakunnassa toivottavasti vain yhdellä autolla kerrallaan, mukaan mahtuu 5 henkilöä ja tavaraa seminaareihin ja työpajoihin maakunnan alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Verkostoituminen luo ja on hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Tasa-arvon edistäminen on luonnollisesti mukana, emme rajaa mitään ihmisryhmiä ulos seminaareista tai verkostosta, pyrimme tasa-arvoiseen kohteluun ja edistämään yhdenvertaisuutta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Niin, haja-asutusaluella tulisi olla samat oikeudet kulttuuriin ja taiteeseen kuin kuntakeskittymissä - tämän edistämistä on kohderyhmän freelancereitten kartoittaminen ja verkostoitumisen edistäminen!
Kulttuuriympäristö 2 6
Pyrimme pääsemää paikallisiin kulttuuriympäristöihin, jatkossa alueiden tekijät todennäköisesti käyttävät myös niitä palveluidensa paikkoina
Ympäristöosaaminen 2 3
Tämä kuuluu normaaliin sivistyneen toimijan työkalupakkiin aina nykyään

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui suunnitellusti 1.7.-31.12.2023. Nimesimme hankkeen pitkän nimen sijaan LUOVA POPPOO -hankkeeksi viestinnällisistä syistä ja se tuntui toimivan hyvin. Järjestimme työpajoja maakunnassa, kolme verkkokyselyä, ja useita keskusteluja kulttuuri- ja taide alojen vaikuttajien kanssa. Kohdistimme toimenpiteemme kaikkiin Pohjois-Savon maakunnan 19 kuntaan. Pidimme työpajoja yhteensä 14 kunnassa, joihin tuli myös naapurikuntien freelancereita, työpajat tavoittivat 86 henkilöä. Toteutimme kolme erillistä kyselyä kahdelle kohderyhmälle: suomenkielisen freelancer-kyselyn, johon vastasi 98 henkilöä, englanninkielisen freelancer-kyselyn, johon vastauksia tuli 1 ja käyttäjäkyselyn, johon vastasi 51 luovien alojen palveluiden käyttäjää.

Näistä toimenpiteistä esiintyy tarkkoja tarpeita ja toiveita kulttuurin ja taiteen aloilta. Nämä tarpeet keskittyvät liiketoiminnallisten valmiuksien kehittämiseen, verkostoitumiseen ja yhteistyön kehittämiseen. Freelancerit ottaisivat mielellään vastaan lisää koulutusta ja tukea luovan työn tuottavuuden haasteisiin.

Toteutimme viestintätoimenpiteitä monipuolisesti. Tiedotimme aktiivisesti hankkeesta kuntien kulttuurivastaavia, sekä myös muita kuntapuolen kulttuuritoimijoita (mm. sivistysjohtajat, kansalaisopistot, hanketoimijat ja yhdistykset), verkostoomme saatuja freelancereitä ja myös mediaa. Hankkeen päätteeksi järjestimme seminaarin 7.12. joka striimattiin. Seminaariin osallistui paikan päällä noin 30 henkilöä ja striimiä seurasi livenä 5 etäosallistujaa. 20.12.2023 mennessä striimiä on katsottu 81 kertaa. Seminaarissa jaoimme alustavasti tuloksia, joita olimme saaneet.

Kokosimme tulokset tähän raporttiin ja tulemme julkaisemaan julkisen esityksen hankkeen tuloksista yleiseen jakoon vuoden 2024 alussa ja informoimme silloin siitä myös mediaa ja hankkeeseen osallistuneita.

Hanketyöhön saatu palaute on ollut myönteistä.